#เต Instagram Photos & Videos

เต - 420.3k posts

Hashtag Popularity

5.5
average comments
503.5
average likes

น่ารักๆ รักน้า @tawan_v #โพก้า #เตนิว #ชาวบ้าน #เต #tawan_v #tawanvday

น่ารักๆ รักน้า @tawan_v  #โพก้า #เตนิว #ชาวบ้าน #เต #tawan_v #tawanvday
3 0 9 minutes ago

Day6 : taytawan x glasses 💙💙👓👓
Damn cool😏😏
Hope more better than yesterday💙😄
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #staynewyear ตนิว #darkbluekisstheseries #darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew

Day6 : taytawan x glasses 💙💙👓👓
Damn cool😏😏
Hope more better than yesterday💙😄
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #staynewyear ตนิว#darkbluekisstheseries #darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew
59 1 7 hours ago

#คนชั่วไม่ควรเป็นใหญ่
๓๑๗.
ปุตฺตํ วา ภาตรํ วาปิ, สีเลสุ อสมาหิตํ;
อนงฺควา หิ เต พาลา, ยถา เปตา ตเถว เต;
โจฬญฺจ เนสํ ปิณฺฑญฺจ, *อาสีนานํ ปทาปเร.

ราชเสวกไม่ควรตั้งบุตรธิดา พี่น้อง หรือวงศ์ญาติ
ผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้เป็นใหญ่ เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาล
ไม่จัดว่าเป็นพี่น้อง คนเหล่านั้นเป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว
แต่หากพวกเขามาหา ก็เพียงให้ผ้านุ่งห่มและอาหาร. ( #ธัมมนีติ ราชเสวกกถา ๓๑๗, #ขุ. ชา ๒๘/๙๗๐ วิธุรชาดก) …………………… ศัพท์น่ารู้ :
#ปุตฺตํ วา (ซึ่งบุตรธิดาหรือ) ปุตฺต+อํ, วา ศัพท์เป็น นิบาต
#ภาตรํ วาปิ (แม้หรือว่าซึ่งพี่ชายน้องชาย, พี่น้อง) ภาตุ+อํ, (ในฉัฏฐสังคายนาและสยามรัฐ เป็น : วา สํ หมายถึง ของตน), #สีเลสุ (ในศีล ท. ในคุณงามความดี ท.) สีล+สุ
#อสมาหิตํ (ผู้ไม่ตั้งมั่น) น+สมาหิต > อสมาหิต+อํ
#อนงฺควา (ผู้ไม่ใช่องค์​, มิใช่ญาติพี่น้อง) ส่วนในฉบับรัฐสยามรัฐ เป็น : อนงฺคาว. ศัพท์ว่า อนงฺควา ขอฝากไว้ก่อนครับ.
#หิ (จริงอยู่, ที่แท้) นิบาต
#เต (เหล่านั้น) ต+โย สัพพนาม
#พาลา (พาล ท., พวกคนพาล,​ เหล่าคนพาล) พาล+โย
#ยถา (ฉันใด) นิบาตบอกอุปมา
#เปตา (เปรต ท.) พวกคนที่ตายแล้ว) เปต+โย
#ตเถว = ตถา+เอว (ฉันนั้นนั่นเทียว) นิบาตบอกอุปไมย
#เต (เหล่านั้น)
#โจฬญฺจ = โจฬํ+จ (ท่อนผ้า, เสี้อผ้า+ด้วย)
#เนสํ (แก่....เหล่านั้น) ต+นํ สัพพนาม
#ปิณฺฑญฺจ = ปิณฺฑํ+จ (ก้อนข้าว,​อาหาร+ด้วย) ปิณฺฑ+อํ ,
#อาสีนานํ (นั่งแล้ว) อาสีน+นํ อรรถกถาท่านแก้เป็น อาคนฺตวา นิสินฺนานํ ปุตฺตภาตานํ มตสตฺตานํ มตกภตฺตํ วิย เทนฺโต ฆาสจฺฉาทนมตฺตเมว ปทาเปยฺย ฯ.
(* เดิมเป็น อาสนญฺจ (ซึ่งที่นั่งด้วย) ได้แก้เป็น อาสีนานํ เพื่อให้ตรงตามพระบาฬีทั้งสองฉบับ)
#ปทาปเร (ให้คนเอาให้, ใช้ให้เขาให้) ป+ทา+ณาเป+อนฺติ ภูวาทิ. กัตตุ. (แต่ในพระบาฬีฉบับฉัฏฐสังคายนาและสยามรัฐ เป็น : ปทาปเย = พึงยังบุคคลให้ให้,​ สั่งคนให้) ………………….. อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ (พากย์ธัมมนีติ) ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ บุตรหรือพี่น้องก็ตาม ผู้ไม่ตั้งมั่นในศีล (พึงสอน
ให้ตั้งมั่น) แท้จริงชนเหล่านั้น หากเป็นคนโง่
ก็เหมือนไม่มีตัวอยู่ เปรตฉันใด มันก็ฉันนัน [เหตุนั้น]
อย่าให้ผ้าและอาหารแลอาสนะ แก่ชนเหล่านั้นก่อน ฯ …..

