#توتالیتر Instagram Photos & Videos

توتالیتر - 691 posts

ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کرهٔ_شمالی )!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر ... 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...

ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کرهٔ_شمالی )!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر ... 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...

146 21 12 hours ago
#دیکتاتور 
#استبداد 
#توتالیتر .
🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... نتیجه یک جامعه‌ی استبداد_زده، دیکتاتوری و توتالیتر... #جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...

#دیکتاتور
#استبداد
#توتالیتر .
🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... نتیجه یک جامعه‌ی استبداد_زده، دیکتاتوری و توتالیتر... #جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...

114 15 14 hours ago
🌾🌻🌾 🌻 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... 🌻 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر... 🌻 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...
🌾🌻🌾

🌾🌻🌾 🌻 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... 🌻 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر... 🌻 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...
🌾🌻🌾

10 0 19 August, 2019
🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر... 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده... 👥

🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر... 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده... 👥

8 0 19 August, 2019
A video of a public mourning in thefourth year of Kim Jong Il (father ofKim Jong Un / current leader of NorthKorea) !!! ... The result of a tyrannical,dictatorial, totalitarian society ... ,Issues of the day 🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر... 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده... 👥علوم اجتماعی، مسائل روز👥

A video of a public mourning in thefourth year of Kim Jong Il (father ofKim Jong Un / current leader of NorthKorea) !!! ... The result of a tyrannical,dictatorial, totalitarian society ... ,Issues of the day 🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر... 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده... 👥علوم اجتماعی، مسائل روز👥

15 1 19 August, 2019
🔽
قتل عام گنجشک ها به فرمان رهبر چین
مائو رهبر انقلاب چین که خود را پیرو اندیشه مارکس و لنین و استالین می دانست، قبل از برنامه “جهش بزرگ” در سال ۱۹۵۸، سه حیوان ” موش ، پشه و مگس ” را به عنوان دشمنان خلق چین معرفی کرد و خواهان نابودی آنها شد. آن ها معتقد بودند که گنجشکها بخش زیادی از محصولات کشاورزی را می خورند. مائو فرمان قتل عام گنجشکها را صادر کرد. تقریبا تمام گنجشکها در چند ماه قتل عام شدند پس از چند ماه ناگهان سر وکله ملخ ها در مزارع پیدا شد. در غیبت گنجشکها جمعیت ملخ ها و دیگر آفات نباتی به صورت انفجاری افزایش یافته بود. به دنبال قتل عام گنجشکها ، تولید محصولات کشاورزی به شدت پایین آمد و میلیونها نفر بر اثر گرسنگی مردند. از بالا دستور آمد که گنجشکها را نکشید، اما دیگر گنجشکی باقی نمانده بود! این کار باعث شد تا چند سال یکی از واردات چین از اتحاد شوروی گنجشک زنده بود تا جمعیت حشرات را با افزایش تعداد گنجشکها کنترل کنند.
🔽
#توتالیتر
#توتالیتاریسم
#دیکتاتور

🔽
قتل عام گنجشک ها به فرمان رهبر چین
مائو رهبر انقلاب چین که خود را پیرو اندیشه مارکس و لنین و استالین می دانست، قبل از برنامه “جهش بزرگ” در سال ۱۹۵۸، سه حیوان ” موش ، پشه و مگس ” را به عنوان دشمنان خلق چین معرفی کرد و خواهان نابودی آنها شد. آن ها معتقد بودند که گنجشکها بخش زیادی از محصولات کشاورزی را می خورند. مائو فرمان قتل عام گنجشکها را صادر کرد. تقریبا تمام گنجشکها در چند ماه قتل عام شدند پس از چند ماه ناگهان سر وکله ملخ ها در مزارع پیدا شد. در غیبت گنجشکها جمعیت ملخ ها و دیگر آفات نباتی به صورت انفجاری افزایش یافته بود. به دنبال قتل عام گنجشکها ، تولید محصولات کشاورزی به شدت پایین آمد و میلیونها نفر بر اثر گرسنگی مردند. از بالا دستور آمد که گنجشکها را نکشید، اما دیگر گنجشکی باقی نمانده بود! این کار باعث شد تا چند سال یکی از واردات چین از اتحاد شوروی گنجشک زنده بود تا جمعیت حشرات را با افزایش تعداد گنجشکها کنترل کنند.
🔽
#توتالیتر
#توتالیتاریسم
#دیکتاتور

56 3 19 August, 2019
🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر...!!! 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...!!!

🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر...!!! 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...!!!

7 0 18 August, 2019
🎬 کلیپی از عزاداری عمومی در #چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!...!!! 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر...!!! 🔴 جامعه‌ ی #تسخیر شده....!!!

🎬 کلیپی از عزاداری عمومی در #چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!...!!! 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر...!!! 🔴 جامعه‌ ی #تسخیر شده....!!!

41 2 18 August, 2019
.
🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!...
. 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر...
. 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...
.

.
🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل (پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی)!!!...
. 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر...
. 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده...
.

164 0 18 August, 2019
🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل، پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر... 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده... 👥علوم اجتماعی، مسائل روز👥 👉 @social.sciences1 👉🏾 @social.sciences1

🎬 ویدئویی از عزاداری عمومی در چهارمین سال درگذشت #کیم_جون_ایل، پدر #کیم_جونگ_اون / رهبر فعلی #کره_شمالی!!!... 🔴 نتیجه یک جامعه‌ی #استبداد_زده، #دیکتاتوری و #توتالیتر... 🔴 جامعه‌ای که ذهن‌هایش تسخیر شده... 👥علوم اجتماعی، مسائل روز👥 👉 @social.sciences1 👉🏾 @social.sciences1

282 23 18 August, 2019
{گرگ باش نذار نسلت بسوزه}
__________________________________________

پ.ن: در جامعه ای که رژیمی دیکتاتوری با حاکمیتی توتالیتر بر آن حکومت می کند. انتظار برای رسیدن یک روز خوب ،سرابی بیش نیست. 
جامعه ای که دزدانش بدبختند و خوشبختانش دزد هستند!! #فقر #فحشا #اعتیاد #جمهوری_اسلامی_ایران #دیکتاتوری #توتالیتر #فاشیسم #فاشیسم_اسلامی #مسئولین_لاشخور #همدردی #عشق #هدف #آزادی #متحد_شویم #freedom #peace #equality

{گرگ باش نذار نسلت بسوزه}
__________________________________________

پ.ن: در جامعه ای که رژیمی دیکتاتوری با حاکمیتی توتالیتر بر آن حکومت می کند. انتظار برای رسیدن یک روز خوب ،سرابی بیش نیست.
جامعه ای که دزدانش بدبختند و خوشبختانش دزد هستند!! #فقر #فحشا #اعتیاد #جمهوری_اسلامی_ایران #دیکتاتوری #توتالیتر #فاشیسم #فاشیسم_اسلامی #مسئولین_لاشخور #همدردی #عشق #هدف #آزادی #متحد_شویم #freedom #peace #equality

72 2 16 August, 2019
سخنان شاهزاده_رضاپهلوی در مورد چگونگی رسیدن به دموکراسی از عصر مشروطه تا کنون.. آسیب هایی که یک حکومت #توتالیتر ؛ بخصوص از نوع ایدئولوژیک دینی آن بر کشور وارد میکند...

سخنان شاهزاده_رضاپهلوی در مورد چگونگی رسیدن به دموکراسی از عصر مشروطه تا کنون.. آسیب هایی که یک حکومت #توتالیتر ؛ بخصوص از نوع ایدئولوژیک دینی آن بر کشور وارد میکند...

18 0 16 August, 2019
زمانه ای خواهد رسید که #مردن در رختخواب و مردن به #مرگ طبیعی، تبدیل به آرزویی دست نیافتنی برای همه ما میشود. 
این سرنوشتی است که همه #رژیم های #توتالیتر (دیکتاتوری/استبدادی) برای #مردم خویش به ارمغان می آورند..

