#levayi Instagram Photos & Videos

levayi - 350 posts

از متن اخبار: «یک مسلمان دو آتشه جلوی در توالت را گرفته و نماز می خواند و مردمی که می خواهند به توالت بروند، باید منتظر این مسلمان خودشیفته شوند تا راز ونیازش را جلو توالت با خدایش به تمام برساند و فکر می کند نماز او از توالت رفتن دیگران واجبتر است و وقتی به او اعتراض می کنند با مشت بصورت مهماندار می کوبد.» . .
. ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #چهارشنبه_های_سفید#آمدنیوز #آزادگی #زن #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سنت #مدرنیسم #پارسا_خائف #فاحشه_خانه

از متن اخبار: «یک مسلمان دو آتشه جلوی در توالت را گرفته و نماز می خواند و مردمی که می خواهند به توالت بروند، باید منتظر این مسلمان خودشیفته شوند تا راز ونیازش را جلو توالت با خدایش به تمام برساند و فکر می کند نماز او از توالت رفتن دیگران واجبتر است و وقتی به او اعتراض می کنند با مشت بصورت مهماندار می کوبد.» . .
. ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #چهارشنبه_های_سفید #آمدنیوز #آزادگی #زن #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سنت #مدرنیسم #پارسا_خائف #فاحشه_خانه

98 1 7 hours ago
در آغاز بحث باید بگویم « فاحشه »، کلمه ای است که « امر مقدس »آن را ساخته است. کلماتی چون « هرزه » و « فاحشه » و ... ساخته « ذهن اشغالگر مذهبی » است. ذهنی که بدن زن را اشغال می کند و تحت تملک خود در می آورد. اگر مجبور به استفاده از این کلمه هستم عذر می خواهم. اما اصل سخن این است که خوابیدن در سواحل آنتالیا بهتر از خوابیدن در زیر ملاهای ریاکار و سیاستمداران دورو و دغلباز دینی است. در همه ی کشورها زنانی هستند که اکثرا به خاطر امرار معاش، تن خود را می فروشند. کثیفترین قسمت داستان جایی است که در جهان زنان را وارد معادلات و معاملات سیاسی جهت کوبیدن یکدیگر می کنند. نگاهی به حکومت دینی ایران بیندازید. زن را جهت تسویه حساب های سیاسی و شخصی در خلوتگاههای یکدیگر می خوابانند. زن را تا حد پرستوی اطلاعاتی شدن تحقیر می کنند. زن اگر پرستوی خودش باشد بهتر است از اینکه پرستوی سازمان های مخوف سیاسی باشد. خوب که نگاه می کنیم نوعی « زبان هرزه ی مردانه » در ادبیات و جامعه و سیاست ریشه دوانده و خاورمیانه را گریزی از آن نیست. خاورمیانه تصویر آن آخوندی است که روزها در منبر حرف از عفاف و حجاب و عصمت می زند و شبها با ماشین دنبال دختران معصومی است که بدنشان را در بستر « ذهنیت خشکِ مقدس گرایی » لخت کند. اختلاسگران و » قاضی های ناعادل» و زمین خواران و « واعظان عیاش و خلوت دوست » در حقیقت اصلی ترین پرچمداران « فاحشه مغزی » هستند. 
بدن زن را به حال خویش رها کنید و تنِ افکار و عقاید کهنه ی خویش را بشویید و سپس قدم بر خیابان « زیستن در فلسفه ی اکنون » بنهید.
.
. ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #چهارشنبه_های_سفید#آمدنیوز #آزادگی #زن #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سنت #مدرنیسم #پارسا_خائف #فاحشه_خانه

در آغاز بحث باید بگویم « فاحشه »، کلمه ای است که « امر مقدس »آن را ساخته است. کلماتی چون « هرزه » و « فاحشه » و ... ساخته « ذهن اشغالگر مذهبی » است. ذهنی که بدن زن را اشغال می کند و تحت تملک خود در می آورد. اگر مجبور به استفاده از این کلمه هستم عذر می خواهم. اما اصل سخن این است که خوابیدن در سواحل آنتالیا بهتر از خوابیدن در زیر ملاهای ریاکار و سیاستمداران دورو و دغلباز دینی است. در همه ی کشورها زنانی هستند که اکثرا به خاطر امرار معاش، تن خود را می فروشند. کثیفترین قسمت داستان جایی است که در جهان زنان را وارد معادلات و معاملات سیاسی جهت کوبیدن یکدیگر می کنند. نگاهی به حکومت دینی ایران بیندازید. زن را جهت تسویه حساب های سیاسی و شخصی در خلوتگاههای یکدیگر می خوابانند. زن را تا حد پرستوی اطلاعاتی شدن تحقیر می کنند. زن اگر پرستوی خودش باشد بهتر است از اینکه پرستوی سازمان های مخوف سیاسی باشد. خوب که نگاه می کنیم نوعی « زبان هرزه ی مردانه » در ادبیات و جامعه و سیاست ریشه دوانده و خاورمیانه را گریزی از آن نیست. خاورمیانه تصویر آن آخوندی است که روزها در منبر حرف از عفاف و حجاب و عصمت می زند و شبها با ماشین دنبال دختران معصومی است که بدنشان را در بستر « ذهنیت خشکِ مقدس گرایی » لخت کند. اختلاسگران و » قاضی های ناعادل» و زمین خواران و « واعظان عیاش و خلوت دوست » در حقیقت اصلی ترین پرچمداران « فاحشه مغزی » هستند.
بدن زن را به حال خویش رها کنید و تنِ افکار و عقاید کهنه ی خویش را بشویید و سپس قدم بر خیابان « زیستن در فلسفه ی اکنون » بنهید.
.
. ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #چهارشنبه_های_سفید #آمدنیوز #آزادگی #زن #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سنت #مدرنیسم #پارسا_خائف #فاحشه_خانه