#คนชั่วไม่ควรเป็นใหญ่
๓๑๗.
ปุตฺตํ วา ภาตรํ วาปิ, สีเลสุ อสมาหิตํ;
อนงฺควา หิ เต พาลา, ยถา เปตา ตเถว เต;
โจฬญฺจ เนสํ ปิณฺฑญฺจ, *อาสีนานํ ปทาปเร.

ราชเสวกไม่ควรตั้งบุตรธิดา พี่น้อง หรือวงศ์ญาติ
ผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้เป็นใหญ่ เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาล
ไม่จัดว่าเป็นพี่น้อง คนเหล่านั้นเป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว
แต่หากพวกเขามาหา ก็เพียงให้ผ้านุ่งห่มและอาหาร. (#ธัมมนีติ ราชเสวกกถา ๓๑๗, #ขุ. ชา ๒๘/๙๗๐ วิธุรชาดก) …………………… ศัพท์น่ารู้ :
#ปุตฺตํ วา (ซึ่งบุตรธิดาหรือ) ปุตฺต+อํ, วา ศัพท์เป็น นิบาต
#ภาตรํ วาปิ (แม้หรือว่าซึ่งพี่ชายน้องชาย, พี่น้อง) ภาตุ+อํ, (ในฉัฏฐสังคายนาและสยามรัฐ เป็น : วา สํ หมายถึง ของตน), #สีเลสุ (ในศีล ท. ในคุณงามความดี ท.) สีล+สุ 
#อสมาหิตํ (ผู้ไม่ตั้งมั่น) น+สมาหิต > อสมาหิต+อํ
#อนงฺควา (ผู้ไม่ใช่องค์​, มิใช่ญาติพี่น้อง)  ส่วนในฉบับรัฐสยามรัฐ เป็น : อนงฺคาว. ศัพท์ว่า อนงฺควา ขอฝากไว้ก่อนครับ.
#หิ (จริงอยู่, ที่แท้) นิบาต 
#เต (เหล่านั้น) ต+โย สัพพนาม 
#พาลา (พาล ท., พวกคนพาล,​ เหล่าคนพาล)  พาล+โย 
#ยถา (ฉันใด) นิบาตบอกอุปมา 
#เปตา (เปรต ท.) พวกคนที่ตายแล้ว) เปต+โย 
#ตเถว = ตถา+เอว (ฉันนั้นนั่นเทียว) นิบาตบอกอุปไมย
#เต (เหล่านั้น)
#โจฬญฺจ = โจฬํ+จ (ท่อนผ้า, เสี้อผ้า+ด้วย)
#เนสํ (แก่....เหล่านั้น) ต+นํ สัพพนาม
#ปิณฺฑญฺจ = ปิณฺฑํ+จ (ก้อนข้าว,​อาหาร+ด้วย) ปิณฺฑ+อํ , 
#อาสีนานํ (นั่งแล้ว) อาสีน+นํ อรรถกถาท่านแก้เป็น อาคนฺตวา นิสินฺนานํ ปุตฺตภาตานํ มตสตฺตานํ มตกภตฺตํ วิย เทนฺโต ฆาสจฺฉาทนมตฺตเมว ปทาเปยฺย ฯ.
(* เดิมเป็น อาสนญฺจ (ซึ่งที่นั่งด้วย) ได้แก้เป็น อาสีนานํ เพื่อให้ตรงตามพระบาฬีทั้งสองฉบับ)
#ปทาปเร (ให้คนเอาให้, ใช้ให้เขาให้) ป+ทา+ณาเป+อนฺติ ภูวาทิ. กัตตุ. (แต่ในพระบาฬีฉบับฉัฏฐสังคายนาและสยามรัฐ เป็น : ปทาปเย = พึงยังบุคคลให้ให้,​ สั่งคนให้) ………………….. อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ (พากย์ธัมมนีติ) ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ บุตรหรือพี่น้องก็ตาม ผู้ไม่ตั้งมั่นในศีล (พึงสอน
ให้ตั้งมั่น) แท้จริงชนเหล่านั้น หากเป็นคนโง่
ก็เหมือนไม่มีตัวอยู่ เปรตฉันใด มันก็ฉันนัน [เหตุนั้น]
อย่าให้ผ้าและอาหารแลอาสนะ แก่ชนเหล่านั้นก่อน ฯ …..
8 0 13 hours ago