زمانه ای خواهد رسید که #مردن در رختخواب و مردن به #مرگ طبیعی، تبدیل به آرزویی دست نیافتنی برای همه ما میشود.
این سرنوشتی است که همه #رژیم های #توتالیتر (دیکتاتوری/استبدادی) برای #مردم خویش به ارمغان می آورند..

17 0 16 August, 2019
🔻🔺1984
.
#معرفی_کتاب
#کتاب 1984
 تا‌به‌حال به بیش از 65 زبان مختلف برگردان شده، میلیون‌ها نسخه از آن فروخته شده و درنتیجه‌ی آن، #جورج_اورول به جایگاه ممتازی در #ادبیات جهان رسیده است.
با توجه به تصویر روشنی که اورول در این کتاب از #نظام های تمامیت‌خواه ارایه می‌دهد، این کتاب بیانیه‌ی #سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت‌خواه (#توتالیتر) و #کمونیسم شمرده می‌شود. «جهان اورولی»، اصطلاحی است که به‌صورت خلاصه #توتالیتاریسم و نظام‌های سرکوب‌گر را توصیف می‌کند. 1984 داستان #وینستون_اسمیت را روایت می‌کند؛ فردی که #نماد یک #شهروند عادی دگراندیش در دنیاهای اورولی است.
#رمان 1984 را جورج اورول در سال 1949 نوشت، زمانی‌که جنگ دوم جهانی به‌تازگی به پایان رسیده بود و جهان خطر تسلیم‌شدن در مقابل #دیکتاتور ی را به‌خوبی فهمیده بود. در آن زمان #جنگ_سرد هنوز به معنای واقعی آغاز نشده بود و در دنیای غرب روشنفکرانی به دفاع از کمونیسم برخاسته بودند. درواقع اورول این کتاب را برای اخطار به غرب در مورد گسترش کمونیسم نوشت؛ اما داستان این اثر را می‌توان تاحدود زیادی به شرایط حاکم بر تمام جوامع تحت سلطه‌ی حکومت‌ها‌ی استبدادی تعمیم داد.
.
داستان در سال 1984 (35 سال بعد از تاریخ نگارش کتاب) در شهر #لندن رخ می‌دهد. بعد از جنگ جهانی، حاکمان کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده‌اند که اگر جهان به همین ترتیب روند افزایش ثروت را ادامه دهد، ارکان جامعه‌ی طبقاتی به خطر می‌افتد و حکومتشان سرنگون خواهد شد. آن‌ها تنها راه جلوگیری از این امر را نابودکردن #ثروت تولید شده در جنگی بی‌پایان می‌بینند.
من این کتاب و از پیج زیر خریدم.
با قیمت خیلی مناسب. و بسته بندی عالی و پاسخگویی خوب فروشنده. ❇️ @shinbook

🔻🔺1984
.
#معرفی_کتاب
#کتاب 1984
تا‌به‌حال به بیش از 65 زبان مختلف برگردان شده، میلیون‌ها نسخه از آن فروخته شده و درنتیجه‌ی آن، #جورج_اورول به جایگاه ممتازی در #ادبیات جهان رسیده است.
با توجه به تصویر روشنی که اورول در این کتاب از #نظام های تمامیت‌خواه ارایه می‌دهد، این کتاب بیانیه‌ی #سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت‌خواه ( #توتالیتر) و #کمونیسم شمرده می‌شود. «جهان اورولی»، اصطلاحی است که به‌صورت خلاصه #توتالیتاریسم و نظام‌های سرکوب‌گر را توصیف می‌کند. 1984 داستان #وینستون_اسمیت را روایت می‌کند؛ فردی که #نماد یک #شهروند عادی دگراندیش در دنیاهای اورولی است.
#رمان 1984 را جورج اورول در سال 1949 نوشت، زمانی‌که جنگ دوم جهانی به‌تازگی به پایان رسیده بود و جهان خطر تسلیم‌شدن در مقابل #دیکتاتور ی را به‌خوبی فهمیده بود. در آن زمان #جنگ_سرد هنوز به معنای واقعی آغاز نشده بود و در دنیای غرب روشنفکرانی به دفاع از کمونیسم برخاسته بودند. درواقع اورول این کتاب را برای اخطار به غرب در مورد گسترش کمونیسم نوشت؛ اما داستان این اثر را می‌توان تاحدود زیادی به شرایط حاکم بر تمام جوامع تحت سلطه‌ی حکومت‌ها‌ی استبدادی تعمیم داد.
.
داستان در سال 1984 (35 سال بعد از تاریخ نگارش کتاب) در شهر #لندن رخ می‌دهد. بعد از جنگ جهانی، حاکمان کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده‌اند که اگر جهان به همین ترتیب روند افزایش ثروت را ادامه دهد، ارکان جامعه‌ی طبقاتی به خطر می‌افتد و حکومتشان سرنگون خواهد شد. آن‌ها تنها راه جلوگیری از این امر را نابودکردن #ثروت تولید شده در جنگی بی‌پایان می‌بینند.
من این کتاب و از پیج زیر خریدم.
با قیمت خیلی مناسب. و بسته بندی عالی و پاسخگویی خوب فروشنده. ❇️ @shinbook

7 0 14 August, 2019
چه دیالوگ قشنگی.

یکی از رهبران حزب به زندانی می گوید ما پوست بشر را می کنیم و پوست جدیدی به او می‌بخشیم.
زندانی که خود سابقا از ارشدترین فرماندهان و بنیانگذاران حزب بوده در جواب می گوید:
من اجساد پوست کنده شده را می بینم ولی اثری از پوست جدید بر ایشان نمی بینم.
#آرتور_کویستلر#ظلمت_در_نیمروز#توتالیتر#تمامیت_خواه#دیکتاتور#دموکراسی#لیبرالیسم#پلورالیسم#آزادی#کتاب#کتاب_خوب#رمان#داستان#سیاست#اصلاح_طلب#اصلاحات#نو_اندیشی#نو_گرایی

چه دیالوگ قشنگی.

یکی از رهبران حزب به زندانی می گوید ما پوست بشر را می کنیم و پوست جدیدی به او می‌بخشیم.
زندانی که خود سابقا از ارشدترین فرماندهان و بنیانگذاران حزب بوده در جواب می گوید:
من اجساد پوست کنده شده را می بینم ولی اثری از پوست جدید بر ایشان نمی بینم.
#آرتور_کویستلر #ظلمت_در_نیمروز #توتالیتر #تمامیت_خواه #دیکتاتور #دموکراسی #لیبرالیسم #پلورالیسم #آزادی #کتاب #کتاب_خوب #رمان #داستان #سیاست #اصلاح_طلب #اصلاحات #نو_اندیشی #نو_گرایی

8 0 13 August, 2019
1984
George Orwell
بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رد نظام‌های 
توتالیتر
#تمامیت_خواهی 
#پادآرمانشهر 
#توتالیتر

1984
George Orwell
بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رد نظام‌های 
توتالیتر
#تمامیت_خواهی
#پادآرمانشهر
#توتالیتر

4 0 13 August, 2019
#معرفی_کتاب 📚
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📕 کتابِ ۱۹۸۴
#جورج_اورول
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتاب ۱۹۸۴ یک رمان تخیلی محسوب می شود که در رد نظام‌های تمامیت‌خواه ( #توتالیتر ) و کمونیسم نوشته شده است.

بر اساس این کتاب یک #فیلم هم در سال ۱۹۵۶ ساخته شده است که دیدن آن خالی از لطف نیست، اما مثل همیشه پیشنهاد کتابـــ‌رودکی این است که شما اول کتاب را بخوانید.

