ડગલું ( @daglu_ ) Instagram Profile

daglu_

ડગલું

  • 542 posts
  • 26.6k followers
  • 31 following

ડગલું Profile Information

આજે આમાં હું નહિ
બોલું પણ,
તમે બધા બોલજો...
.
.
.
.
આભાર..
.
.
.
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@_befaam_ 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar
@morbi_na_mojila_manso
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

આજે આમાં હું નહિ
બોલું પણ,
તમે બધા બોલજો...
.
.
.
.
આભાર..
.
.
.
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@_befaam_
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar
@morbi_na_mojila_manso
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

1,205 61 21 hours ago
ભૂલો તો અચૂક થાય છે પણ
જો એ ભૂલોથી ચૂકી ગયા
તો એ સૌથી મોટી ભૂલ..
.
.
મને મારો થવા દો તમારા તો 
બધા છેજ,
.
ક્યારેક કહો સત્ય પણ ઝૂઠા તો
બધા છેજ,
.
ક્યારેક શીખો ડૂબતા પણ તરતાં તો
બધા છેજ,
.
ક્યારેક બચાવી લો કોઈને મારતા તો
બધા છેજ,
.
થઈ જાવો કોઈના સંપૂર્ણ નામના તો
બધા છેજ,
.
છે સત્ય તો સ્વીકાર કરો બહાના તો
બધા છેજ.....
.
આભાર..
.
.
.
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@_befaam_ 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar
@morbi_na_mojila_manso
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

ભૂલો તો અચૂક થાય છે પણ
જો એ ભૂલોથી ચૂકી ગયા
તો એ સૌથી મોટી ભૂલ..
.
.
મને મારો થવા દો તમારા તો
બધા છેજ,
.
ક્યારેક કહો સત્ય પણ ઝૂઠા તો
બધા છેજ,
.
ક્યારેક શીખો ડૂબતા પણ તરતાં તો
બધા છેજ,
.
ક્યારેક બચાવી લો કોઈને મારતા તો
બધા છેજ,
.
થઈ જાવો કોઈના સંપૂર્ણ નામના તો
બધા છેજ,
.
છે સત્ય તો સ્વીકાર કરો બહાના તો
બધા છેજ.....
.
આભાર..
.
.
.
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@_befaam_
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar
@morbi_na_mojila_manso
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

1,750 69 17 August, 2019
લાગણીના છેડા ભીના મળ્યા છે
લાગે છે એની યાદમાં આંશુ હજી વહે છે...
.
.
.
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@_befaam_ 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

લાગણીના છેડા ભીના મળ્યા છે
લાગે છે એની યાદમાં આંશુ હજી વહે છે...
.
.
.
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@_befaam_
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

2,413 81 16 August, 2019
પ્રેમ.
.
ઓગળી જાય છે માણસ જો
હૂંફ સરખી મળે તો,
.
સુધરી જાય છે પ્રેમ જો
પ્રીત સરખી મળે તો,
.
ભૂલી જવાય છે દુઃખ જો
સુખ સાચું મળે તો,
.
લાગે છે એ કડવું જો
ફળ કાચું મળે તો,
.
જળવાઈ રહે છે જાતેજ જો
પાત્ર યોગ્ય મળે તો,
.
ખૂંચે છે નહિ તો જીવન માં જો
પ્રેમ અયોગ્ય ફળે તો...
.
.
.
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@_befaam_ 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

પ્રેમ.
.
ઓગળી જાય છે માણસ જો
હૂંફ સરખી મળે તો,
.
સુધરી જાય છે પ્રેમ જો
પ્રીત સરખી મળે તો,
.
ભૂલી જવાય છે દુઃખ જો
સુખ સાચું મળે તો,
.
લાગે છે એ કડવું જો
ફળ કાચું મળે તો,
.
જળવાઈ રહે છે જાતેજ જો
પાત્ર યોગ્ય મળે તો,
.
ખૂંચે છે નહિ તો જીવન માં જો
પ્રેમ અયોગ્ય ફળે તો...
.
.
.
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@_befaam_
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

1,988 70 13 August, 2019
અત્યાર સુધી કોઈ વ્યક્તિ એવું નહિ હોય
કે જેને એનો સ્વભાવ ના નડ્યો હોય,
પછી ભલે ને એ સારો હોય કે ખરાબ,
.
એવું નથી કે ખરાબ સ્વભાવ જ નડે છે
મોટાભાગે તો લોકો ને સારો સ્વભાવ નડે છે,
.
અને જેમને અનુભવ્યું હસે એ લોકો એ કબૂલ
 કરશે પણ,
.
તમારા મત જણાવજો...
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam 
@_befaam_ 
@rang_kasumbal_ 
@write_4_you_ 
@kalam.che 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