🎓 เปิดรับสมัคร นิสิต,นักศึกษา,พนักงานประจำ
ผู้ที่ว่างงาน
✅ตอบแชทคอนเฟิร์มสินค้า มีสคริปให้
✅"ที่สนใจทำงาน Part-Time ผ่านระบบ online"
✅*รายได้ 400฿-1,000฿/ออเดอร์ ได้มากน้อยตามความขยัน
✅งานถูกกฎหมาย
✅สอนฟรี
❤ได้เงินจริง❤
สอบถามได้ที่นี้นะ👇👇
👉IG​ @bkk.jobs.online
👉IG​ @bkk.jobs.online
**รับอายุ 18ปีขึ้นไป**
🆔Line​ :@720lwrex (มี@)
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#รักติดไซเรน #รักฉุดใจนายฉุกเฉิน #คำคมความรัก #แท็กเพื่อน #แท็กเพื่อนมาดู #got7 #got7เป็นวงตลก #blackpink #lisablackpink #สามีสีทอง #สองนร#ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ #ณเดชน#ณเดชน์ญาญ่า #ใหม่ดาวิกา #เต #คำคมดีๆ #เรื่องมันเศร้า #แท็กแฟนมาดู #แท็กแฟน #เหงา #คลิปฮา #คลิปตลก #มินพีชญา #แฝด #หนึ่ง #สอง

🎓 เปิดรับสมัคร นิสิต,นักศึกษา,พนักงานประจำ
ผู้ที่ว่างงาน
✅ตอบแชทคอนเฟิร์มสินค้า มีสคริปให้
✅"ที่สนใจทำงาน Part-Time ผ่านระบบ online"
✅*รายได้ 400฿-1,000฿/ออเดอร์ ได้มากน้อยตามความขยัน
✅งานถูกกฎหมาย
✅สอนฟรี
❤ได้เงินจริง❤
สอบถามได้ที่นี้นะ👇👇
👉IG​ @bkk.jobs.online
👉IG​ @bkk.jobs.online
**รับอายุ 18ปีขึ้นไป**
🆔Line​ :@720lwrex (มี@)
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#รักติดไซเรน #รักฉุดใจนายฉุกเฉิน #คำคมความรัก #แท็กเพื่อน #แท็กเพื่อนมาดู #got7 #got7เป็นวงตลก #blackpink #lisablackpink #สามีสีทอง #สองนรี #ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ #ณเดชน์ #ณเดชน์ญาญ่า #ใหม่ดาวิกา #เต #คำคมดีๆ #เรื่องมันเศร้า #แท็กแฟนมาดู #แท็กแฟน #เหงา #คลิปฮา #คลิปตลก #มินพีชญา #แฝด #หนึ่ง #สอง
0 0 4 December, 2019

#รักติดไซเรน #รักฉุดใจนายฉุกเฉิน #คำคมความรัก #แท็กเพื่อน #แท็กเพื่อนมาดู #got7 #got7เป็นวงตลก #blackpink #lisablackpink #สามีสีทอง #สองนร#ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ #ณเดชน#ณเดชน์ญาญ่า #ใหม่ดาวิกา #เต #คำคมดีๆ #เรื่องมันเศร้า #แท็กแฟนมาดู #แท็กแฟน #เหงา #คลิปฮา #คลิปตลก #มินพีชญา #แฝด #หนึ่ง #สอง

#รักติดไซเรน #รักฉุดใจนายฉุกเฉิน #คำคมความรัก #แท็กเพื่อน #แท็กเพื่อนมาดู #got7 #got7เป็นวงตลก #blackpink #lisablackpink #สามีสีทอง #สองนรี #ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ #ณเดชน์ #ณเดชน์ญาญ่า #ใหม่ดาวิกา #เต #คำคมดีๆ #เรื่องมันเศร้า #แท็กแฟนมาดู #แท็กแฟน #เหงา #คลิปฮา #คลิปตลก #มินพีชญา #แฝด #หนึ่ง #สอง
1 0 4 December, 2019

LOL..🥰
.
.
.
cr.owner
.
#โพก้า #Tawan_v #Newwiee_TayTawan #taytawan #newwiee #ตะวันวิหครัตน์ #จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง #นิว #ตะวันวิหครัตน์ #เต #เตตะวัน #นิวฐิติภูมิ #tawanvihokratana #newwieethitipoom #เตนิว #พีทเก้า #taynewforever #taynew #PoCa #PolCa

LOL..🥰
.
.
.
cr.owner
.
#โพก้า #Tawan_v #Newwiee_TayTawan #taytawan #newwiee #ตะวันวิหครัตน์ #จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง #นิว #ตะวันวิหครัตน์ #เต #เตตะวัน #นิวฐิติภูมิ #tawanvihokratana #newwieethitipoom #เตนิว #พีทเก้า #taynewforever #taynew #PoCa #PolCa
246 4 4 December, 2019