کتاب ۱۹۸۴ ناگهان او را به عنوان یک استاد مسلم، به جهان معرفی کرد. زیرا وی در این کتاب یک قدرت تخیل حیرت آور را با یک رسم و شیوه قوی و مغز داستان نویسی در هم آمیخته و یک اثر کم نظیر به وجود آورده است.
•
#برگزیده_کتاب
ــــــــــــــــــــــــــ
🔼فقط چهار طریق برای سقوط یک طبقه حاکمه وجود دارد: 
یا از خارج مورد حمله قرار می گیرد و مغلوب می شود، و یا به حدی در حکومت عدم کفایت نشان می دهد که توده های مردم تحریک به انقلاب می شوند ،
و یا اجازه می دهد که یک طبقه متوسط ناراضی به وجود آید ،
و یا آنکه اصولا اعتماد به خود و علاقه به حکومت را از دست می دهد.
ـ
ــ
ـــ
ـــــ
ـــــ
ـــ
ــ
ـ
📥 دانلود فایل‌و‌صوت برترین کتاب‌ها در کانال‌تلگرام 📥
•
•
•
#کتاب #کتاب_خوانی #کتابخانه #فرهنگ #ایران
#انگلیس #لندن #جورج_اورول #۱۹۸۴ #جنگ 
#حکومت #انقلاب #کمونیسم #رمان_تخیلی #درد
#داستان #ادبیات #فارسی #غرب #اسلام #عشق

#معرفی_کتاب 📚
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📕 کتابِ ۱۹۸۴
#جورج_اورول
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتاب ۱۹۸۴ یک رمان تخیلی محسوب می شود که در رد نظام‌های تمامیت‌خواه ( #توتالیتر ) و کمونیسم نوشته شده است.

بر اساس این کتاب یک #فیلم هم در سال ۱۹۵۶ ساخته شده است که دیدن آن خالی از لطف نیست، اما مثل همیشه پیشنهاد کتابـــ‌رودکی این است که شما اول کتاب را بخوانید.

کتاب ۱۹۸۴ ناگهان او را به عنوان یک استاد مسلم، به جهان معرفی کرد. زیرا وی در این کتاب یک قدرت تخیل حیرت آور را با یک رسم و شیوه قوی و مغز داستان نویسی در هم آمیخته و یک اثر کم نظیر به وجود آورده است.

#برگزیده_کتاب
ــــــــــــــــــــــــــ
🔼فقط چهار طریق برای سقوط یک طبقه حاکمه وجود دارد:
یا از خارج مورد حمله قرار می گیرد و مغلوب می شود، و یا به حدی در حکومت عدم کفایت نشان می دهد که توده های مردم تحریک به انقلاب می شوند ،
و یا اجازه می دهد که یک طبقه متوسط ناراضی به وجود آید ،
و یا آنکه اصولا اعتماد به خود و علاقه به حکومت را از دست می دهد.
ـ
ــ
ـــ
ـــــ
ـــــ
ـــ
ــ
ـ
📥 دانلود فایل‌و‌صوت برترین کتاب‌ها در کانال‌تلگرام 📥#کتاب #کتاب_خوانی #کتابخانه #فرهنگ #ایران
#انگلیس #لندن #جورج_اورول #۱۹۸۴ #جنگ
#حکومت #انقلاب #کمونیسم #رمان_تخیلی #درد
#داستان #ادبیات #فارسی #غرب #اسلام #عشق

157 1 12 August, 2019
مصاحبه ای از #تونی_موریسون
میتوانم بیافرینم,میتوانم آزاد باشم
یکشنبه بیستم مرداد نود و هشت
در روزنامه #آرمان_ملی(گروه ادبیات و کتاب)
مترجم:#فرزام_کریمی

#قسمت_ششم

مخاطبان آثارت آن بعد #سیاسی عمیق در کارهایت را درک میکنند اما برای تو ظاهرا #ادبیات و #سیاست و ترکیب این دو با موانع و مشکلاتی همراه است,امکانش هست کمی در این باره توضیح دهید؟

کاملا درست است من گاهی معنای #سیاست را در آثارم گم میکنم حتی عده ای میگویند,سیاسی!!! نمیدانم منظورشان چیست اما من بیشتر کارهایی که در زندگیم خوانده ام سیاسی بوده است, این مهم است که شما اطلاعاتی در مورد آن چه که در گذشته و یا حتی معاصر رخ میدهدبدانید,حتی آثاری نظیر کارهای #داستایوفسکی و یا #جین_آستن هم به نوعی #سیاسی بودند,بنابراین آنچه که هنریست با سیاست آمیخته شده است و از هم جدا نیستند و من به غیر این اعتقادی ندارم,دقیقا به مثابه موسیقیست و آنچه که در مورد اپرا صادق است,وقتی شما با یک فرم هنری روبرو هستید, هر ابژه ای مانند #عشق یا #زن یا حتی #مرگ در یک موقعیت #سیاسی قرار میگیرد, شما میتوانید هر کاری در هنر انجام دهید و این به خود شما مربوط است اما موضوع اصلی این نیست که این دو موضوع را از هم جدا کنیم و یا کنار هم قرار دهیم, این دو در یک جناح قرار میگیرند باید اجازه دهیم هنر کار خودش را انجام دهد, من میدانم حتی شعرهایی وجود دارد که مانند پروانگان نرم و لطیفند اما بهترین اشعار به زعم من سیاسی هستند, شما میتوانید در یک موقعیت هم آن را تثبیت کنید و هم به مخالفت با آن موقعیت بپردازید, به زعم من هنر یگانه است و همین ذات یگانه سبب میشود که هر دیکتاتوری در ابتدا بخواهد از شر هر هنرمندی رهایی یابد آنها ابتدا کتابها را میسوزانند و هنرمندان را اعدام میکنند تا در نهایت بتوانند آن کاری را که دلخواهشان میباشد انجام دهند,از همین سو میباشد که میگوییم ذات هنر خطرناکست

#ذات_هنر #تونی_موریسون #بهشت #دلبند #سرود_سلیمان #محبوب #سیاست #ادبیات #حافظه #فراموشی #داستایوفسکی #جین_آستن #توتالیتر #دیکتاتور #دیکتاتوریزم

مصاحبه ای از #تونی_موریسون
میتوانم بیافرینم,میتوانم آزاد باشم
یکشنبه بیستم مرداد نود و هشت
در روزنامه #آرمان_ملی(گروه ادبیات و کتاب)
مترجم: #فرزام_کریمی

#قسمت_ششم

مخاطبان آثارت آن بعد #سیاسی عمیق در کارهایت را درک میکنند اما برای تو ظاهرا #ادبیات و #سیاست و ترکیب این دو با موانع و مشکلاتی همراه است,امکانش هست کمی در این باره توضیح دهید؟

کاملا درست است من گاهی معنای #سیاست را در آثارم گم میکنم حتی عده ای میگویند,سیاسی!!! نمیدانم منظورشان چیست اما من بیشتر کارهایی که در زندگیم خوانده ام سیاسی بوده است, این مهم است که شما اطلاعاتی در مورد آن چه که در گذشته و یا حتی معاصر رخ میدهدبدانید,حتی آثاری نظیر کارهای #داستایوفسکی و یا #جین_آستن هم به نوعی #سیاسی بودند,بنابراین آنچه که هنریست با سیاست آمیخته شده است و از هم جدا نیستند و من به غیر این اعتقادی ندارم,دقیقا به مثابه موسیقیست و آنچه که در مورد اپرا صادق است,وقتی شما با یک فرم هنری روبرو هستید, هر ابژه ای مانند #عشق یا #زن یا حتی #مرگ در یک موقعیت #سیاسی قرار میگیرد, شما میتوانید هر کاری در هنر انجام دهید و این به خود شما مربوط است اما موضوع اصلی این نیست که این دو موضوع را از هم جدا کنیم و یا کنار هم قرار دهیم, این دو در یک جناح قرار میگیرند باید اجازه دهیم هنر کار خودش را انجام دهد, من میدانم حتی شعرهایی وجود دارد که مانند پروانگان نرم و لطیفند اما بهترین اشعار به زعم من سیاسی هستند, شما میتوانید در یک موقعیت هم آن را تثبیت کنید و هم به مخالفت با آن موقعیت بپردازید, به زعم من هنر یگانه است و همین ذات یگانه سبب میشود که هر دیکتاتوری در ابتدا بخواهد از شر هر هنرمندی رهایی یابد آنها ابتدا کتابها را میسوزانند و هنرمندان را اعدام میکنند تا در نهایت بتوانند آن کاری را که دلخواهشان میباشد انجام دهند,از همین سو میباشد که میگوییم ذات هنر خطرناکست