અત્યાર સુધી કોઈ વ્યક્તિ એવું નહિ હોય
કે જેને એનો સ્વભાવ ના નડ્યો હોય,
પછી ભલે ને એ સારો હોય કે ખરાબ,
.
એવું નથી કે ખરાબ સ્વભાવ જ નડે છે
મોટાભાગે તો લોકો ને સારો સ્વભાવ નડે છે,
.
અને જેમને અનુભવ્યું હસે એ લોકો એ કબૂલ
કરશે પણ,
.
તમારા મત જણાવજો...
.
ગમે તો શેર કરજો.
.
.
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam
@_befaam_
@rang_kasumbal_
@write_4_you_
@kalam.che
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

2,097 110 12 August, 2019
મારી મનપસંદ
.
.
.
.
આભાર
.
.
- અનામ -
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
થોડા ઘણા બીજા એવા પેજ જે ફોલો કરવા જોઈએ
.
@ek_dagar 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@gujju_ni_moj_003 
@lakh_rupiya_ni_vaat 
@daglu_ni_dagar 
@ek_maro_vichar 
@one__thought_ 
@prem_ni_kalam
@shyam_che
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#thegujjugyan #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjubhai #gujjuswag #gujjupost #gujjuquote #gujjuquotes #gujju #gujju_no_love #gujjumemes #gujjurocks #gujjuchu #gujjucomedy #prilaga #gujjulove #gujjuboy #gujjuprem #gujjugirl #gujjusunburn #gujju_quotes #gujjus #gujjugram #gujjushayri #gujju
#surat_ #ahmedabad #prem
#jakkass  #gujju #ahemedabad #surat_
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
👣ડગલું 👣

મારી મનપસંદ
.
.
.
.
આભાર
.
.
- અનામ -
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
થોડા ઘણા બીજા એવા પેજ જે ફોલો કરવા જોઈએ
.
@ek_dagar
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@gujju_ni_moj_003
@lakh_rupiya_ni_vaat
@daglu_ni_dagar
@ek_maro_vichar
@one__thought_
@prem_ni_kalam
@shyam_che
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#thegujjugyan #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjubhai #gujjuswag #gujjupost #gujjuquote #gujjuquotes #gujju #gujju_no_love #gujjumemes #gujjurocks #gujjuchu #gujjucomedy #prilaga #gujjulove #gujjuboy #gujjuprem #gujjugirl #gujjusunburn #gujju_quotes #gujjus #gujjugram #gujjushayri #gujju
#surat_ #ahmedabad #prem
#jakkass #gujju #ahemedabad #surat_
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
👣ડગલું 👣

2,069 88 11 August, 2019
શું કહેવું તમારું,??
.
તમારી એવી કોઈ યાદ કે તમને ગમતી રમત
જરૂર લખજો...
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam 
@_befaam_ 
@rang_kasumbal_ 
@write_4_you_ 
@kalam.che 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

શું કહેવું તમારું,??
.
તમારી એવી કોઈ યાદ કે તમને ગમતી રમત
જરૂર લખજો...
.
.
.
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam
@_befaam_
@rang_kasumbal_
@write_4_you_
@kalam.che
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

2,232 100 11 August, 2019
પ્રેમ તો આગ છે
પ્રેમ તો રાગ છે
પ્રેમ માં જ્વાળા છે
પ્રેમ માં અજવાળા છે
પ્રેમ માં ગુસ્સો છે
પ્રેમ માં જુસ્સો છે
પ્રેમ અગન છે
પ્રેમ માં લગન છે
પ્રેમ માં તાકાત છે
પ્રેમ આબાદ છે
પ્રેમ પ્રેમ છે
પ્રમે મનનો વ્હેમ છે
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam 
@_befaam_ 
@rang_kasumbal_ 
@write_4_you_ 
@kalam.che 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

પ્રેમ તો આગ છે
પ્રેમ તો રાગ છે
પ્રેમ માં જ્વાળા છે
પ્રેમ માં અજવાળા છે
પ્રેમ માં ગુસ્સો છે
પ્રેમ માં જુસ્સો છે
પ્રેમ અગન છે
પ્રેમ માં લગન છે
પ્રેમ માં તાકાત છે
પ્રેમ આબાદ છે
પ્રેમ પ્રેમ છે
પ્રમે મનનો વ્હેમ છે
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam
@_befaam_
@rang_kasumbal_
@write_4_you_
@kalam.che
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