Duh, p'phem mirip banget Papa niu ya, trus mirip dikit juga sama bapa te. Btw P'Gun imut
.
.
Cr sg gun_atthaphan .
.
#gunatthaphan #tay #tawan #taytawan #atthaphanphunsawat #pluem #pluempurim #ตะวัน #เตตะวัน #เต #ตะวันวิหครัตน์ #เตตะวันวิหครัตน์ #ปลื้ม
#ปลื้มปุริม #ปลื้มปริ่ม #ปุริมรัตนเรืองวัฒนา #กันอรรถพันธน่ารักกว่าที่คิด #กันอรรถพันธ์

Duh, p'phem mirip banget Papa niu ya, trus mirip dikit juga sama bapa te.  Btw P'Gun imut
.
.
Cr sg gun_atthaphan .
.
#gunatthaphan #tay #tawan #taytawan  #atthaphanphunsawat #pluem #pluempurim #ตะวัน #เตตะวัน #เต #ตะวันวิหครัตน์ #เตตะวันวิหครัตน์ #ปลื้ม
#ปลื้มปุริม #ปลื้มปริ่ม #ปุริมรัตนเรืองวัฒนา #กันอรรถพันธน่ารักกว่าที่คิด #กันอรรถพันธ์
7 0 3 December, 2019

Abang Phem lagi bareng sama si Bapak Te ketemu sama mbah buyut :) Pantesan aja Bapak Te ngebet ke Chiang Mai, mau ketemu sama si Abang toh.. Eh bener kan ini si Abang Phem?

Cr; SGnya bapak Tetawan
.
.
#pluem_purim #pluempurim #pluem #tay #taytawan #tawan_v #tawan #ตะวัน #เตตะวัน #เต #ตะวันวิหครัตน์ #เตตะวันวิหครัตน์ #ปลื้ม
#ปลื้มปุริม #ปลื้มปริ่ม #ปุริมรัตนเรืองวัฒนา #GMM #gmmtv #polcafamily #polca

Abang Phem lagi bareng sama si Bapak Te ketemu sama mbah buyut :) Pantesan aja Bapak Te ngebet ke Chiang Mai, mau ketemu sama si Abang toh.. Eh bener kan ini si Abang Phem?

Cr; SGnya bapak Tetawan
.
.
#pluem_purim #pluempurim #pluem #tay #taytawan #tawan_v #tawan  #ตะวัน #เตตะวัน #เต #ตะวันวิหครัตน์ #เตตะวันวิหครัตน์ #ปลื้ม
#ปลื้มปุริม #ปลื้มปริ่ม #ปุริมรัตนเรืองวัฒนา #GMM #gmmtv #polcafamily #polca
7 0 3 December, 2019

พิเศษสุด นักแสดงสาวสุดฮ็อตอย่าง คุณเบลล่า-ราณี แคมเปน มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานเปิดตัวบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และได้แชร์ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นสาวกสายช้อปกับลาซาด้า รวมถึงการแสดงพิเศษจากคู่จิ้นกระแสแรงอย่างต่อเนื่องอย่าง เตนิว (คุณเต-ตะวัน วิหครัตน์ และ คุณนิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ) ที่มาถ่ายทอดเสียงเพลงเพราะ ๆ ภายในงานอีกด้วย
.
#CitiLazada #PlayItUp #CreditCard #บัตรเครดิต #ช้อปปิ้งออนไลน์ #ECommerce #Citibank #Lazada #BlackFriday #CyberMonday #Online #มนุษย์เงินเดือน #ช้อปปิ้ง #RabbitFinance #bellacampen #we_arebellaclub #เบลล่า #เบลล่าราณี #เตนิว #เต #นิว #เตตะวัน #newwiee #tawan_v #taynew #newtay #นิวฐิติภูมิ

พิเศษสุด นักแสดงสาวสุดฮ็อตอย่าง คุณเบลล่า-ราณี แคมเปน มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานเปิดตัวบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และได้แชร์ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นสาวกสายช้อปกับลาซาด้า รวมถึงการแสดงพิเศษจากคู่จิ้นกระแสแรงอย่างต่อเนื่องอย่าง เตนิว (คุณเต-ตะวัน วิหครัตน์ และ คุณนิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ) ที่มาถ่ายทอดเสียงเพลงเพราะ ๆ ภายในงานอีกด้วย
.
#CitiLazada #PlayItUp #CreditCard #บัตรเครดิต #ช้อปปิ้งออนไลน์ #ECommerce #Citibank #Lazada #BlackFriday #CyberMonday #Online #มนุษย์เงินเดือน #ช้อปปิ้ง #RabbitFinance #bellacampen #we_arebellaclub #เบลล่า #เบลล่าราณี #เตนิว #เต #นิว #เตตะวัน #newwiee #tawan_v #taynew #newtay #นิวฐิติภูมิ
77 2 2 December, 2019