#ذات_هنر #تونی_موریسون #بهشت #دلبند #سرود_سلیمان #محبوب #سیاست #ادبیات #حافظه #فراموشی #داستایوفسکی #جین_آستن #توتالیتر #دیکتاتور #دیکتاتوریزم

35 0 11 August, 2019
اظهارات جالب و البته تاسف بار مقام رسمی روسیه جناب صفراوف در باره استفاده از ایران در راستای منافع روسیه.... 🔴در تاریخ معاصر ایران و بعد از حکومت قاجاریه، سه کشور روسیه، انگلیس و آمریکا مانع اصلی پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورمون بودند.
🔴در اوایل حکومت پهلوی، رضاخان، لایحه تغییر حکومت ایران از سلطنت به جمهوریت را مثل ترکیه در زمان خود داد، که این یک حرکت بزرگ بسوی دموکراسی و توسعه کشور بود که با مخالفت شدید آیت الله مدرس با جمهوریت، اولین مانع جلوی پیشرفت کشور کوبیده شد....
🔴مدت ها بعد دکتر مصدق با ملی کردن نفت و کاهش قدرت شاهنشاهی، قصد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را داشت که بازم کشورهای قدرتمند آمریکا و انگلیس با کودتای خود علیه مصدق و روی کار آوردن محمدرضاشاه جوان و خام، مانع دیگری بر سر راه توسعه دموکراسی و اقتصادی کشور گذاشتند...
🔴در سال های بعد بعضی کشورها با تحریک مذهبیون، به مخالفت با قانون اصلاحات اراضی و حق رای زنان که توسط محمد رضاشاه ارائه شده بود، پرداختند تا مانع پیشرفت کشور شوند....
در سال های بعد از اواخر 1356 تا الان ، سه کشور کثیف روسیه، انگلیس و آمریکا، با نقشه ها، بازی ها، گروه ها، ترفندها، افراد و اشخاص، احزاب و فرقه های مختلف در ایران، مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورمون شدند تا با خیال راحت بتونن منافع خودشون را تامین کنند....
🔴این سه کشور و بعلاوه چند کشور قدرتمند دیگه، فقط به فکری بهره کشی و استثمار کشورهایی با منابع غنی و ثروتمند، به نفع خودشون هستن. برای همین اجازه نمیدن در این کشورها، ثبات سیاسی و دموکراسی و بدنبال آن ثبات اقتصادی و توسعه اجتماعی و مدنی حکم فرما شود....و با ترفندهای مثل اختلاف افکنی بین اقوام و فرقه های مذهبی و مستقر کردن حکومت های دست نشانده، با روش جدید به استعمار خود ادامه می دهند.
🚫حالا هم همون کشورها میخوان ایران را باز به عقب برگردونن و دست نشامده و غلام خودشون یعنی ولیعهد پهلوی را این وسط اعلم کردن که حتی نمیتونه یه دامداری را مدیریت کنه چه برسد به کشورداری....😂😁 #ایران #روسیه #آمریکا #انگلیس #استثمار #استعمار #بهره_کشی_سیاسی #امپریالیسم #غرب_وحشی #روباه_پیر #توتالیتر #دموکراسی #دکتر_مصدق #پهلوی #سلطنت #دست_نشامده #آزربایجان #انقلاب #کودتا #ملی_شدن_صنعت_نفت #رضا_خان #جامعه_مدنی #ولیعهد_دست_نشانده #ایران_متحد #تاریخ_ایران #تاریخ_معاصر #شعبان_بی_مخ_ها

اظهارات جالب و البته تاسف بار مقام رسمی روسیه جناب صفراوف در باره استفاده از ایران در راستای منافع روسیه.... 🔴در تاریخ معاصر ایران و بعد از حکومت قاجاریه، سه کشور روسیه، انگلیس و آمریکا مانع اصلی پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورمون بودند.
🔴در اوایل حکومت پهلوی، رضاخان، لایحه تغییر حکومت ایران از سلطنت به جمهوریت را مثل ترکیه در زمان خود داد، که این یک حرکت بزرگ بسوی دموکراسی و توسعه کشور بود که با مخالفت شدید آیت الله مدرس با جمهوریت، اولین مانع جلوی پیشرفت کشور کوبیده شد....
🔴مدت ها بعد دکتر مصدق با ملی کردن نفت و کاهش قدرت شاهنشاهی، قصد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را داشت که بازم کشورهای قدرتمند آمریکا و انگلیس با کودتای خود علیه مصدق و روی کار آوردن محمدرضاشاه جوان و خام، مانع دیگری بر سر راه توسعه دموکراسی و اقتصادی کشور گذاشتند...
🔴در سال های بعد بعضی کشورها با تحریک مذهبیون، به مخالفت با قانون اصلاحات اراضی و حق رای زنان که توسط محمد رضاشاه ارائه شده بود، پرداختند تا مانع پیشرفت کشور شوند....
در سال های بعد از اواخر 1356 تا الان ، سه کشور کثیف روسیه، انگلیس و آمریکا، با نقشه ها، بازی ها، گروه ها، ترفندها، افراد و اشخاص، احزاب و فرقه های مختلف در ایران، مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورمون شدند تا با خیال راحت بتونن منافع خودشون را تامین کنند....
🔴این سه کشور و بعلاوه چند کشور قدرتمند دیگه، فقط به فکری بهره کشی و استثمار کشورهایی با منابع غنی و ثروتمند، به نفع خودشون هستن. برای همین اجازه نمیدن در این کشورها، ثبات سیاسی و دموکراسی و بدنبال آن ثبات اقتصادی و توسعه اجتماعی و مدنی حکم فرما شود....و با ترفندهای مثل اختلاف افکنی بین اقوام و فرقه های مذهبی و مستقر کردن حکومت های دست نشانده، با روش جدید به استعمار خود ادامه می دهند.
🚫حالا هم همون کشورها میخوان ایران را باز به عقب برگردونن و دست نشامده و غلام خودشون یعنی ولیعهد پهلوی را این وسط اعلم کردن که حتی نمیتونه یه دامداری را مدیریت کنه چه برسد به کشورداری....😂😁 #ایران #روسیه #آمریکا #انگلیس #استثمار #استعمار #بهره_کشی_سیاسی #امپریالیسم #غرب_وحشی #روباه_پیر #توتالیتر #دموکراسی #دکتر_مصدق #پهلوی #سلطنت #دست_نشامده #آزربایجان #انقلاب #کودتا #ملی_شدن_صنعت_نفت #رضا_خان #جامعه_مدنی #ولیعهد_دست_نشانده #ایران_متحد #تاریخ_ایران #تاریخ_معاصر #شعبان_بی_مخ_ها

120 8 8 August, 2019
.
نقطه‌ها، نوشته #سنان_أنطون اگر چه داستانی واقعی نیست اما بر اساس داستان‌های واقعی بسیاری نوشته شده است.
ماجرا در زمان #جنگ #ایران و #عراق اتفاق می‌افتد. کاراکتر اصلی #کتاب دانشجوی زبان انگلیسی و اهل شعر و ادبیات است و به دلیل تمسخر #صدام به زندان افتاده است.
این کتاب را جزء آثار #ادبیات_مقاومت می‌دانند چرا که قهرمان داستان می‌کوشد با به یاد آوردن و نوشتن خاطرات خوبش در خارج از زندان از ترومای #شکنجه بگریزد اما همین خاطرات هم در زمان صدام اتفاق افتاده‌اند، تحت حاکمیت نظامی تمامیت خواه که می‌خواهد حضورش را در تمام جنبه‌های زندگی شهروندانش تثبیت کند و طبیعی جلوه دهد.
أعجام کتابی است در ادامه سنت #۱۹۸۴ #جورج_اورول و #محاکمه #کافکا که به سازوکارهای حکومت‌های #توتالیتر، #عشق و #ادبیات می‌پردازد.