68 2 7 hours ago
خوب می دانند که این مردم « سنتی » هستند. رگ خواب مردم دستشان است. مردم « سنتی »، دنبال رهبر و خرافه و معجزه می دوند. مردم سنتی را هرچه کنی دل از « رجعت » بر نمی کَنند. این مردم با سنت حال می کنند. از داورانش بگیر تا تماشاگرانش. اکثرشان جوان هستند اما سرسپرده ی سنت. فراتر از بازیهای سیاسی رژیم و فراتر از سیاهبازیهای صدا و سیما برای جذب مخاطب، یک چیزی این میان نباید از چشمها پنهان بماند و آن اینکه؛ این مردم گرفتار سنت می باشند و ساز سنت در دست حاکمان ظالم است. آنها می نوازند و اینها می رقصند .
.
.
❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #چهارشنبه_های_سفید#آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سنت #مدرنیسم #پارسا_خائف #آواز

خوب می دانند که این مردم « سنتی » هستند. رگ خواب مردم دستشان است. مردم « سنتی »، دنبال رهبر و خرافه و معجزه می دوند. مردم سنتی را هرچه کنی دل از « رجعت » بر نمی کَنند. این مردم با سنت حال می کنند. از داورانش بگیر تا تماشاگرانش. اکثرشان جوان هستند اما سرسپرده ی سنت. فراتر از بازیهای سیاسی رژیم و فراتر از سیاهبازیهای صدا و سیما برای جذب مخاطب، یک چیزی این میان نباید از چشمها پنهان بماند و آن اینکه؛ این مردم گرفتار سنت می باشند و ساز سنت در دست حاکمان ظالم است. آنها می نوازند و اینها می رقصند .
.
.
❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #چهارشنبه_های_سفید #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سنت #مدرنیسم #پارسا_خائف #آواز

363 21 20 August, 2019
اینها همان میلیون دلارهای گمشده است که تبدیل به سلاح و مهمات شده و در اختیار تروریست ها قرار گرفته است. اسراییل با زدن این مهمّاتبه نوعی آدرس های پول های گمشده را نشان ما می دهد!!! 🔴 ❌
❌💯لحظه انفجار در پایگاە تسلیحات موشکی مشترک قصر، تیپ سیدالشهدای تروریست های حشدالشعبی و تروریست های سپاه قدس واقع در منطقە جنوبی بغداد (حزام) ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی#ترکستان_شرقی #روسیه 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#humanity##آمدنیوز #آزادگی #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم#رای#presidenttrump

اینها همان میلیون دلارهای گمشده است که تبدیل به سلاح و مهمات شده و در اختیار تروریست ها قرار گرفته است. اسراییل با زدن این مهمّاتبه نوعی آدرس های پول های گمشده را نشان ما می دهد!!! 🔴 ❌
❌💯لحظه انفجار در پایگاە تسلیحات موشکی مشترک قصر، تیپ سیدالشهدای تروریست های حشدالشعبی و تروریست های سپاه قدس واقع در منطقە جنوبی بغداد (حزام) ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #ترکستان_شرقی #روسیه
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم #رای #presidenttrump

116 5 12 August, 2019
🔴 یک زن اویغوری (ترکستان شرقی، در شمال‌غربی چین) از وضعیت زنان در چین می‌گوید: اجازه ندارند پوشش خود را خودشان انتخاب کنند/ وادار به ازدواج با مرد غیر مسلمان می‌شوند و از بسیاری از حقوق شهروندی محروم‌اند‌! ▪️سؤال: چرا رژیم فاسد اسلامی از حقوق مسلمانان چین دفاع‌ نمی‌کند و تنها چشمانش به باد معده‌ی زکزاکی است؟ چرا امامان جمعه در نمازجمعه‌ها برای مسلمانان چین گریه نمی‌کنند؟ چرا حوزه‌های علمیه تحصن نمی‌کنند تا احمد خاتمی در آن تحصن سخنرانی کند؟ چرا دانشجونمایان (بخوانید اوباش) در برابر سفارت چین تجمع نمی‌کنند؟ چرا رهبر مسلمانان چین به ایران دعوت نمی‌شود؟! ▪️پاسخ ساده است: چون چین شریک تجاری و شریک جنایات رژیم است و شعار دفاع از مسلمانان، یک شعار گزینشی و دروغ است. ( متن از رسانه‌ها ) ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی#ترکستان_شرقی #روسیه 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#humanity##آمدنیوز #آزادگی #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم#رای#presidenttrump

🔴 یک زن اویغوری (ترکستان شرقی، در شمال‌غربی چین) از وضعیت زنان در چین می‌گوید: اجازه ندارند پوشش خود را خودشان انتخاب کنند/ وادار به ازدواج با مرد غیر مسلمان می‌شوند و از بسیاری از حقوق شهروندی محروم‌اند‌! ▪️سؤال: چرا رژیم فاسد اسلامی از حقوق مسلمانان چین دفاع‌ نمی‌کند و تنها چشمانش به باد معده‌ی زکزاکی است؟ چرا امامان جمعه در نمازجمعه‌ها برای مسلمانان چین گریه نمی‌کنند؟ چرا حوزه‌های علمیه تحصن نمی‌کنند تا احمد خاتمی در آن تحصن سخنرانی کند؟ چرا دانشجونمایان (بخوانید اوباش) در برابر سفارت چین تجمع نمی‌کنند؟ چرا رهبر مسلمانان چین به ایران دعوت نمی‌شود؟! ▪️پاسخ ساده است: چون چین شریک تجاری و شریک جنایات رژیم است و شعار دفاع از مسلمانان، یک شعار گزینشی و دروغ است. ( متن از رسانه‌ها ) ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #ترکستان_شرقی #روسیه
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم #رای #presidenttrump

168 1 11 August, 2019
خاطره سازی های جعلی و بزرگنمایی های چاخانیسمی از خصوصیات رژیم ملاهاست! من اولین کسی بودم که راجع به چرایی بزرگنمایی سمیعی نوشتم. آن روزها باور نمی کردند‌ اما حالا باورانیداندمی! ( فعل باورانیداندمی از ساخته های تبریزی هاست😉) ​​🔴 مافیای دکتر سمیعی و قالیباف در ایران ▪️اما چرا و چگونه در ایران از دکتر سمیعی بت ساخته شد؟ ( نقل از رسانه های آزاد ) رژیم ملاها در کشورهای غربی مانند آلمان نیاز به یک رابط خوبی برای درمان خودی‌ها، آقازاده‌ها و حتی رزمندگان خودی داشت که دکتر سمیعی می‌توانست چنین رابطی باشد و برای اهدافی که ج.ا در رابطه با سمیعی دنبال می‌کرد از او در رسانه‌ها یک بت مغز و اعصاب ساختند.

