✌ ગુજ્જુ નવરીનો ✌ ( @gujju_navarino ) Instagram Profile

gujju_navarino

✌ ગુજ્જુ નવરીનો ✌

  • 76 posts
  • 517 followers
  • 1.9k following

✌ ગુજ્જુ નવરીનો ✌ Profile Information

અલા સાચી વાત છે કે શું ? હું તો અત્યાર સુધી બીજા  જ વેમમાં હતો.🤔 #gujju #gujjuswag #gujjujalso #gujju_vaydino #gujjucomedy #gujjumemes #gujjukisena #gujjupost #gujjunimoj #gujjugram #gujjurocks #gujjunavarino #gujjugirl #gujarati #gujjuboy #gujju_no_love #gujju_comedy #gujju_mathabhare #gujjugamadiyo #gujjunavrino #gujjufamily #gujju_shayari #gujjuthings#bhana ni moj
87 0 18 September, 2019
@gujju_navarino Profile picture

@gujju_navarino

આ ભાઈ પણ પકડાઈ ગયા.પેલા ૪૦૦ કરોડનો ચૂનો લાગ્યો હતો હવે કેટલાનો લાગશે ?
#gujju #gujjuswag #gujjujalso #gujju_vaydino #gujjucomedy #gujjumemes #gujjukisena #gujjupost #gujjunimoj #gujjugram #gujjurocks #gujjunavarino #gujjugirl #gujarati #gujjuboy #gujju_no_love #gujju_comedy #gujju_mathabhare #gujjugamadiyo #gujjunavrino #gujjufamily #gujju_shayari #gujjuthings

આ ભાઈ પણ પકડાઈ ગયા.પેલા ૪૦૦ કરોડનો ચૂનો લાગ્યો હતો હવે કેટલાનો લાગશે ?
#gujju #gujjuswag #gujjujalso #gujju_vaydino #gujjucomedy #gujjumemes #gujjukisena #gujjupost #gujjunimoj #gujjugram #gujjurocks #gujjunavarino #gujjugirl #gujarati #gujjuboy #gujju_no_love #gujju_comedy #gujju_mathabhare #gujjugamadiyo #gujjunavrino #gujjufamily #gujju_shayari #gujjuthings
90 0 18 September, 2019