1,592 59 10 August, 2019
હમણાં એક બવ સરસ વિડિયો જોયો જેમાં
એક વ્યક્તિ ને નહાતા નહાતા ખાસો સમય થઈ જાય છે
અને એ સમય દરમિયાન ફુવારા માંથી પાણી
ચાલુ જ હોય છે,
જો મને એ વિડિયો ફરી મળશે તો હું
મૂકીશ,
.
અને ત્યાં અચાનક એક ગામ ના બે ત્રણ બાળકો ત્યાં આવે છે જે ગામ માં પાણી ની ઘણી અછત હોય છે,
.
અને વ્યક્તિને ખાસ સમય થી નહાતા જોય છે.
.
વિડિયો ની લાસ્ટ માં એટલું મસ્ત વાક્ય છે કે 
જેટલું પાણી તમે નહાવામાં બગાડ્યું એટલા પાણી માં
અમારા આખા ગામ ના લોકો ની તરસ મટી જાય,
.
આપડું પણ કંઇક એવું જ છે,
પાણી એ કોઈની વ્યક્તિગત સંપતિ નથી,
બધાનો સમાન હક છે એના પર
કારણ કે એ પ્રકૃતિ ની સંપતિ છે,
જેવી રીતે ઝાડ ના છાયડા નીચે દરેક વ્યતકિ બેસી શકે
એજ રીતે પાણી એ દરેક ની સંપતિ છે..
.
હું દિલથી આશા રાખું કે તમે લોકો આ પોસ્ટ
આગળ ફકત ત્રણ જણા ને મોકલો,
અને એમને કહો કે આગળ ૩ ને મોકલે..
.
દિલથી...
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam 
@_befaam_ 
@rang_kasumbal_ 
@write_4_you_ 
@kalam.che 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

હમણાં એક બવ સરસ વિડિયો જોયો જેમાં
એક વ્યક્તિ ને નહાતા નહાતા ખાસો સમય થઈ જાય છે
અને એ સમય દરમિયાન ફુવારા માંથી પાણી
ચાલુ જ હોય છે,
જો મને એ વિડિયો ફરી મળશે તો હું
મૂકીશ,
.
અને ત્યાં અચાનક એક ગામ ના બે ત્રણ બાળકો ત્યાં આવે છે જે ગામ માં પાણી ની ઘણી અછત હોય છે,
.
અને વ્યક્તિને ખાસ સમય થી નહાતા જોય છે.
.
વિડિયો ની લાસ્ટ માં એટલું મસ્ત વાક્ય છે કે
જેટલું પાણી તમે નહાવામાં બગાડ્યું એટલા પાણી માં
અમારા આખા ગામ ના લોકો ની તરસ મટી જાય,
.
આપડું પણ કંઇક એવું જ છે,
પાણી એ કોઈની વ્યક્તિગત સંપતિ નથી,
બધાનો સમાન હક છે એના પર
કારણ કે એ પ્રકૃતિ ની સંપતિ છે,
જેવી રીતે ઝાડ ના છાયડા નીચે દરેક વ્યતકિ બેસી શકે
એજ રીતે પાણી એ દરેક ની સંપતિ છે..
.
હું દિલથી આશા રાખું કે તમે લોકો આ પોસ્ટ
આગળ ફકત ત્રણ જણા ને મોકલો,
અને એમને કહો કે આગળ ૩ ને મોકલે..
.
દિલથી...
. .
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam
@_befaam_
@rang_kasumbal_
@write_4_you_
@kalam.che
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

1,775 39 9 August, 2019
શું કહેવું તમારું??
.
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam 
@_befaam_ 
@rang_kasumbal_ 
@write_4_you_ 
@kalam.che 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

શું કહેવું તમારું??
.
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam
@_befaam_
@rang_kasumbal_
@write_4_you_
@kalam.che
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