سالها پیش در آلمان قرار بود یک موسسه پزشکی تحقیقاتی بوجود بیاید، آن موسسه تحقیقاتی با کمک صدراعظم آن زمان آلمان گرهارد شرودر و با کمک دکتر سمیعی به یک بیمارستان مغز و اعصاب INI تبدیل شد تا در آن بتوانند حاکمان جهان سوم و اطرافیان‌شان را مداوا کرده و در کنار درآمدزایی روابط دیپلماتیک با جهان سوم را گسترش داده و در پروژه‌های بزرگ نفتی، گازی و اسلحه سهیم شوند. امروز گرهارد شرودر برای مافیای نفتی و گازی پوتین کار می‌کند. 
بعنوان مثال در سال ۲۰۰۵ ذکیر آلماتو وزیر کشورر ازبکستان بیماری سختی گریبانش را می‌گیرد و بدلیل داشتن پرونده سیاه حقوق بشری و دست داشتن در قتل و شکنجه هزاران تن از شهروندان ازبکستانی، حق ورود به اروپا را نداشته. این‌جاست که دکتر سمیعی به کمک شرودر می‌آید و با صدور یک گواهی پزشکی مخصوص، مراتب اخذ ویزای آلماتو و همچنین درمان او در آلمان رو تسهیل می‌کند. آقای آلماتو طرف ازبکستانی عقد قراردادهای نظامی آلمان و ازبکستان بوده است.

از این بیمارستان جمهوری اسلامی هم برای درمان شیمیایی های جنگ خودی نیز استفاده می‌کرد و حتی شاهرودی نیز مدتی در این بیمارستان بستری بود.

با رفت‌وآمدهای دکتر سمیعی به ایران و تماس با مسئولان حکومتی و قالیباف شهرداری تهران، یک مرکز تخصصی مغز و اعصاب را در تهران با یک مرکز مافیایی دیگر بنام خیریه امام رضا با مدیریت زهراسادات مشیراستخاره، همسر محمدباقر قالیباف شروع به ساخت کرد که در خرید زمین و ساخت این بیمارستان صدها میلیارد تومان گم و گور شدند و تابحال کسی نتواسته است به این تاراج بیت المال حسابرسی کند.

خاطره سازی های جعلی و بزرگنمایی های چاخانیسمی از خصوصیات رژیم ملاهاست! من اولین کسی بودم که راجع به چرایی بزرگنمایی سمیعی نوشتم. آن روزها باور نمی کردند‌ اما حالا باورانیداندمی! ( فعل باورانیداندمی از ساخته های تبریزی هاست😉) ​​🔴 مافیای دکتر سمیعی و قالیباف در ایران ▪️اما چرا و چگونه در ایران از دکتر سمیعی بت ساخته شد؟ ( نقل از رسانه های آزاد ) رژیم ملاها در کشورهای غربی مانند آلمان نیاز به یک رابط خوبی برای درمان خودی‌ها، آقازاده‌ها و حتی رزمندگان خودی داشت که دکتر سمیعی می‌توانست چنین رابطی باشد و برای اهدافی که ج.ا در رابطه با سمیعی دنبال می‌کرد از او در رسانه‌ها یک بت مغز و اعصاب ساختند.

سالها پیش در آلمان قرار بود یک موسسه پزشکی تحقیقاتی بوجود بیاید، آن موسسه تحقیقاتی با کمک صدراعظم آن زمان آلمان گرهارد شرودر و با کمک دکتر سمیعی به یک بیمارستان مغز و اعصاب INI تبدیل شد تا در آن بتوانند حاکمان جهان سوم و اطرافیان‌شان را مداوا کرده و در کنار درآمدزایی روابط دیپلماتیک با جهان سوم را گسترش داده و در پروژه‌های بزرگ نفتی، گازی و اسلحه سهیم شوند. امروز گرهارد شرودر برای مافیای نفتی و گازی پوتین کار می‌کند.
بعنوان مثال در سال ۲۰۰۵ ذکیر آلماتو وزیر کشورر ازبکستان بیماری سختی گریبانش را می‌گیرد و بدلیل داشتن پرونده سیاه حقوق بشری و دست داشتن در قتل و شکنجه هزاران تن از شهروندان ازبکستانی، حق ورود به اروپا را نداشته. این‌جاست که دکتر سمیعی به کمک شرودر می‌آید و با صدور یک گواهی پزشکی مخصوص، مراتب اخذ ویزای آلماتو و همچنین درمان او در آلمان رو تسهیل می‌کند. آقای آلماتو طرف ازبکستانی عقد قراردادهای نظامی آلمان و ازبکستان بوده است.

از این بیمارستان جمهوری اسلامی هم برای درمان شیمیایی های جنگ خودی نیز استفاده می‌کرد و حتی شاهرودی نیز مدتی در این بیمارستان بستری بود.

با رفت‌وآمدهای دکتر سمیعی به ایران و تماس با مسئولان حکومتی و قالیباف شهرداری تهران، یک مرکز تخصصی مغز و اعصاب را در تهران با یک مرکز مافیایی دیگر بنام خیریه امام رضا با مدیریت زهراسادات مشیراستخاره، همسر محمدباقر قالیباف شروع به ساخت کرد که در خرید زمین و ساخت این بیمارستان صدها میلیارد تومان گم و گور شدند و تابحال کسی نتواسته است به این تاراج بیت المال حسابرسی کند.