In Chengdu
-------------------------------------------------------
#TayNew @tawan_v @newwiee #Taynew #polca #เต #เตตะวัน #นิว #นิววี่ #เตนิว #ชาวบ้าน #ฮันนี่ #โพก้า #Newwiee #tawan #taytawan #newthitipoom #Tawan_V

In Chengdu
-------------------------------------------------------
#TayNew @tawan_v @newwiee #Taynew #polca #เต #เตตะวัน #นิว #นิววี่ #เตนิว #ชาวบ้าน #ฮันนี่ #โพก้า #Newwiee #tawan #taytawan #newthitipoom #Tawan_V
343 1 2 December, 2019
Bapak Te dan Si bungsu Nanon
.
Ctto
.
#tay #เต #nanon #นนน #นนนกรภัทร์ #taytawan #tawan_v #tawan #polcafamily #nanonkorapat #nanon_korapat
194 1 1 December, 2019

Hello December 🌞🌞🌞
Hope more better than yesterday💙😄
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #staynewyear ตนิว #darkbluekisstheseries #darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew

Hello December 🌞🌞🌞
Hope more better than yesterday💙😄
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #staynewyear ตนิว#darkbluekisstheseries #darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew
91 0 1 December, 2019

You're my sunshine ☀️,you're my starlight at night✨🌑
.
.
#taynewfminchengdu #polcafamily #tawan_v #เตนิว #เต #เตตะวัน

You're my sunshine ☀️,you're my starlight at night✨🌑
.
.
#taynewfminchengdu #polcafamily #tawan_v #เตนิว #เต #เตตะวัน
16 1 30 November, 2019

When I saw you.......💙💙💙💙
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #staynewyear ตนิว #darkbluekisstheseries #darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew

When I saw you.......💙💙💙💙
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #staynewyear ตนิว#darkbluekisstheseries #darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew
110 0 29 November, 2019

ฮือออออ 55555555555555555555🤣🤣 #kristperawat
#เต
Cr.ig.(kristtps )

ฮือออออ  55555555555555555555🤣🤣 #kristperawat 
#เต
Cr.ig.(kristtps )
382 5 28 November, 2019

เดี๋ยวนี้ลุงเเหวกเสื้อเป็นกับเขาเเล้วหรอปกติเห็นเรียบร้อยตลอดดิ ถ้าจะเเหวกขนาดนี้ถอดเลยไหม #เต #เตตะวัน

เดี๋ยวนี้ลุงเเหวกเสื้อเป็นกับเขาเเล้วหรอปกติเห็นเรียบร้อยตลอดดิ ถ้าจะเเหวกขนาดนี้ถอดเลยไหม#เต #เตตะวัน
23 1 25 November, 2019
Drink💙💙💚💚
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #staynewyear ตนิว#darkbluekisstheseries #darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew
73 0 24 November, 2019

THIS SCENE MAKE ME CRY... Seriously this scene is very sweet. Sweet for 3th anniversary.. OMG ... I FEEL LOVE BETWEEN PETE KAO. I MEAN TAY NEW.. @tawan_v @newwiee .
.
.
#DarkBlueKissEp7
#taytawan #newwiee #tawan #newwieethitipoom #newwiee_taytawan #เตตะวัน #เต #นิว #เตนืว #โพก้า #polca

THIS SCENE MAKE ME CRY... Seriously this scene is very sweet. Sweet for 3th anniversary.. OMG ... I FEEL LOVE BETWEEN PETE KAO. I MEAN TAY NEW.. @tawan_v @newwiee .
.
.
#DarkBlueKissEp7
#taytawan #newwiee #tawan #newwieethitipoom #newwiee_taytawan #เตตะวัน #เต #นิว #เตนืว #โพก้า #polca
162 9 23 November, 2019

💙👬💋

#深藍之吻 #DarkBlueKiss #จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว #Mork #FlukeGawinCaskey #gawincaskeyy #GMMTV #linetv #linetvthailand #morksun #sunmork #plapodd #ศุภกรศรีโพธิ์ทอง #poddsuphakorn #tay #Taytawanvihokratana #ตะวันวิหครัตน์
#เต #เต #ตะวันวิหครัตน์ #Tawan  #pete #new
#Newthitipoomtechaapaikhun #ฐิติภูมิเดชอภัยคุณ #นิว #Newwiee #Thitiphumi #kao
#taynew #petekao #darkbluekissep7

💙👬💋

#深藍之吻 #DarkBlueKiss #จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว #Mork #FlukeGawinCaskey #gawincaskeyy #GMMTV #linetv #linetvthailand #morksun #sunmork #plapodd #ศุภกรศรีโพธิ์ทอง #poddsuphakorn #tay #Taytawanvihokratana #ตะวันวิหครัตน์
#เต #เต #ตะวันวิหครัตน์ #Tawan #pete #new
#Newthitipoomtechaapaikhun #ฐิติภูมิเดชอภัยคุณ #นิว #Newwiee #Thitiphumi #kao
#taynew #petekao #darkbluekissep7
181 3 23 November, 2019