.
نقطه‌ها، نوشته #سنان_أنطون اگر چه داستانی واقعی نیست اما بر اساس داستان‌های واقعی بسیاری نوشته شده است.
ماجرا در زمان #جنگ #ایران و #عراق اتفاق می‌افتد. کاراکتر اصلی #کتاب دانشجوی زبان انگلیسی و اهل شعر و ادبیات است و به دلیل تمسخر #صدام به زندان افتاده است.
این کتاب را جزء آثار #ادبیات_مقاومت می‌دانند چرا که قهرمان داستان می‌کوشد با به یاد آوردن و نوشتن خاطرات خوبش در خارج از زندان از ترومای #شکنجه بگریزد اما همین خاطرات هم در زمان صدام اتفاق افتاده‌اند، تحت حاکمیت نظامی تمامیت خواه که می‌خواهد حضورش را در تمام جنبه‌های زندگی شهروندانش تثبیت کند و طبیعی جلوه دهد.
أعجام کتابی است در ادامه سنت #۱۹۸۴ #جورج_اورول و #محاکمه #کافکا که به سازوکارهای حکومت‌های #توتالیتر، #عشق و #ادبیات می‌پردازد.

109 1 8 August, 2019
فاصله به فهم ما از اتفاق کمک می کند.رنج به فهم ما از زندگی.

چندین روز است که تلاش می کنم درباره ی این کتاب بنویسم.اما از این کتاب نوشتن کار سختی است. حال آدمی است که انگار دارد سماع می کند و در همان حال ازش بخواهی چیزی از حالش بگوید.شاید تنها چیزی که می توانم بگویم این است: انسانی ترین کتابی که خوانده ام.می خواهید قسمتی از کتاب را برایتان بنویسم؟باید بگویم شرمنده نمی توانم.هر جایش را بنویسم غمم می گیرد که چرا بخش های دیگر را با شما سهیم نشده ام. یک چیز را هم فهمیده ام،زمانی نیاز داشتیم کتاب هایی بخوانیم که ما را تبدیل به آدم های مفید تری می کرد؛حال اما بیشتر نیاز داریم کتاب هایی بخوانیم که ما را انسان تر کنند.نیایش چرنوبیل از جمله ی همان کتاب هاست.
+این کتاب را بخوانید تا ببینید:
+فریب های حکومت توتالیتر را
+عاقبت دروغ را
+لزوم فراموش کردن مقصر و کاری کردن را
+ چرا دیگران باورمان نمی کنند؟چون خودمان خودمان را فریب می دهیم را.
+حماقت اعتقاد به معجزه را
+ و صد البته عشق انسان به انسان را.

از یک چیز اطمینان دارم.بارها به این کتاب باز خواهم گشت.بارها و بارها...
@ellie.kamrani
@cheshmehpublication
#چرنوبیل#نیایش_چرنوبیل#کتاب#معرفی_کتاب#کتاب_خوب#انسانی_بسیار_انسانی#مستند_نگاری#آلکسویچ#شوروی#توتالیتر#کمونیسم

فاصله به فهم ما از اتفاق کمک می کند.رنج به فهم ما از زندگی.

چندین روز است که تلاش می کنم درباره ی این کتاب بنویسم.اما از این کتاب نوشتن کار سختی است. حال آدمی است که انگار دارد سماع می کند و در همان حال ازش بخواهی چیزی از حالش بگوید.شاید تنها چیزی که می توانم بگویم این است: انسانی ترین کتابی که خوانده ام.می خواهید قسمتی از کتاب را برایتان بنویسم؟باید بگویم شرمنده نمی توانم.هر جایش را بنویسم غمم می گیرد که چرا بخش های دیگر را با شما سهیم نشده ام. یک چیز را هم فهمیده ام،زمانی نیاز داشتیم کتاب هایی بخوانیم که ما را تبدیل به آدم های مفید تری می کرد؛حال اما بیشتر نیاز داریم کتاب هایی بخوانیم که ما را انسان تر کنند.نیایش چرنوبیل از جمله ی همان کتاب هاست.
+این کتاب را بخوانید تا ببینید:
+فریب های حکومت توتالیتر را
+عاقبت دروغ را
+لزوم فراموش کردن مقصر و کاری کردن را
+ چرا دیگران باورمان نمی کنند؟چون خودمان خودمان را فریب می دهیم را.
+حماقت اعتقاد به معجزه را
+ و صد البته عشق انسان به انسان را.

از یک چیز اطمینان دارم.بارها به این کتاب باز خواهم گشت.بارها و بارها...
@ellie.kamrani
@cheshmehpublication
#چرنوبیل #نیایش_چرنوبیل #کتاب #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #انسانی_بسیار_انسانی #مستند_نگاری #آلکسویچ #شوروی #توتالیتر #کمونیسم

202 6 8 August, 2019
#اندکی_تفکر#تلخند#میکس_جدید#پنهانی۲#بانوهایده#شب_اومد
همیشه عجیب‌ترین قوانین و مقررات را می توان در کشورهایی دید که حکومت‌های توتالیتر بر آنها حکم میرانند یک نمونه اش #رومانی، در کشوری که زمانی انبار غله اروپا بود حکومت ناکارآمد و نالایق #چائوشسکو کاری کرد که همه چیز سهمیه بندی شود.
اول گوشت، بعد نان و آرد تخم مرغ و خلاصه همه چیز سهمیه‌بندی و #کوپنی شده بود و مردم روزی چهار تا دوازده ساعت را صرف ایستادن در صف‌‌‌ها می کردند و مسخره آنجا بود که هر صف برای خودش یک #کمیته داشت و هر کمیته یک رئیس تا متخلفان را جریمه و بازداشت کند و همۀ اینها در حالی بود که رومانی حاصلخیزترین خاک برای کشاورزی در اروپا را داشت.
تراژدی دردناک‌‌تر این بود که حتی خود مردم رومانی هم گذشتۀ شاد و مرفه‌شان را فراموش کرده بودند و هیچ تلاشی در جهت بهبود اوضاع فلاکت‌بارشان نمی‌کردند چون حکومت‌های توتالیتر همواره این توانایی را دارند که در طول زمان اذهان مردم را طوری بشویند که آنها فراموش کنند زمانی که بودند ، چگونه زندگی میکردند و اصلا چگونه می‌خندیدند ...!!
حکومت ناکارآمد در شرایطی که کشور را به خاک سیاه نشانده بود در مقابل بلندگو‌ها و رادیوهای آن مدام خبر از دستاوردها ، موفقیت‌ها و پیروزی‌های آن میداد و آماری حیرت انگیز از پیشرفت و توسعۀ صنعت و کشاورزی پخش میکرد.
#طبقه_سیاسی حاکم در رومانی چنان نالایق و بی‌کفایت شده بود که هیچکدام از اعضای کادر رهبری مدرک معتبر دانشگاهی نداشتند و اساسا بی‌اعتنایی به تحصیلات عالی و آکادمیک تبدیل به نوعی سنت شده بود که به طرز وفادارانه‌ای از آغاز تا پایان عمر رژیم ادامه داشت با این وجود خود چائوشسکو نیز که نتوانسته بود از هیچ دانشگاهی فارغ‌التحصیل شود ۷۲ جلد کتاب نوشت که قریب به اتفاق آنان توهمات و دروغ‌های وقیحانه‌اش دربارۀ مثلا مبارزۀ علیه نظام سرمایه‌داری بود و میلیون‌ها دلار از بودجۀ کشور را صرف ترجمه و چاپ کتاب‌هایش میکرد تقریبا سالی ٢ کتاب !!
ایران کشوری با منابع غنی سوخت و معدنی و زمین های حاصلخیر برای کشاورزی چه شده که ملت همیشه باید تو صف باشند برای برنج، شکر، بنزین، مرغ و...
( توتالیتر را دست کم نگیرید)
#ملت#فقر#گرسنگی#سفره_خالی#حسن_روحانی#توتالیتر

