ગુજ્જુ દિવાની ( official ) ✳️ ( @gujju_diwani ) Instagram Profile

gujju_diwani

ગુજ્જુ દિવાની ( official ) ✳️

  • 179 posts
  • 780 followers
  • 56 following

ગુજ્જુ દિવાની ( official ) ✳️ Profile Information

@gujju_diwani Profile picture

@gujju_diwani

Pagal Friends

શેર કરો તમારા આવા પાગલ friends ne 😂😂🤣🤣 follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
#gujju_diwani .
.
.
#gujjuminion #gujjumemes #gujju_chu_ #gujju_diwani #gujjupost #comedy_with_gujju_1

શેર કરો તમારા આવા પાગલ friends ne 😂😂🤣🤣 follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
#gujju_diwani .
.
.
#gujjuminion #gujjumemes #gujju_chu_ #gujju_diwani #gujjupost #comedy_with_gujju_1
54 0 18 October, 2019
@gujju_diwani Profile picture

@gujju_diwani

Gujarat

જયાં સુધી સ્લોક ના બોલું ત્યાં સુધી મારી વાત સાંભળે જ નહી 🤬😑😏 Follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
#gujju_diwani .
.
.
#gujjupost #gujju #gujjumemes #gujjuminion #comedy_with_gujju_1 #gujju_chu_

જયાં સુધી સ્લોક ના બોલું ત્યાં સુધી મારી વાત સાંભળે જ નહી 🤬😑😏 Follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
#gujju_diwani .
.
.
#gujjupost #gujju #gujjumemes #gujjuminion #comedy_with_gujju_1 #gujju_chu_
104 0 16 October, 2019
😢😢😢😢 follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
,#gujju_diwani .
.
#gujjupost #gujjuminion #gujju_chu_ #gujjuquote
84 0 15 October, 2019
😍😍😍😍 follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
#gujju_diwani .
#gujjupost #gujju_chu_ #gujjuquote #gujjuminion
53 0 15 October, 2019
😊😊😊😊 follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
#gujju_diwani #gujjupost #gujjuquote #gujjuminion #gujju_chu_
80 0 15 October, 2019
@gujju_diwani Profile picture

@gujju_diwani

Gujarat

😍😍😍 ટેગ / શેર કરો તમારા દોસ્તો ને 😊 .
.
Follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
#gujju_diwani
#gujjumemes #gujjujalwa #gujju_chu_ #gujjupost #gujjuquote

😍😍😍 ટેગ / શેર કરો તમારા દોસ્તો ને 😊 .
.
Follow ⏩ @gujju_diwani .
.
.
#gujju_diwani 
#gujjumemes #gujjujalwa #gujju_chu_ #gujjupost #gujjuquote
86 0 20 September, 2019