💙👬💋

#深藍之吻 #DarkBlueKiss #จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว #Mork #FlukeGawinCaskey #gawincaskeyy #GMMTV #linetv #linetvthailand #morksun #sunmork #plapodd #ศุภกรศรีโพธิ์ทอง #poddsuphakorn #tay #Taytawanvihokratana #ตะวันวิหครัตน์
#เต #เต #ตะวันวิหครัตน์ #Tawan  #pete #new
#Newthitipoomtechaapaikhun #ฐิติภูมิเดชอภัยคุณ #นิว #Newwiee #Thitiphumi #kao
#taynew #petekao #darkbluekissep7

💙👬💋

#深藍之吻 #DarkBlueKiss #จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว #Mork #FlukeGawinCaskey #gawincaskeyy #GMMTV #linetv #linetvthailand #morksun #sunmork #plapodd #ศุภกรศรีโพธิ์ทอง #poddsuphakorn #tay #Taytawanvihokratana #ตะวันวิหครัตน์
#เต #เต #ตะวันวิหครัตน์ #Tawan #pete #new
#Newthitipoomtechaapaikhun #ฐิติภูมิเดชอภัยคุณ #นิว #Newwiee #Thitiphumi #kao
#taynew #petekao #darkbluekissep7
93 0 23 November, 2019
Omg omg omg omg 
Al fin al fin 🔥🔥👬
#thailandseries #darkbluekiss #kaopete #yaoi #bromance #thaibl #รักไม่รู้จบ #gaylove #tharntypetheseries #uwma #darkbluekisstheseries #เต #tawannew #sunmork #กลัฟ #loveislove🌈
60 2 23 November, 2019

แบบนี้ 😍😍😍😍
#เต #นิว #เตนิว
#น่ารัก #นาฬิกามือสองของแท้ #น่ารักกก #darkbluekiss #kissme #kissmeagain #ourskyyอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น #new #tay #newwiee #tawan_v #newthitipoom #taytawan #polca #taynew #kiss #3willbefree #tawanvihokratana #thitipoomtechaapaikhun #likeforlikes #like4likes

แบบนี้ 😍😍😍😍
#เต #นิว #เตนิว 
#น่ารัก #นาฬิกามือสองของแท้ #น่ารักกก #darkbluekiss #kissme #kissmeagain #ourskyyอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น #new #tay #newwiee #tawan_v #newthitipoom #taytawan #polca #taynew #kiss #3willbefree #tawanvihokratana #thitipoomtechaapaikhun #likeforlikes #like4likes
1,137 6 23 November, 2019

#บอดี้สูทเด็ก
#polo Ralph Lauren 💯
Size 9M(9เดือน)
👶🏻ขาย 200บาท
รวมส่งลงทะเบียน
✅สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้
ID:2handbyshop
#เสื้อผ้าเด็กมือสอง #เสื้อให้นม #เสื้อให้นมราคาถูก #เสื้อให้นมลูก #เสื้อให้นมบุตร #ชุดคลุมท้องแฟชั่น #ชุดคลุมท้อง #ชุดคลุมท้องมือสอง #ตะกร้าเด็กแรกเกิด #ชุดคลุมท้อง #ของใช้เด็กแรกเกิด #เครื่องปั้มนมมือสอง #เตรียมคลอด #ของใช้เด็กทารก #ของใช้เด็กมือสอง #เครื่องปั้มนม #ชุดให้นมนิทาน #เป้อุ้มเด็กมือสอง #เตียงนอนเด็กแรกเกิด #บอดี้สูทเด็กแรกเกิด #เต #ชุดให้นม #ของใช้เด็กอ่อน #ของใช้เด็กมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่น

#บอดี้สูทเด็ก
#polo Ralph Lauren 💯
Size 9M(9เดือน)
👶🏻ขาย 200บาท
รวมส่งลงทะเบียน
✅สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้
ID:2handbyshop
#เสื้อผ้าเด็กมือสอง #เสื้อให้นม #เสื้อให้นมราคาถูก #เสื้อให้นมลูก #เสื้อให้นมบุตร #ชุดคลุมท้องแฟชั่น #ชุดคลุมท้อง #ชุดคลุมท้องมือสอง #ตะกร้าเด็กแรกเกิด #ชุดคลุมท้อง #ของใช้เด็กแรกเกิด #เครื่องปั้มนมมือสอง #เตรียมคลอด #ของใช้เด็กทารก #ของใช้เด็กมือสอง #เครื่องปั้มนม #ชุดให้นมนิทาน #เป้อุ้มเด็กมือสอง #เตียงนอนเด็กแรกเกิด #บอดี้สูทเด็กแรกเกิด #เต #ชุดให้นม #ของใช้เด็กอ่อน #ของใช้เด็กมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่น
1 0 23 November, 2019