161 6 10 August, 2019
دنبال چه می گردی گرسنه ی مفلوک؟
که حاکمان سطل های آشغالند خالی از نان و ترحم!

و خیابان 
کش بریده ی تنبان دیوانه ای 
است که اسب و سیب ندارد

دنبال چه می گردی گرسنه ی مفلوک؟
رها کن
از این شهر یک زن صیغه ای ساخته اند
که‌ همیشه در بستر حاکمان می خوابد! 🦋👣🦋👣🦋👣🦋 ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #روسیه 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #آمدنیوز #آزادگی #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #شعر_جهان #دین_سیاسی #شعر_معاصر #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#زن_صیغه_ای #صیغه_ای #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم#شعر

دنبال چه می گردی گرسنه ی مفلوک؟
که حاکمان سطل های آشغالند خالی از نان و ترحم!

و خیابان
کش بریده ی تنبان دیوانه ای
است که اسب و سیب ندارد

دنبال چه می گردی گرسنه ی مفلوک؟
رها کن
از این شهر یک زن صیغه ای ساخته اند
که‌ همیشه در بستر حاکمان می خوابد! 🦋👣🦋👣🦋👣🦋 ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #روسیه
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #آمدنیوز #آزادگی #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #شعر_جهان #دین_سیاسی #شعر_معاصر #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #زن_صیغه_ای #صیغه_ای #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم #شعر

72 1 7 August, 2019
سگ شدگی و « سگ آستان دوست بودن» از مختصات ادبیات دین سیاسی است. بیشتر سپاهی ها و بسیجی های تروریست به « سگ آستان ولایت » بودن افتخار می کنند، اما همین ولایت، خودش سگ‌آستان روسیه و پوتین است. قرآن خامنه ای از طرف پوتین هدیه می شود. سیاست های کثیف سرکوب و تهدید این رژیم از روی نسخه ی اصلی ( روسیه ) کپی شده است. قرار بود رهبر جهان اسلام شود اما دست آموز روسیه شد!
❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #روسیه 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم#رای#presidenttrump

سگ شدگی و « سگ آستان دوست بودن» از مختصات ادبیات دین سیاسی است. بیشتر سپاهی ها و بسیجی های تروریست به « سگ آستان ولایت » بودن افتخار می کنند، اما همین ولایت، خودش سگ‌آستان روسیه و پوتین است. قرآن خامنه ای از طرف پوتین هدیه می شود. سیاست های کثیف سرکوب و تهدید این رژیم از روی نسخه ی اصلی ( روسیه ) کپی شده است. قرار بود رهبر جهان اسلام شود اما دست آموز روسیه شد!
❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #روسیه
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم #رای #presidenttrump

160 3 6 August, 2019
این نقشه یک نقشه ی استعمارگری است ( خودشان بریده و خودشان دوخته اند!!). با اینهمه حتی در این نقشه به وضوح می توان جدال دیگری ها را برای استقلال دریافت و حس کرد و تحسین نمود. کشورهایی بودند که اکنون به آزادی رسیده اند و کشورهایی هم هستند که دارند مسیر آزادی را می پیمایند. 💯❌💯#levayi #استعمار #محمدرضا_لوایی 
#trump #humanity##آمدنیوز #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #بردگی #آزربایجان_جنوبی #بلوچستان #عرب_ایران #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتوری_مذهبی #سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم#اردبیل #تبریز #قزوین #ارومیه

این نقشه یک نقشه ی استعمارگری است ( خودشان بریده و خودشان دوخته اند!!). با اینهمه حتی در این نقشه به وضوح می توان جدال دیگری ها را برای استقلال دریافت و حس کرد و تحسین نمود. کشورهایی بودند که اکنون به آزادی رسیده اند و کشورهایی هم هستند که دارند مسیر آزادی را می پیمایند. 💯❌💯 #levayi #استعمار #محمدرضا_لوایی
#trump #humanity# #آمدنیوز #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #بردگی #آزربایجان_جنوبی #بلوچستان #عرب_ایران #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتوری_مذهبی #سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم #اردبیل #تبریز #قزوین #ارومیه

137 3 5 August, 2019
سلام ای وطنی که فقط در اشک ها و فریادهای‌ما واقعیت داری. تو را اختلاس می کنند. تو را اشغال می کنند. تو را می خورند و در حساب های بانکی خویش ذخیره می سازند. تو را لابلای حکم‌های قضایی شکنجه می دهند و در زندانهای نفرت خویش با چاقو تکه پاره می کنند. به زور بر سر تو چادر می کشند تا چادر ایدئولوژی خویش را برپا نگهدارند. پاهای تو را از خیابان‌ها می بُرند که جهان فریادت را نشنود. تو را در زیر عباهای خویش به این و آن صیغه می دهند و کیف می کنند. تو را قایم کرده اند از دیده ها. تو دقیقا کجایی وطن؟!!..و سلام بر دارهای رهایی 👣
👣
👣
❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #سطل_آشغال 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم#رای

سلام ای وطنی که فقط در اشک ها و فریادهای‌ما واقعیت داری. تو را اختلاس می کنند. تو را اشغال می کنند. تو را می خورند و در حساب های بانکی خویش ذخیره می سازند. تو را لابلای حکم‌های قضایی شکنجه می دهند و در زندانهای نفرت خویش با چاقو تکه پاره می کنند. به زور بر سر تو چادر می کشند تا چادر ایدئولوژی خویش را برپا نگهدارند. پاهای تو را از خیابان‌ها می بُرند که جهان فریادت را نشنود. تو را در زیر عباهای خویش به این و آن صیغه می دهند و کیف می کنند. تو را قایم کرده اند از دیده ها. تو دقیقا کجایی وطن؟!!..و سلام بر دارهای رهایی 👣
👣
👣
❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #سطل_آشغال
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم #رای

