આવો પાલ્ટી 👣 ( @gujju_ba_ba ) Instagram Profile

gujju_ba_ba

આવો પાલ્ટી 👣

 • 242 posts
 • 11.5k followers
 • 487 following

આવો પાલ્ટી 👣 Profile Information

🔷➡😅😅😂😂😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡😅😅😂😂😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

274 27 18 July, 2019
🔷➡ 😍😘🙏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ 😍😘🙏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

183 16 14 July, 2019
🔷➡ share કરજો 🙏💖💗💕💚💙💛 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_tapal . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuthings #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #pakkogujarati #morbi .👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ share કરજો 🙏💖💗💕💚💙💛 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_tapal . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuthings #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #pakkogujarati #morbi .👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

227 25 13 July, 2019
🔷➡ 😂😂😅😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ 😂😂😅😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

300 31 26 June, 2019
🔷➡ 😊😊😊
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ 😊😊😊
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

275 46 12 June, 2019
🔷➡ શું કેવું તમારું ?? 🏆🏏🏆🏏🏆🏏🏆
યે કપ હમારા હે 💪💪🏆🏏🏆🏏🏆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_tapal . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #cricket #morbi #bcci
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ શું કેવું તમારું ?? 🏆🏏🏆🏏🏆🏏🏆
યે કપ હમારા હે 💪💪🏆🏏🏆🏏🏆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_tapal . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #cricket #morbi #bcci
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

249 35 2 June, 2019
🔷➡ 😂😂😅😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ 😂😂😅😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

483 49 2 June, 2019
🔷➡ 😂😂😅😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ 😂😂😅😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

571 56 1 June, 2019
🔷➡ share કરજો આવા રાતો રાત TIKTOK STAR બનવા વાળા ને.. આજે એમના લીધે TIKTOK ઘણું બધું આગળ નીકળી ગયું.. વીણી વીણીને share કરજો..😅😅😂😂
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_tapal . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ share કરજો આવા રાતો રાત TIKTOK STAR બનવા વાળા ને.. આજે એમના લીધે TIKTOK ઘણું બધું આગળ નીકળી ગયું.. વીણી વીણીને share કરજો..😅😅😂😂
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_tapal . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

166 19 30 May, 2019
🔷➡ share કરજો આવી GF ને.... 😂😂😅😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ share કરજો આવી GF ને.... 😂😂😅😅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujrat #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjupost #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

465 33 29 May, 2019
🔷➡ share કરજો #brother & #sister ને...😍😍😘😘➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔷➡ share કરજો #brother & #sister ને...😍😍😘😘➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷➡ 😍😘🙏💚 લાઈક અને કૉમેન્ટ કરવાના પૈસા નથી 💰💵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔶➡ આવી જ પોસ્ટ અને વિડિયો જોવા માટે FOLLOW કરો.
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba .
⏩ FOLLOW👉 @gujju_ba_ba . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴➡ 🔔 🅿ost 🇳otification 🔛 🔔 કરવાનું ભૂલતા નહીં.🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.👇
#gujarati #gujju #gujrati #gujjuchu #gujjulife #gujjugram #gujjus #gujjugirl #gujjusunburn #gujjuboy #gujjubhai #gujjurocks #gujjuswag #gujjujalwa #gujjujalso #gujjucomedy #gujjuquote #ahmedabad #gujju_ba_ba #gujju_tapal #rajkotian #rajkot #bhavnagar #surat #amreli #morbi #vadodra
.👆 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1,034 61 3 May, 2019