2,008 123 7 August, 2019
પેમ એક આંતરિક વાત છે...
જો એ તમારી અંદર હસે તો જ તમે એને
બહાર બીજા જોડે કરી શકશો..
અલગ છે આ દુનિયા કે જ્યાં લોકો ભિખારી છે
અને પ્રેમ માંગે છે,
પ્રેમ એ તમારી પાસે છેજ તમારે એને માંગવાની
જરૂર નથી,
મારી પણ હાલત બધા જેવી જ હતી પણ પછી
ખબર પડી કે પ્રેમ એ માંગવાથી ના મળે
તમે જેટલો આપશો એટલો મળશે,
અને આ એક એવી અખૂટ અને પુનઃપ્રાપ્ય વસ્તુ છે
અથવા લાગણી છે કે જે તમે ગમે તેટલી
વાપરો તોયે નઈ ખૂટે,
તો કંજૂસ ના બનો,
થઈ શકે એટલો પ્રેમ આપો વહેંચો
એને કોઈ એક વ્યક્તિ સુધી સીમિત ના રાખો,
કારણ કે દરેક વ્યક્તિ ને પ્રેમ મળે એ ગમે,
.
.
અહીંયા ઊંધું ના સમજતા કે કોઈ એક વ્યક્તિ સુધી
સીમિત ના રાખો,
અહીંયા પ્રેમ અલગ વાત છે,
.
નાસમજ તરત સમજી જશે..જ્યારે સમજદાર ગોથે ચઢસે...
.
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam 
@_befaam_ 
@rang_kasumbal_ 
@write_4_you_ 
@kalam.che 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

પેમ એક આંતરિક વાત છે...
જો એ તમારી અંદર હસે તો જ તમે એને
બહાર બીજા જોડે કરી શકશો..
અલગ છે આ દુનિયા કે જ્યાં લોકો ભિખારી છે
અને પ્રેમ માંગે છે,
પ્રેમ એ તમારી પાસે છેજ તમારે એને માંગવાની
જરૂર નથી,
મારી પણ હાલત બધા જેવી જ હતી પણ પછી
ખબર પડી કે પ્રેમ એ માંગવાથી ના મળે
તમે જેટલો આપશો એટલો મળશે,
અને આ એક એવી અખૂટ અને પુનઃપ્રાપ્ય વસ્તુ છે
અથવા લાગણી છે કે જે તમે ગમે તેટલી
વાપરો તોયે નઈ ખૂટે,
તો કંજૂસ ના બનો,
થઈ શકે એટલો પ્રેમ આપો વહેંચો
એને કોઈ એક વ્યક્તિ સુધી સીમિત ના રાખો,
કારણ કે દરેક વ્યક્તિ ને પ્રેમ મળે એ ગમે,
.
.
અહીંયા ઊંધું ના સમજતા કે કોઈ એક વ્યક્તિ સુધી
સીમિત ના રાખો,
અહીંયા પ્રેમ અલગ વાત છે,
.
નાસમજ તરત સમજી જશે..જ્યારે સમજદાર ગોથે ચઢસે...
.
આભાર.
.
.
અનામ
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam
@_befaam_
@rang_kasumbal_
@write_4_you_
@kalam.che
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

1,510 36 6 August, 2019
શુભ સવાર..
.
.
ગમે તો શેર કરજો..
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam 
@_befaam_ 
@rang_kasumbal_ 
@write_4_you_ 
@kalam.che 
@hu_lakhu_chhu 
@antar_ni_vaat 
@dilthi_gujarati 
@prem_ni_kalam 
@bavano_bagicho 
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

શુભ સવાર..
.
.
ગમે તો શેર કરજો..
.
.
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
બીજા ઘણા પેજ છે જે ફોલો કરવા જેવા છે..
.
.
@ek_dagar0
@ootla_ni_mehfil
@kasumbal_kalam
@_befaam_
@rang_kasumbal_
@write_4_you_
@kalam.che
@hu_lakhu_chhu
@antar_ni_vaat
@dilthi_gujarati
@prem_ni_kalam
@bavano_bagicho
@vicharoni_vanzar .
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
#gujjuprem #gujju_vato #gujjuland #gujjuthings #gujjugram #prilaga #gujjus #gujjugotada #thegujjugyan #gujjupost #gujjuswag #gujjuchu #gujjurocks #gujjumemes #gujjugirl #gujjubhai #gujjusunburn #gujju #gujju_amdavadi #gujjuboy #gujjuquote #gujjujalso #gujjustyle #gujjustyle #gujju_amdavadi #gujjuquotes #gujju_quotes #gujjugram #gujjushayri #gujju #surat_ #ahmedabad #jakkass
#daglu_
.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
.
.
@daglu_ .
.

1,990 38 6 August, 2019