177 2 31 July, 2019
بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان، جرمی کوربن شریک آخوندهای حاکم بر ایران را با خاک یکسان کرد. بوریس جانسون گفت چگونه می توانیم به جرمی کوربین که از شبکه «پرس تی‌وی‌» رژیم ایران پول گرفته است و «بر سر اتفاقات فعلی به جای آن که طرف دوستان ما در ایالات متحده آمریکا را بگیرد، بارها طرف آخوندها در تهران را گرفته است»، اعتماد کنیم.... 💯 اگر یکی در داخل ایران از یکی از کانال های خارجی پول بگیرد و برای آن مصاحبه بفرستد چه بلایی سرش می آورند؟! دموکراسی را دریابید ای « مردم خوشبخت و نجیب و شجاع »!!! زیر پای منبرها گرسنگی بکشیدو بپوسید و دم نزنید. ایمانتان مهم است. تف‌ بر ایمانی که نتیجه اش اختلاس و تروریسم و آقازادگی‌و اعدام و انسان ستیزی و اشغالگری و غارت و سرکوب و دیکتاتوری و تمامیت خواهی و بیکاری و بردگی و ستم و مفتخوری و « مال مردم خوری » و تسلیم و اسارت و ... است. تف بر ایمانی که « امنیت » و « تامین» نیست ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #ایمان 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#trump #humanity##آمدنیوز #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#نفتکش #انگلیسی #تحریم#رای

بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان، جرمی کوربن شریک آخوندهای حاکم بر ایران را با خاک یکسان کرد. بوریس جانسون گفت چگونه می توانیم به جرمی کوربین که از شبکه «پرس تی‌وی‌» رژیم ایران پول گرفته است و «بر سر اتفاقات فعلی به جای آن که طرف دوستان ما در ایالات متحده آمریکا را بگیرد، بارها طرف آخوندها در تهران را گرفته است»، اعتماد کنیم.... 💯 اگر یکی در داخل ایران از یکی از کانال های خارجی پول بگیرد و برای آن مصاحبه بفرستد چه بلایی سرش می آورند؟! دموکراسی را دریابید ای « مردم خوشبخت و نجیب و شجاع »!!! زیر پای منبرها گرسنگی بکشیدو بپوسید و دم نزنید. ایمانتان مهم است. تف‌ بر ایمانی که نتیجه اش اختلاس و تروریسم و آقازادگی‌و اعدام و انسان ستیزی و اشغالگری و غارت و سرکوب و دیکتاتوری و تمامیت خواهی و بیکاری و بردگی و ستم و مفتخوری و « مال مردم خوری » و تسلیم و اسارت و ... است. تف بر ایمانی که « امنیت » و « تامین» نیست ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #ایمان
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #trump #humanity# #آمدنیوز #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #نفتکش #انگلیسی #تحریم #رای

201 4 26 July, 2019
بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان، جرمی کوربن شریک آخوندهای حاکم بر ایران را با خاک یکسان کرد. بوریس جانسون گفت چگونه می توانیم به جرمی کوربین که از شبکه «پرس تی‌وی‌» رژیم ایران پول گرفته است و «بر سر اتفاقات فعلی به جای آن که طرف دوستان ما در ایالات متحده آمریکا را بگیرد، بارها طرف آخوندها در تهران را گرفته است»، اعتماد کنیم.... 💯 اگر یکی در داخل ایران از یکی از کانال های خارجی پول بگیرد و برای آن مصاحبه بفرستد چه بلایی سرش می آورند؟! دموکراسی را دریابید ای « مردم خوشبخت و نجیب و شجاع »!!! زیر پای منبرها گرسنگی بکشیدو بپوسید و دم نزنید. ایمانتان مهم است. تف‌ بر ایمانی که نتیجه اش اختلاس و تروریسم و آقازادگی‌و اعدام و انسان ستیزی و اشغالگری و غارت و سرکوب و دیکتاتوری و تمامیت خواهی و بیکاری و بردگی و ستم و مفتخوری و « مال مردم خوری » و تسلیم و اسارت و ... است. تف بر ایمانی که « امنیت » و « تامین» نیست ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #ایمان 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#trump #humanity##آمدنیوز #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#نفتکش #انگلیسی #تحریم#رای

بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان، جرمی کوربن شریک آخوندهای حاکم بر ایران را با خاک یکسان کرد. بوریس جانسون گفت چگونه می توانیم به جرمی کوربین که از شبکه «پرس تی‌وی‌» رژیم ایران پول گرفته است و «بر سر اتفاقات فعلی به جای آن که طرف دوستان ما در ایالات متحده آمریکا را بگیرد، بارها طرف آخوندها در تهران را گرفته است»، اعتماد کنیم.... 💯 اگر یکی در داخل ایران از یکی از کانال های خارجی پول بگیرد و برای آن مصاحبه بفرستد چه بلایی سرش می آورند؟! دموکراسی را دریابید ای « مردم خوشبخت و نجیب و شجاع »!!! زیر پای منبرها گرسنگی بکشیدو بپوسید و دم نزنید. ایمانتان مهم است. تف‌ بر ایمانی که نتیجه اش اختلاس و تروریسم و آقازادگی‌و اعدام و انسان ستیزی و اشغالگری و غارت و سرکوب و دیکتاتوری و تمامیت خواهی و بیکاری و بردگی و ستم و مفتخوری و « مال مردم خوری » و تسلیم و اسارت و ... است. تف بر ایمانی که « امنیت » و « تامین» نیست ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #ایمان
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #trump #humanity# #آمدنیوز #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #نفتکش #انگلیسی #تحریم #رای

195 6 26 July, 2019
عوض رای دادن به این سیستم و این رژیم اشغالگر، یک تکه نان بر سطل آشغال بینداز!!! این روزها فقیران از سطل های آشغال تغذیه می کنند!!! به بردگی خودت رای نده!!! ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #سطل_آشغال 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم#رای

عوض رای دادن به این سیستم و این رژیم اشغالگر، یک تکه نان بر سطل آشغال بینداز!!! این روزها فقیران از سطل های آشغال تغذیه می کنند!!! به بردگی خودت رای نده!!! ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #بردگی #سطل_آشغال
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم #رای

242 2 25 July, 2019
🔴 «مارک دوبوویتز» مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن: ⬅️ زمانیکه تلاش می‌کنید با رژیم های یاغی و تبهکار چنان رفتار ‌کنید که گویا حکومت هایی عادی هستند، پس اگر مورد هجومشان قرار گرفتید، تعجب نکنید!