#اندکی_تفکر #تلخند #میکس_جدید #پنهانی۲ #بانوهایده #شب_اومد
همیشه عجیب‌ترین قوانین و مقررات را می توان در کشورهایی دید که حکومت‌های توتالیتر بر آنها حکم میرانند یک نمونه اش #رومانی، در کشوری که زمانی انبار غله اروپا بود حکومت ناکارآمد و نالایق #چائوشسکو کاری کرد که همه چیز سهمیه بندی شود.
اول گوشت، بعد نان و آرد تخم مرغ و خلاصه همه چیز سهمیه‌بندی و #کوپنی شده بود و مردم روزی چهار تا دوازده ساعت را صرف ایستادن در صف‌‌‌ها می کردند و مسخره آنجا بود که هر صف برای خودش یک #کمیته داشت و هر کمیته یک رئیس تا متخلفان را جریمه و بازداشت کند و همۀ اینها در حالی بود که رومانی حاصلخیزترین خاک برای کشاورزی در اروپا را داشت.
تراژدی دردناک‌‌تر این بود که حتی خود مردم رومانی هم گذشتۀ شاد و مرفه‌شان را فراموش کرده بودند و هیچ تلاشی در جهت بهبود اوضاع فلاکت‌بارشان نمی‌کردند چون حکومت‌های توتالیتر همواره این توانایی را دارند که در طول زمان اذهان مردم را طوری بشویند که آنها فراموش کنند زمانی که بودند ، چگونه زندگی میکردند و اصلا چگونه می‌خندیدند ...!!
حکومت ناکارآمد در شرایطی که کشور را به خاک سیاه نشانده بود در مقابل بلندگو‌ها و رادیوهای آن مدام خبر از دستاوردها ، موفقیت‌ها و پیروزی‌های آن میداد و آماری حیرت انگیز از پیشرفت و توسعۀ صنعت و کشاورزی پخش میکرد.
#طبقه_سیاسی حاکم در رومانی چنان نالایق و بی‌کفایت شده بود که هیچکدام از اعضای کادر رهبری مدرک معتبر دانشگاهی نداشتند و اساسا بی‌اعتنایی به تحصیلات عالی و آکادمیک تبدیل به نوعی سنت شده بود که به طرز وفادارانه‌ای از آغاز تا پایان عمر رژیم ادامه داشت با این وجود خود چائوشسکو نیز که نتوانسته بود از هیچ دانشگاهی فارغ‌التحصیل شود ۷۲ جلد کتاب نوشت که قریب به اتفاق آنان توهمات و دروغ‌های وقیحانه‌اش دربارۀ مثلا مبارزۀ علیه نظام سرمایه‌داری بود و میلیون‌ها دلار از بودجۀ کشور را صرف ترجمه و چاپ کتاب‌هایش میکرد تقریبا سالی ٢ کتاب !!
ایران کشوری با منابع غنی سوخت و معدنی و زمین های حاصلخیر برای کشاورزی چه شده که ملت همیشه باید تو صف باشند برای برنج، شکر، بنزین، مرغ و...
( توتالیتر را دست کم نگیرید)
#ملت #فقر #گرسنگی #سفره_خالی #حسن_روحانی #توتالیتر

122 14 5 August, 2019
فروش روانکار های#بهران#پارس#ايرانول#سپاهان#شل#توتالیتر به صورت حواله و انبار

فروش روانکار های #بهران #پارس #ايرانول #سپاهان #شل #توتالیتر به صورت حواله و انبار

4 0 5 August, 2019
سخنان #شاهزاده_رضاپهلوی در مورد چگونگی رسیدن به دموکراسی از عصر مشروطه تا کنون.. آسیب هایی که یک حکومت #توتالیتر ؛ بخصوص از نوع ایدئولوژیک دینی آن بر کشور وارد میکند

@c_b_shahzadeh

سخنان #شاهزاده_رضاپهلوی در مورد چگونگی رسیدن به دموکراسی از عصر مشروطه تا کنون.. آسیب هایی که یک حکومت #توتالیتر ؛ بخصوص از نوع ایدئولوژیک دینی آن بر کشور وارد میکند

@c_b_shahzadeh

6 0 3 August, 2019
دوستداران جهان سیاست
با افتخار این پست ویژه تقدیم شما خواهد شد
چهار صفحه
معرفی ونقد اجمالی سیاسی ترین فیلم تاریخ #سینما
زد(z)
ساخته #کوستا_گاوراس 
با موسیقی #میکیس_تئودوراکیس
وبا بازی #ایو_مونتان 
در صفحه اول موسیقی شنیدنی این فیلم را که حتما با گوشتان آشنا هست با تصاویری از تئودوراکیس میبینید. یکی از عناصری که در جذابیت و موفقیت فیلم "زد" مؤثر بوده موسیقی متن آن است. خالق تم اصلی و #موسیقی_متن_فیلم میکیس تئودوراکیس آهنگساز بنام یونانی است. فیلم "زد" در سال 1970 جایزه #اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی ‌زبان 
نخل طلایی بهترین بازیگر مرد، جایزه منتقدین آمریکا به خاطر بهترین کارگردانی و بهترین فیلم، جایزه اسکار و 
#GoldenGlobe 
به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان و همچنین جایزه خرس طلایی جشنواره «بافتا» برای بهترین موسیقی متن از مهمترین دستاوردهای فیلم زد برای گاوراس و همکاران اش بود. ولی به جرأت می توان گفت بزرگترین دستاورد این فیلم ماندگاری اش بود در دل و یاد میلیون‌ها انسان!و البته ما مردم ایران اگر بیشتر بیندیشیم
وزحمتی به خودمان بدهیم واگر ندیدیم ،ببینیم
در فیلم زد «ایو مونتان»
 نقش رهبر یك حزب سوسیالیستی را بازی می کند كه برای سخنرانی به كشور دیگری می رود. پس از درگیری و کشمکشهای فراوان میان طرفداران و مخالفان، آقای سیاستمدار در خیابان به قتل می‌رسد.(داستانی آشنا برای ما) پلیس و سیستم قضایی می‌خواهند روی قتل زد سرپوش بگذارد اما همسر، دوستان و هم‌حزبی‌های زد كوتاه نمی‌آیند و یك دادستان درستكار از دل همان دادگاه‌های فاسد به كمك‌ آنها می‌آید. با وجود همه موانعی كه برایشان ایجاد می‌شود، در نهایت موفق می‌شوند دست عاملان واقعی این قضیه را، كه از ژنرال‌های مهم و قدرتمند هستند، رو كنند اما به كمك دستگاه فاسد قضایی و زد و بندها، همه آنها از حكم‌های جدی و طولانی جان سالم به در می‌برند(صفحه 3)
گاوراس با جملات اول فیلم «هرگونه مشابهت با اشخاص و رخدادهای حقیقی تعمدی است» همان ابتدای فیلم بیانیه اش را می دهد. او مکانیزم #خشونت_سیاسی،  #فساد دستگاه دولتی، ظلم و ستم را تاب نمی آورد و آن را به چالش می کشد، هرچند فیلم را بسیار تلخ به پایان می برد.
صفحه چهارم را از دست ندهید چون تمام زیبایی این فیلم در تیتراژ نهایی اش است
در پایان این یادداشت و در رابطه با فیلم به این گفته از #ناپلئون بسنده می کنیم که گفته است: «سیاست فاقد قلب است و فقط مغز دارد. فیلم زد داستان تکراری همه حکومت های #توتالیتر است #نقد_فیلم #نقد_موسیقی #سیاست#نقد_سیاسی#فیلم_سیاسی
#MikisTheodorakis#oscar#cinema#filmmusic

