#santkutia_gurudwara_sahib Instagram Photos & Videos

santkutia_gurudwara_sahib - 7 posts

Celebrating of dhan dhan guru Nanak dev ji da 550 Prakash prab in Kolkata 11/08/2019
#gurunanakdevji #550prakshpurb #kolkatasikhcommunity #satnaamwaheguruੴ #sikhsangatgurdwara #santkutia_gurudwara_sahib #badabazargurudwara #khalsapanth #darbarsahib #nankanasahib

Celebrating of dhan dhan guru Nanak dev ji da 550 Prakash prab in Kolkata 11/08/2019
#gurunanakdevji #550prakshpurb #kolkatasikhcommunity #satnaamwaheguruੴ #sikhsangatgurdwara #santkutia_gurudwara_sahib #badabazargurudwara #khalsapanth #darbarsahib #nankanasahib

19 5 14 August, 2019
@#santkutia_gurudwara_sahib #nidtobecultural 🙏🙏🙏

@ #santkutia_gurudwara_sahib #nidtobecultural 🙏🙏🙏

40 0 23 April, 2019

Top #santkutia_gurudwara_sahib posts

Celebrating of dhan dhan guru Nanak dev ji da 550 Prakash prab in Kolkata 11/08/2019
#gurunanakdevji #550prakshpurb #kolkatasikhcommunity #satnaamwaheguruੴ #sikhsangatgurdwara #santkutia_gurudwara_sahib #badabazargurudwara #khalsapanth #darbarsahib #nankanasahib

Celebrating of dhan dhan guru Nanak dev ji da 550 Prakash prab in Kolkata 11/08/2019
#gurunanakdevji #550prakshpurb #kolkatasikhcommunity #satnaamwaheguruੴ #sikhsangatgurdwara #santkutia_gurudwara_sahib #badabazargurudwara #khalsapanth #darbarsahib #nankanasahib

19 5 14 August, 2019