#presidenttrump 🦅🦅 #levayi#محمدرضا_لوایی #war#instagram#تیراختور #tabriz #tehran #urumiye #آزربایجان #ardabil #zanjan #azerbaycan#trump #freedom #humanity##war #arabiangulf#chicago آمدنیوز #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه#مسیح_علینژاد #دموکراسی #آمریکا #چهارشنبه_های_سفید#سوریه #نفتکش #انگلیسی#markdubowitz

🔴 «مارک دوبوویتز» مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن: ⬅️ زمانیکه تلاش می‌کنید با رژیم های یاغی و تبهکار چنان رفتار ‌کنید که گویا حکومت هایی عادی هستند، پس اگر مورد هجومشان قرار گرفتید، تعجب نکنید!

#presidenttrump 🦅🦅 #levayi #محمدرضا_لوایی #war #instagram #تیراختور #tabriz #tehran #urumiye #آزربایجان #ardabil #zanjan #azerbaycan #trump #freedom #humanity# #war #arabiangulf #chicago آمدنیوز #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آمریکا #چهارشنبه_های_سفید #سوریه #نفتکش #انگلیسی #markdubowitz

82 3 6 hours ago
🔴پرزدنت⁧ #ترامپ ⁩ از سرنگونی یک پهپاد ⁧ #ایرانی ⁩ از سوی نیروی دریایی آمریکا در ⁧ #تنگه‌ ⁩ هرمز خبر داد. ⬅️ ترامپ: کشتی تهاجمی یو.اس.اس. باکسر علیه یک پهپاد ایرانی که به کشتی بسیار بسیار نزدیک شده بود و چندین هشدار را نادیده گرفت، اقدام تدافعی انجام داد , این پهپاد بی‌درنگ منهدم شد.

#presidenttrump 🦅🦅 #levayi#war #ankara #bakı #özgürlük #dünya #vatansanacanımfeda ##instagram#تیراختور #tabriz #tehran #urumiye #آزربایجان #ardabil #zanjan #azerbaycan#trump #freedom #humanity##mhp #chp #akparti#juanguaido#war #arabiangulf#chicago

🔴پرزدنت⁧ #ترامپ ⁩ از سرنگونی یک پهپاد ⁧ #ایرانی ⁩ از سوی نیروی دریایی آمریکا در ⁧ #تنگه‌ ⁩ هرمز خبر داد. ⬅️ ترامپ: کشتی تهاجمی یو.اس.اس. باکسر علیه یک پهپاد ایرانی که به کشتی بسیار بسیار نزدیک شده بود و چندین هشدار را نادیده گرفت، اقدام تدافعی انجام داد , این پهپاد بی‌درنگ منهدم شد.

#presidenttrump 🦅🦅 #levayi #war #ankara #bakı #özgürlük #dünya #vatansanacanımfeda # #instagram #تیراختور #tabriz #tehran #urumiye #آزربایجان #ardabil #zanjan #azerbaycan #trump #freedom #humanity# #mhp #chp #akparti #juanguaido #war #arabiangulf #chicago

84 2 18 July, 2019
🔴 خرافات و فریب

متن خبر:🔸این ویدیو با این متن منتشر شده است: دقایقی پیش پسر بچه دزفولی شفا پیدا کرد 🔸دقایقی پیش؛ پسر بچه نابینا اهل دزفول در صحن حرم رضا شفا پیدا کرد و بینایی خود را بدست آورد!!! ⬅️⬅️ باز هم عده ای به سرکردگی علم الهدی با چنین نمایش هایی برای منافع خود عوامفریبی می کنند!!! ✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻#محمدرضا_لوایی : 
و کورهایی به دنبال کورهایی دیگر در کوره راههای زندگی گم و گور می شوند. کورچشمیِ بردگان چراغ دست مستبدان و برده پروران است. و من همچنان‌ بر این قوم از پنجره ی اندوه می نگرم. ❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #حافظ #کور 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم

🔴 خرافات و فریب

متن خبر:🔸این ویدیو با این متن منتشر شده است: دقایقی پیش پسر بچه دزفولی شفا پیدا کرد 🔸دقایقی پیش؛ پسر بچه نابینا اهل دزفول در صحن حرم رضا شفا پیدا کرد و بینایی خود را بدست آورد!!! ⬅️⬅️ باز هم عده ای به سرکردگی علم الهدی با چنین نمایش هایی برای منافع خود عوامفریبی می کنند!!! ✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 #محمدرضا_لوایی :
و کورهایی به دنبال کورهایی دیگر در کوره راههای زندگی گم و گور می شوند. کورچشمیِ بردگان چراغ دست مستبدان و برده پروران است. و من همچنان‌ بر این قوم از پنجره ی اندوه می نگرم. ❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #حافظ #کور
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #شفا #نفتکش #انگلیسی #تحریم

203 41 17 July, 2019
عرفان آخوندی و توجیه بچه بازی در سایه ی تفاسیر کلاسیک معنوی!! ❌❌این‌ها ادعای فردی به نام «بهنام اوحدی» است؛ فردی که روانپزشک، روان درمانگر مشکلات جنسی، مشاور ازدواج و عضو کمیته سکسولوژی انجمن روانپزشکان ایران است!
❌❌ 💯❌💯#levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #سعدی #حافظ #عرفان 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