دوستداران جهان سیاست
با افتخار این پست ویژه تقدیم شما خواهد شد
چهار صفحه
معرفی ونقد اجمالی سیاسی ترین فیلم تاریخ #سینما
زد(z)
ساخته #کوستا_گاوراس
با موسیقی #میکیس_تئودوراکیس
وبا بازی #ایو_مونتان
در صفحه اول موسیقی شنیدنی این فیلم را که حتما با گوشتان آشنا هست با تصاویری از تئودوراکیس میبینید. یکی از عناصری که در جذابیت و موفقیت فیلم "زد" مؤثر بوده موسیقی متن آن است. خالق تم اصلی و #موسیقی_متن_فیلم میکیس تئودوراکیس آهنگساز بنام یونانی است. فیلم "زد" در سال 1970 جایزه #اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی ‌زبان
نخل طلایی بهترین بازیگر مرد، جایزه منتقدین آمریکا به خاطر بهترین کارگردانی و بهترین فیلم، جایزه اسکار و
#GoldenGlobe
به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان و همچنین جایزه خرس طلایی جشنواره «بافتا» برای بهترین موسیقی متن از مهمترین دستاوردهای فیلم زد برای گاوراس و همکاران اش بود. ولی به جرأت می توان گفت بزرگترین دستاورد این فیلم ماندگاری اش بود در دل و یاد میلیون‌ها انسان!و البته ما مردم ایران اگر بیشتر بیندیشیم
وزحمتی به خودمان بدهیم واگر ندیدیم ،ببینیم
در فیلم زد «ایو مونتان»
نقش رهبر یك حزب سوسیالیستی را بازی می کند كه برای سخنرانی به كشور دیگری می رود. پس از درگیری و کشمکشهای فراوان میان طرفداران و مخالفان، آقای سیاستمدار در خیابان به قتل می‌رسد.(داستانی آشنا برای ما) پلیس و سیستم قضایی می‌خواهند روی قتل زد سرپوش بگذارد اما همسر، دوستان و هم‌حزبی‌های زد كوتاه نمی‌آیند و یك دادستان درستكار از دل همان دادگاه‌های فاسد به كمك‌ آنها می‌آید. با وجود همه موانعی كه برایشان ایجاد می‌شود، در نهایت موفق می‌شوند دست عاملان واقعی این قضیه را، كه از ژنرال‌های مهم و قدرتمند هستند، رو كنند اما به كمك دستگاه فاسد قضایی و زد و بندها، همه آنها از حكم‌های جدی و طولانی جان سالم به در می‌برند(صفحه 3)
گاوراس با جملات اول فیلم «هرگونه مشابهت با اشخاص و رخدادهای حقیقی تعمدی است» همان ابتدای فیلم بیانیه اش را می دهد. او مکانیزم #خشونت_سیاسی،  #فساد دستگاه دولتی، ظلم و ستم را تاب نمی آورد و آن را به چالش می کشد، هرچند فیلم را بسیار تلخ به پایان می برد.
صفحه چهارم را از دست ندهید چون تمام زیبایی این فیلم در تیتراژ نهایی اش است
در پایان این یادداشت و در رابطه با فیلم به این گفته از #ناپلئون بسنده می کنیم که گفته است: «سیاست فاقد قلب است و فقط مغز دارد. فیلم زد داستان تکراری همه حکومت های #توتالیتر است #نقد_فیلم #نقد_موسیقی #سیاست #نقد_سیاسی #فیلم_سیاسی
#MikisTheodorakis #oscar #cinema #filmmusic

351 83 2 August, 2019
.
کنترل!همه ش به خاطر کنترله.هر نظام دیکتاتوری یه عقده داره.عقده ی کنترل!
در روم باستان برای مردم مبارزات گلادیاتوری فراهم میکردن،با تفریح مردم رو سرگرم میکردن.
ولی دیکتاتوری های جدید از روش های دیگه ای استفاده میکنن تا عقاید و دانش مردم رو کنترل کنن.
چطور این کارو میکنن؟ سطح سواد و میارن پایین.فرهنگ رو محدود میکنن.اطلاعات رو سانسور میکنن.اونا هر وسیله ای برای بیان عقاید رو سانسور میکنن.
اینو یادتون باشه که این یه الگوعه که در طول تاریخ خودشو تکرار میکنه!

فیلم سینمایی #دشمن
کارگردان #دنی_ویلنوو
داستان از #ژوزه_ساراماگو
#توتالیتر#تمامیت_خواهی#دیکتاتوری#روم#سرگرمی

.
کنترل!همه ش به خاطر کنترله.هر نظام دیکتاتوری یه عقده داره.عقده ی کنترل!
در روم باستان برای مردم مبارزات گلادیاتوری فراهم میکردن،با تفریح مردم رو سرگرم میکردن.
ولی دیکتاتوری های جدید از روش های دیگه ای استفاده میکنن تا عقاید و دانش مردم رو کنترل کنن.
چطور این کارو میکنن؟ سطح سواد و میارن پایین.فرهنگ رو محدود میکنن.اطلاعات رو سانسور میکنن.اونا هر وسیله ای برای بیان عقاید رو سانسور میکنن.
اینو یادتون باشه که این یه الگوعه که در طول تاریخ خودشو تکرار میکنه!

فیلم سینمایی #دشمن
کارگردان #دنی_ویلنوو
داستان از  #ژوزه_ساراماگو
#توتالیتر #تمامیت_خواهی #دیکتاتوری #روم #سرگرمی

208 2 1 August, 2019
دیکتاتوری مردم را تحقیر می‌کند، اما همزمان جان می‌کند تا مردم به رسمیت بشناسندش. چنین نظامی به رغم بی‌قانونی ـ یا به بیان دقیق‌تر، چون دیکتاتوری بی‌قانون است ـ خودش را به در و دیوار می‌زند تا مشروعیتی به دست بیاورد. نسبت به این موضوع بی‌اندازه حساس است، حساسیتی بیمارگونه. به‌علاوه، از یک‌جور احساس حقارت هم رنج می‌برد (البته کاملا در خفا). در نتیجه، برای این‌که به خودش و دیگران نشان دهد چطور همه‌ی مردم تاییدش می‌کنند، از هیچ کاری دریغ نمی‌کند. حتی اگر این حمایت عمومی صرفا ادا و اطوار باشد، باز احساس رضایت می‌کند. اصلا گیریم همه‌ی این حمایت‌ها ظاهری باشد، مگر چه می‌شود؟ دنیای دیکتاتوری پر است از تظاهر.

شاهنشاه_ریشارد کاپوشچینسکی

#مسخ #دیکتاتوری #شاهنشاه #ریشارد #کاپوچینسکی #لهستان #ورشو #دگرگونی #توتالیتر #بیماری #ترس #خرافات #کسمغزیسم

دیکتاتوری مردم را تحقیر می‌کند، اما همزمان جان می‌کند تا مردم به رسمیت بشناسندش. چنین نظامی به رغم بی‌قانونی ـ یا به بیان دقیق‌تر، چون دیکتاتوری بی‌قانون است ـ خودش را به در و دیوار می‌زند تا مشروعیتی به دست بیاورد. نسبت به این موضوع بی‌اندازه حساس است، حساسیتی بیمارگونه. به‌علاوه، از یک‌جور احساس حقارت هم رنج می‌برد (البته کاملا در خفا). در نتیجه، برای این‌که به خودش و دیگران نشان دهد چطور همه‌ی مردم تاییدش می‌کنند، از هیچ کاری دریغ نمی‌کند. حتی اگر این حمایت عمومی صرفا ادا و اطوار باشد، باز احساس رضایت می‌کند. اصلا گیریم همه‌ی این حمایت‌ها ظاهری باشد، مگر چه می‌شود؟ دنیای دیکتاتوری پر است از تظاهر.

