આપણે તો ગુજ્જુ™[🇮🇳] ( @apne_to_gujju ) Instagram Profile

apne_to_gujju

આપણે તો ગુજ્જુ™[🇮🇳]

  • 2.6k posts
  • 48.5k followers
  • 76 following

આપણે તો ગુજ્જુ™[🇮🇳] Profile Information

379 0 14 October, 2019
242 0 13 October, 2019
276 0 12 October, 2019
659 0 10 October, 2019
@apne_to_gujju Profile picture

@apne_to_gujju

😍😍😍

😍😍😍
1009 0 7 October, 2019
@apne_to_gujju Profile picture

@apne_to_gujju

આ આર્મી મેન દરરોજ ATM માંથી 100 RS કાઢવા આવતો...તો એકવાર Watchmen એ પુછ્યુ કે...ભાઈ તમે દરરોજ 100 RS જ કેમ લ્યો છો...વધુ લઈ લ્યો ને એક week ચાલે એટલા એટલે દરરોજ આવવુ ના પડે.. ત્યારે આર્મી મેન જવાબ આપે છે કે...આ Account મારા પત્ની ના નંબર સાથે Link છે...હુ દરરોજ 100 Rs કાઢુ...એટલે બેંક વાળા તેને મેસેજ મોકલી દે કે..તમારા Account માંથી 100 Rs કપાયા છે... ત્યારે મારી પત્નીને ખબર મળી જાય છે કે...હુ હજી જીવતો છુ અહી બોર્ડર ઉપર 😭❤ Best 🥰👌

આ આર્મી મેન દરરોજ ATM માંથી 100 RS કાઢવા આવતો...તો એકવાર Watchmen એ પુછ્યુ કે...ભાઈ તમે દરરોજ 100 RS જ કેમ લ્યો છો...વધુ લઈ લ્યો ને એક week ચાલે એટલા એટલે દરરોજ આવવુ ના પડે.. ત્યારે આર્મી મેન જવાબ આપે છે કે...આ Account મારા પત્ની ના નંબર સાથે Link છે...હુ દરરોજ 100 Rs કાઢુ...એટલે બેંક વાળા તેને મેસેજ મોકલી દે કે..તમારા Account માંથી 100 Rs કપાયા છે... ત્યારે મારી પત્નીને ખબર મળી જાય છે કે...હુ હજી જીવતો છુ અહી બોર્ડર ઉપર 😭❤ Best 🥰👌
1062 0 5 October, 2019
@apne_to_gujju Profile picture

@apne_to_gujju

🙏🙏🙏🙏

🙏🙏🙏🙏
877 0 1 October, 2019
231 0 29 September, 2019
1880 0 27 September, 2019
1023 0 26 September, 2019
242 0 25 September, 2019
514 0 24 September, 2019
2633 0 24 September, 2019
1042 0 23 September, 2019
988 0 22 September, 2019
733 0 22 September, 2019
137 0 22 September, 2019
789 0 21 September, 2019