School star Thailand 2019 ⭐
#ออฟ 💚💚💚
#กัน 💚💚💚
#เต
#นิว
#ออฟกันหวานพอมั้ย #เตนิว #ออฟกันอิสเรียล #ออฟกัน #ออฟจุมพลอดุลกิตติพร
#off #gun #tay #new #chimon #nanon #arm #mond #sing #white #gmmtv #schoolrangers

School star Thailand 2019 ⭐
#ออฟ 💚💚💚
#กัน 💚💚💚
#เต 
#นิว 
#ออฟกันหวานพอมั้ย #เตนิว #ออฟกันอิสเรียล #ออฟกัน #ออฟจุมพลอดุลกิตติพร 
#off #gun #tay #new #chimon #nanon #arm #mond #sing #white #gmmtv #schoolrangers
375 0 23 November, 2019

Love best friend's and support
Good luck P Gun Atthaphan 💚💚💚
#gente #goodluck #success #gunatthaphan #offjumpol #oabnithi #taytawan #toptap #arm_wc
#กัน #ออฟ #เต #อาร์ม #โอบ
#ออฟกัน #ออฟจุมพล #กันอรรถพันธ์น่ารักกว่าที่คิด #เบบี๋ #ออฟกันอิสเรียล #ออฟโป๊ะแตก

Love best friend's and support 
Good luck P Gun Atthaphan 💚💚💚
#gente #goodluck #success #gunatthaphan #offjumpol #oabnithi #taytawan #toptap #arm_wc 
#กัน #ออฟ #เต #อาร์ม #โอบ 
#ออฟกัน #ออฟจุมพล #กันอรรถพันธ์น่ารักกว่าที่คิด #เบบี๋ #ออฟกันอิสเรียล #ออฟโป๊ะแตก
731 0 22 November, 2019

ท่ายืนเฮียซันนี่ 😍

ท่ายืนเฮียซันนี่ 😍
36 1 21 November, 2019

“คู่นี้น่ารัก”💜💜

“คู่นี้น่ารัก”💜💜
25 2 21 November, 2019

สุดมากแม่. 🔥 ใครร้องตามได้คุนไม่ใช่เด็กละน่ะ 😉

สุดมากแม่. 🔥 ใครร้องตามได้คุนไม่ใช่เด็กละน่ะ 😉
10 2 20 November, 2019

พร้อมส่งจ้า🚨
หมวกฉุดใจ ใส่แล้วฉุดคิ้วท์ หมวก3Dการ์ตูน หมวกปาร์ตี้ หมวกแฟนซี ใส่ได้ทั้งชายและหญิง 💩ราคา390฿ 🚑 รีบซื้อก่อนของล็อตนี้หมดนะ 📞ติดต่อ
Line: @happypink (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกดแอดที่ลิงค์>> https://bit.ly/2om1I4F
IG: happypink.giftshop
FB: Happy Pink giftshop
Tel: 095-174-8694 / 035-951-558 🏩มีหน้าร้านอยู่ ตลาดโต้รุ่ง รุ่งเจริญ ข้าง7-11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในตึกHappy Pink (ตึกสีชมพู) 📬 จัดส่งปณ.ทั่วประเทศ
#หมวกอุนจิ #หมวกปลาหมึก #หมวกปลา #หมวกหม#หมวกไดโนเสาร#หมวกปลาหมึก #หมวกป#หมวกฉลาก #หมวกวัว #รักฉุดใจนายฉุกเฉิน #รักติดไซเรน #หมอเป้ง #ทานตะวัน #myambulance #ทิวเขา #เต #ตะวัน #เตตะวัน #โพก้า #ชาวบ้าน

พร้อมส่งจ้า🚨 
หมวกฉุดใจ ใส่แล้วฉุดคิ้วท์ หมวก3Dการ์ตูน หมวกปาร์ตี้ หมวกแฟนซี ใส่ได้ทั้งชายและหญิง 💩ราคา390฿ 🚑 รีบซื้อก่อนของล็อตนี้หมดนะ 📞ติดต่อ 
Line: @happypink (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกดแอดที่ลิงค์>> https://bit.ly/2om1I4F
IG: happypink.giftshop
FB: Happy Pink giftshop
Tel: 095-174-8694 / 035-951-558 🏩มีหน้าร้านอยู่ ตลาดโต้รุ่ง รุ่งเจริญ ข้าง7-11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในตึกHappy Pink (ตึกสีชมพู) 📬 จัดส่งปณ.ทั่วประเทศ 
#หมวกอุนจิ #หมวกปลาหมึก #หมวกปลา #หมวกหมู #หมวกไดโนเสาร์ #หมวกปลาหมึก #หมวกปู #หมวกฉลาก #หมวกวัว #รักฉุดใจนายฉุกเฉิน #รักติดไซเรน #หมอเป้ง #ทานตะวัน #myambulance #ทิวเขา #เต #ตะวัน #เตตะวัน #โพก้า #ชาวบ้าน
87 0 20 November, 2019

