મોજીલી વાતો😉😉 ( @gujju__world ) Instagram Profile

gujju__world

મોજીલી વાતો😉😉

  • 3.2k posts
  • 128.9k followers
  • 39 following

મોજીલી વાતો😉😉 Profile Information

સમય સમય ની વાત છે સાહેબ 🤐🤐😬😬🤦🤦

સમય સમય ની વાત છે સાહેબ 🤐🤐😬😬🤦🤦

402 3 57 minutes ago
જે એમ કહે અમને આ નહિ મળ્યું આ એ લોકો ફક્ત આ ફોટો જોવો 😬😬😬

જે એમ કહે અમને આ નહિ મળ્યું આ એ લોકો ફક્ત આ ફોટો જોવો 😬😬😬

1,439 2 2 hours ago
સાચે હો 😑😑😂😂😂🤦🤦

સાચે હો 😑😑😂😂😂🤦🤦

900 12 8 hours ago
સાચુને છોકરીઓ 😂😂🤦

સાચુને છોકરીઓ 😂😂🤦

1,102 9 19 August, 2019
આપણે તો કોઈ રસ નહિ 😂😂🤦🤦🤦

આપણે તો કોઈ રસ નહિ 😂😂🤦🤦🤦

1,610 102 19 August, 2019
જબરું બોલ્યા હો નાનકડા બેન 🙌🙌🙏🙏

જબરું બોલ્યા હો નાનકડા બેન 🙌🙌🙏🙏

3,638 23 18 August, 2019
આપણે તો બોવ ખાધો 😂🤦
હજી પડે ક્યારેક 😕😝😂

આપણે તો બોવ ખાધો 😂🤦
હજી પડે ક્યારેક 😕😝😂

2,795 137 18 August, 2019
સાચુને 😉😉😝😝🤦🤦🤦

સાચુને 😉😉😝😝🤦🤦🤦

3,093 25 18 August, 2019
જલસા કરવાનાં 😝😂😂🤦🤦

જલસા કરવાનાં 😝😂😂🤦🤦

698 5 18 August, 2019
ટેગ કરો તમારાં ગ્રૂપની નખરાળી ને 😉😉😅😅🤦🤦

ટેગ કરો તમારાં ગ્રૂપની નખરાળી ને 😉😉😅😅🤦🤦

2,616 40 17 August, 2019
આમાં વાંક હંમેશા મોટાભાઈનો જ આવે 😁😁😂😂😂 સાચું ને 🤔🤔

આમાં વાંક હંમેશા મોટાભાઈનો જ આવે 😁😁😂😂😂 સાચું ને 🤔🤔

2,964 94 17 August, 2019
ભાઈ તને આવીજ માથા ભારે મળવાની 😝😝😂😂🤦🤦

ભાઈ તને આવીજ માથા ભારે મળવાની 😝😝😂😂🤦🤦

1,950 15 17 August, 2019