عرفان آخوندی و توجیه بچه بازی در سایه ی تفاسیر کلاسیک معنوی!! ❌❌این‌ها ادعای فردی به نام «بهنام اوحدی» است؛ فردی که روانپزشک، روان درمانگر مشکلات جنسی، مشاور ازدواج و عضو کمیته سکسولوژی انجمن روانپزشکان ایران است!
❌❌ 💯❌💯 #levayi #محمدرضا_لوایی
🐄🐂🐄🐂🐄🐂 #سعدی #حافظ #عرفان
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

259 53 14 July, 2019
با خواندن این خبر حالم از شعر کلاسیک به هم خورد. از شکسپیر بگیر تا همه ی‌ خزعبلات شاعرانه که چهره ی یار را به ماه تشبیه کرده اند. حالا همان ماهرویان بر ماه رفته و بر روی ماه خواهند شاشید!! آنوقت دیگر دل هوای روی ماه یار نخواهد داشت. ناسا رسما بر کلاسیسم شرق و غرب ر...د. 💯❌💯#levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#سیبزمینی 
#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سوریه #تحریم#ناسا#nasa

با خواندن این خبر حالم از شعر کلاسیک به هم خورد. از شکسپیر بگیر تا همه ی‌ خزعبلات شاعرانه که چهره ی یار را به ماه تشبیه کرده اند. حالا همان ماهرویان بر ماه رفته و بر روی ماه خواهند شاشید!! آنوقت دیگر دل هوای روی ماه یار نخواهد داشت. ناسا رسما بر کلاسیسم شرق و غرب ر...د. 💯❌💯 #levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #سیبزمینی
#trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سوریه #تحریم #ناسا #nasa

106 1 14 July, 2019
@mr_levayi

درست مثل سیب زمینی هستند. به راحتی خورده می شوند و هضم می شوند. حکومت های مستبد سالیان سال است که این مردم را جاهل و ترسو و « مسالمت آمیز » بار آورده اند. راحت پخته می شوند و پوستشان به راحتی کنده می شود. تابع و مطیع و نرم و بی رگ هستند. ‌اهل توجیه و تزویر و « گریز از واقعیت » می باشند. همه چیزشان به سیاست بند است اما شعارشان « من آدم سیاسی نیستم» شده است!!! ❌ سیب زمینی اما هم « سیب » است و هم « زمینی »! اینها نه سیب شدند و نه زمینی!! اینها « هوایی » و « آسمانیِ آخوندی » و پا در هوا تشریف دارند. اینها آیا تشریف دارند؟!؟! 💯❌💯#levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#سیبزمینی 
#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

@mr_levayi

درست مثل سیب زمینی هستند. به راحتی خورده می شوند و هضم می شوند. حکومت های مستبد سالیان سال است که این مردم را جاهل و ترسو و « مسالمت آمیز » بار آورده اند. راحت پخته می شوند و پوستشان به راحتی کنده می شود. تابع و مطیع و نرم و بی رگ هستند. ‌اهل توجیه و تزویر و « گریز از واقعیت » می باشند. همه چیزشان به سیاست بند است اما شعارشان « من آدم سیاسی نیستم» شده است!!! ❌ سیب زمینی اما هم « سیب » است و هم « زمینی »! اینها نه سیب شدند و نه زمینی!! اینها « هوایی » و « آسمانیِ آخوندی » و پا در هوا تشریف دارند. اینها آیا تشریف دارند؟!؟! 💯❌💯 #levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #سیبزمینی
#trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

56 0 12 July, 2019
درست مثل سیب زمینی هستند. به راحتی خورده می شوند و هضم می شوند. حکومت های مستبد سالیان سال است که این مردم را جاهل و ترسو و « مسالمت آمیز » بار آورده اند. راحت پخته می شوند و پوستشان به راحتی کنده می شود. تابع و مطیع و نرم و بی رگ هستند. ‌اهل توجیه و تزویر و « گریز از واقعیت » می باشند. همه چیزشان به سیاست بند است اما شعارشان « من آدم سیاسی نیستم» شده است!!! ❌ سیب زمینی اما هم « سیب » است و هم « زمینی »! اینها نه سیب شدند و نه زمینی!! اینها « هوایی » و « آسمانیِ آخوندی » و پا در هوا تشریف دارند. اینها آیا تشریف دارند؟!؟! 💯❌💯#levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#سیبزمینی 
#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

درست مثل سیب زمینی هستند. به راحتی خورده می شوند و هضم می شوند. حکومت های مستبد سالیان سال است که این مردم را جاهل و ترسو و « مسالمت آمیز » بار آورده اند. راحت پخته می شوند و پوستشان به راحتی کنده می شود. تابع و مطیع و نرم و بی رگ هستند. ‌اهل توجیه و تزویر و « گریز از واقعیت » می باشند. همه چیزشان به سیاست بند است اما شعارشان « من آدم سیاسی نیستم» شده است!!! ❌ سیب زمینی اما هم « سیب » است و هم « زمینی »! اینها نه سیب شدند و نه زمینی!! اینها « هوایی » و « آسمانیِ آخوندی » و پا در هوا تشریف دارند. اینها آیا تشریف دارند؟!؟! 💯❌💯 #levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #سیبزمینی
#trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