Narakkk 💙💙💙💙
#teamgalaxy #withgalaxy #galaxycreatorslounge
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #ชวนเล่นchallengeเตนิว #darkbluekisstheseries #namastaynew darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew

Narakkk 💙💙💙💙
#teamgalaxy #withgalaxy #galaxycreatorslounge
#tawan_v #tay #tawanvihokratana #taytawan #taytawanfc #เต #ตะวันใจดีมีเวลาให้ #เตนิว #เตร็ดเตร่festกับเตตะวัน #ชวนเล่นchallengeเตนิว#darkbluekisstheseries #namastaynew darkbluekiss #kissmeagain #kisstheseries #kisstheseries💋 #kissmeagaintheseries #ourskyy #schoolrangers #polca #orcawhale #3willbefree #staynew
70 0 19 November, 2019

Top #เต posts

; " 𝚂𝚘𝚖𝚎𝚝𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚝𝚑𝚎 𝚟𝚊𝚕𝚞𝚎 𝚘𝚏 𝚊 𝚖𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚞𝚗𝚝𝚒𝚕 𝚒𝚝 𝚋𝚎𝚌𝚘𝚖𝚎𝚜 𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚛𝚢 "
.
🌞; ksih sayur jugaaaaa
🐱; yah mana ku tauuu
🌞; kamu mah serakah:< kasih sayuran juga biar gk amis amis bgt :< btw mash tawan itu kurang suka ama yg amis2, mknya ngomel 🤣
.
#taynew #newtay #newwie #tawan_v #เต #นิว #เตนิว #taynewindonesia #kissmeagain #darkbluekiss #3willbefree #lovebeyondfrontier #petekao #bl #boyslove #polca #polcaindonesia #ไม่มีนิยาม

; " 𝚂𝚘𝚖𝚎𝚝𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚝𝚑𝚎 𝚟𝚊𝚕𝚞𝚎 𝚘𝚏 𝚊 𝚖𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚞𝚗𝚝𝚒𝚕 𝚒𝚝 𝚋𝚎𝚌𝚘𝚖𝚎𝚜 𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚛𝚢 "
.
🌞; ksih sayur jugaaaaa
🐱; yah mana ku tauuu
🌞; kamu mah serakah:< kasih sayuran juga biar gk amis amis bgt :< btw mash tawan itu kurang suka ama yg amis2, mknya ngomel 🤣
.
#taynew #newtay #newwie #tawan_v #เต #นิว #เตนิว #taynewindonesia #kissmeagain #darkbluekiss #3willbefree #lovebeyondfrontier #petekao #bl #boyslove #polca #polcaindonesia #ไม่มีนิยาม
3,034 41 28 October, 2019

; siyok 3000 tau gk sih liat ini:,) akhirnya mereka barengan walaupun joget2 gaje tpi aku senang kok🤧
.
#taynew #newtay #newwie #tawan_v #เต #นิว #เตนิว #taynewindonesia #kissmeagain #darkbluekiss #3willbefree #lovebeyondfrontier #petekao #bl #boyslove #polca #polcaindonesia

; siyok 3000 tau gk sih liat ini:,) akhirnya mereka barengan walaupun joget2 gaje tpi aku senang kok🤧
.
#taynew #newtay #newwie #tawan_v #เต #นิว #เตนิว #taynewindonesia #kissmeagain #darkbluekiss #3willbefree #lovebeyondfrontier #petekao #bl #boyslove #polca #polcaindonesia
1,770 14 16 August, 2019

; jdi tuh ceritanya mash tay udh lama gk ketemu ama dek new karena kesibukan masing2. Nah pas tay dkk lgi live streaming, tiba2 dek new dtng n mash tay malu2 kucing gtuh. Emng yahh taynew itu sesuatu bngt:,)
Cr tto
.
#taynew #newtay #newwie #tawan_v #เต #นิว #เตนิว #taynewindonesia #kissmeagain #kisstheseries #darkbluekiss #petekao #polca #polcaindonesia

; jdi tuh ceritanya mash tay udh lama gk ketemu ama dek new karena kesibukan masing2. Nah pas tay dkk lgi live streaming, tiba2 dek new dtng n mash tay malu2 kucing gtuh. Emng yahh taynew itu sesuatu bngt:,)
Cr tto
.
#taynew #newtay #newwie #tawan_v #เต #นิว #เตนิว #taynewindonesia #kissmeagain #kisstheseries #darkbluekiss #petekao #polca #polcaindonesia
573 16 30 May, 2019