187 3 12 July, 2019
در سمتی از تبریز، در کافه ی گونش، در ازدحام اندوه اسارت و یاس و ایدئولوژی حاکم. در روزی از روزهای گُمشده. در انتهای کوچه ای از تبریز که خاورمیانه و جهان را بر روی میز روبرویم می نهاد تا هر دوشان را هم بزنم و بر استکان چایی بیندازم و بنوشم. و مست کنم و مست شوم و بزنم به شبهای خیابانهای اندوه و مبارزه. می نوشتم و می خواندم و تهدید می شدم. 
چیزی عوض نشده است. اکنون هم می خوانم و می نویسم و تهدید می شوم. اکنون بزرگ‌تر و گنده تر تهدید می شوم از سمت فاشیسم و تروریسم دین سیاسی و اشغالگر. 
هیچ چیز عوض نشده، همه چیز عوضی شده است. 
زندگی های تبعیدی، زندگی های داغان شده، زندگی‌های زندانی شده...چنین می نماید و چنین می نمایانند که حاصل مبارزات ما این ویرانی ها هستند تا ملت مایوس شود اما من مثل والتر بنیامین از ویرانگی تاریخی حرف نمی زنم بلکه دارم از « ویرانگی مبارزه در اکنون » حرف می زنم. ویرانگی ما دلیل بر مبارزه کردن و ستیز ماست و مردم این را خوب درک می کنند. ویرانگی ما نسلی را آباد می کند که رو به سمت رهایی است. بزرگتر ویران می‌شویم که بزرگتر آباد شوند. #levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید#ویران 
#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

در سمتی از تبریز، در کافه ی گونش، در ازدحام اندوه اسارت و یاس و ایدئولوژی حاکم. در روزی از روزهای گُمشده. در انتهای کوچه ای از تبریز که خاورمیانه و جهان را بر روی میز روبرویم می نهاد تا هر دوشان را هم بزنم و بر استکان چایی بیندازم و بنوشم. و مست کنم و مست شوم و بزنم به شبهای خیابانهای اندوه و مبارزه. می نوشتم و می خواندم و تهدید می شدم.
چیزی عوض نشده است. اکنون هم می خوانم و می نویسم و تهدید می شوم. اکنون بزرگ‌تر و گنده تر تهدید می شوم از سمت فاشیسم و تروریسم دین سیاسی و اشغالگر.
هیچ چیز عوض نشده، همه چیز عوضی شده است.
زندگی های تبعیدی، زندگی های داغان شده، زندگی‌های زندانی شده...چنین می نماید و چنین می نمایانند که حاصل مبارزات ما این ویرانی ها هستند تا ملت مایوس شود اما من مثل والتر بنیامین از ویرانگی تاریخی حرف نمی زنم بلکه دارم از « ویرانگی مبارزه در اکنون » حرف می زنم. ویرانگی ما دلیل بر مبارزه کردن و ستیز ماست و مردم این را خوب درک می کنند. ویرانگی ما نسلی را آباد می کند که رو به سمت رهایی است. بزرگتر ویران می‌شویم که بزرگتر آباد شوند. #levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید #ویران
#trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

186 4 8 July, 2019
(((قوشاچای- میاندوآب )))
😡😡😡
آنکه می زند مامور « دولت دینی » است. اوج نفرت و کینه اش را با چماق حکومت بر سر یک دستفروش بینوا ( نماد ملت ) می کوبد. این مامور دارای هیئت و حسینیه است و در پای منابر امامان جمعه بزرگ شده و ذکر شبانه ی او « یاحسین » است. سرت را می شکافد و تو هم فریاد « یاحسین » می زنی. داری می میری اما داری با ادبیات و ایدئولوژی حاکمان و به رنگ آنها فریاد می زنی. و حتما تو هم پای منبر همان آخوندی می نشینی که این مامور می نشیند. و درست از همینجاست که چماق مامور شکلی از جهل تو می شود!!! ⛔️❌⛔️❌⛔️ #levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید
#trump #humanity##آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب#امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

(((قوشاچای- میاندوآب )))
😡😡😡
آنکه می زند مامور « دولت دینی » است. اوج نفرت و کینه اش را با چماق حکومت بر سر یک دستفروش بینوا ( نماد ملت ) می کوبد. این مامور دارای هیئت و حسینیه است و در پای منابر امامان جمعه بزرگ شده و ذکر شبانه ی او « یاحسین » است. سرت را می شکافد و تو هم فریاد « یاحسین » می زنی. داری می میری اما داری با ادبیات و ایدئولوژی حاکمان و به رنگ آنها فریاد می زنی. و حتما تو هم پای منبر همان آخوندی می نشینی که این مامور می نشیند. و درست از همینجاست که چماق مامور شکلی از جهل تو می شود!!! ⛔️❌⛔️❌⛔️ #levayi #جامعه_شناسی #محمدرضا_لوایی
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید
#trump #humanity# #آمدنیوز #آزادگی #سخنان_ناب #امدنیوز #انسانیت #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سوریه #نفتکش #انگلیسی #تحریم

656 108 7 July, 2019

Top #levayi posts

🎥 یکی از هوادارای تراکتور میگه به خاطر تُرکای ژاپن پرچم ژاپن رو زدیم😐😄 فلسفه سی منی اؤلدوردو😉 لاپ یاخشی ائدیب ائله دئییب♥️
♥️ #levayi #حکومت #جامعه_شناسی #تروریست #ترامپ #instagram #تیراختور #مردم #سرکوب #tabriz #tehran #urumiye #آزربایجان #انسانیت #ardabil #zanjan #azerbaycan 
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید
#trump #humanity#دریاچه_ارومیه #بردگی#مهنازافشار #هنرمند #سینما

🎥 یکی از هوادارای تراکتور میگه به خاطر تُرکای ژاپن پرچم ژاپن رو زدیم😐😄 فلسفه سی منی اؤلدوردو😉 لاپ یاخشی ائدیب ائله دئییب♥️
♥️ #levayi #حکومت #جامعه_شناسی #تروریست #ترامپ #instagram #تیراختور #مردم #سرکوب #tabriz #tehran #urumiye #آزربایجان #انسانیت #ardabil #zanjan #azerbaycan
#حجاب #چهارشنبه_های_سفید
#trump #humanity #دریاچه_ارومیه #بردگی #مهنازافشار #هنرمند #سینما

797 118 2 May, 2019