شاهنشاه_ریشارد کاپوشچینسکی

#مسخ #دیکتاتوری #شاهنشاه #ریشارد #کاپوچینسکی #لهستان #ورشو #دگرگونی #توتالیتر #بیماری #ترس #خرافات #کسمغزیسم

20 0 28 July, 2019
#1984
A novel by #george_orwell 
رمان #۱۹۸۴
نویسنده #جرج_اورول (#اریک_آرتور_بلر)
مترجم #
راوی #حامد_فعال
سال انتشار.۱۹۴۹

#وینستون_اسمیت
نظام #توتالیتر(تمامیت خواه)
#اوشینیا
#تلسکرین
#وزارت_حقیقت
#وزارت_عشق
#وزارت_فراوانی
#وزارت_صلح
#پلیس_فکر
#جنگ_صلح_است
#آزادی_بردگی_است
#جهل_قدرت_است
#برادر_بزرک
#اوبراین
#جولیا
#زن_کوچک_اندام
#چرینگتون
#مراسم_تنفر
زنگهای کلیسای سنت کلمنت میگن پرتقال و لیمو
زنگهای کلیسای سنت مارتین میگن تو سه پول به من بدهکاری
زنگهای کلیسای 
ازادی یعنی بیان این نکته که دو بعلاوه ی دو میشود چهار 
#Ingsoc
#O'Brien
#Emmanuel_Goldstein "#Big_Brother is Watching You"
"Proles and Animals are free"
"War is Peace;
Freedom is Slavery; 
Ignorance is Strength"
"Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past”
#Oceania
#chest_nut_tree_cafe

#1984
A novel by #george_orwell
رمان #۱۹۸۴
نویسنده #جرج_اورول ( #اریک_آرتور_بلر)
مترجم #
راوی #حامد_فعال
سال انتشار.۱۹۴۹

#وینستون_اسمیت
نظام #توتالیتر(تمامیت خواه)
#اوشینیا
#تلسکرین
#وزارت_حقیقت
#وزارت_عشق
#وزارت_فراوانی
#وزارت_صلح
#پلیس_فکر
#جنگ_صلح_است
#آزادی_بردگی_است
#جهل_قدرت_است
#برادر_بزرک
#اوبراین
#جولیا
#زن_کوچک_اندام
#چرینگتون
#مراسم_تنفر
زنگهای کلیسای سنت کلمنت میگن پرتقال و لیمو
زنگهای کلیسای سنت مارتین میگن تو سه پول به من بدهکاری
زنگهای کلیسای
ازادی یعنی بیان این نکته که دو بعلاوه ی دو میشود چهار
#Ingsoc
#O'Brien
#Emmanuel_Goldstein " #Big_Brother is Watching You"
"Proles and Animals are free"
"War is Peace;
Freedom is Slavery;
Ignorance is Strength"
"Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past”
#Oceania
#chest_nut_tree_cafe

8 0 27 July, 2019
#نه_به_بسندگی_زبان_فارسی 
ادامه مطلب پست قبلی(قسمت دوم)

در ایران همزمان با روی کار آمدن دیکتاتوری توتالیتر رضا شاه این اجبار و یکسان سازی فرهنگی توسط او و فرزندش پیگیری شد که این کار در زمان پهلوی با تمسخر و خرد شمردن قومیت ها در ایران از قبیل آغاز ساختن جک برای اقوام از جمله ترک ها و گیلک ها کلید خورد و در اواخر دوره پهلوی اول و شروع سلطنت محمد رضا پهلوی این کار حالت علمی به خود گرفت پایه ریزی الگوی جدید فرهنگی با الهام از تاریخ هخامنشی آغاز شد و نماد سازی، تاریخ سازی و بزرگ نمایی تاریخی و استخدام گروه ها و تشکل هایی متشکل از ایرج افشار، احمد کسروی و... برای پی ریزی این الگو شکل گرفتن که لازمه آن دستکاری تاریخ و حذف تکثر قومی بود و بیان اینکه تمام مردم ایران آریایی بوده و چیزی به عنوان عرب، ترک، کرد، ترکمن در ایران وجود نداشته اینها در اثر مجاورت با اقوام همسایه به تدریج تغییر زبان داده شده اند با این استدلال خود را مجاز به حذف زبانهای و فرهنگ های دیگر کردند بعد از انقلاب نیز این سیاست ها با نفوذ فاشیسمی که وابستگی کامل به این افکار داشتند و نوع اسلامیزه شده آنها در پیکره انقلاب ادامه پیدا کرد. 
حال این سوال مطرح می شود که چرا هیچگاه از تجارب مکرر ناموفق دخالت در جامعه درس نمی گیریم همانند مساله حجاب اجباری، همانند مخالفت با موسیقی، .. طرح بسندگی زبان فارسی به ظاهر جهت تقویت زبان فارسی جهت تسهیل در امر آموزش کودکان دو زبانه مطرح شده ولی معنای واقعی آن حذف ریشه های زبانی و فرهنگی اقوام و تغییر اجباری هویت قومی می باشد. و نتیجه آن شکل گرفتن نسلی بی هویت که نمیداند به چه اصل تاریخی به چه هویت تعلق دارد همان نسلی که هم اسلامی است و اسلامش خلاصه می شود در محرم و سیاه پوشی همزمان باستان گراست و غبطه کوروش و جبروتش را می خورد همزمان ولنتاین میگرد هپی کریسمس میگوید و همزمان لباس مارک میپوشد و سرتاپا غربی میشود همزمان با آن وطنش شکوه پا برجا میشود همزمان در فکر فرار از وطن است و هم زمان با تمامی آنها به هیچکدام تعلق ندارد و شاهد نسلی هستیم بی هویت و گمشده و دعوت شده و رانده شده از همه چیز. این می شود نتیجه اصرار حکومت ها برای جبر فرهنگی
س_غ
ادامه مطلب در پست بعدی
#کمپین_نه_به_بسندگی_زبان_فارسی
#حجاب_اجباری #بندگی_فرهنگی #لیبرال #توتالیتر

#نه_به_بسندگی_زبان_فارسی
ادامه مطلب پست قبلی(قسمت دوم)

در ایران همزمان با روی کار آمدن دیکتاتوری توتالیتر رضا شاه این اجبار و یکسان سازی فرهنگی توسط او و فرزندش پیگیری شد که این کار در زمان پهلوی با تمسخر و خرد شمردن قومیت ها در ایران از قبیل آغاز ساختن جک برای اقوام از جمله ترک ها و گیلک ها کلید خورد و در اواخر دوره پهلوی اول و شروع سلطنت محمد رضا پهلوی این کار حالت علمی به خود گرفت پایه ریزی الگوی جدید فرهنگی با الهام از تاریخ هخامنشی آغاز شد و نماد سازی، تاریخ سازی و بزرگ نمایی تاریخی و استخدام گروه ها و تشکل هایی متشکل از ایرج افشار، احمد کسروی و... برای پی ریزی این الگو شکل گرفتن که لازمه آن دستکاری تاریخ و حذف تکثر قومی بود و بیان اینکه تمام مردم ایران آریایی بوده و چیزی به عنوان عرب، ترک، کرد، ترکمن در ایران وجود نداشته اینها در اثر مجاورت با اقوام همسایه به تدریج تغییر زبان داده شده اند با این استدلال خود را مجاز به حذف زبانهای و فرهنگ های دیگر کردند بعد از انقلاب نیز این سیاست ها با نفوذ فاشیسمی که وابستگی کامل به این افکار داشتند و نوع اسلامیزه شده آنها در پیکره انقلاب ادامه پیدا کرد.
حال این سوال مطرح می شود که چرا هیچگاه از تجارب مکرر ناموفق دخالت در جامعه درس نمی گیریم همانند مساله حجاب اجباری، همانند مخالفت با موسیقی، .. طرح بسندگی زبان فارسی به ظاهر جهت تقویت زبان فارسی جهت تسهیل در امر آموزش کودکان دو زبانه مطرح شده ولی معنای واقعی آن حذف ریشه های زبانی و فرهنگی اقوام و تغییر اجباری هویت قومی می باشد. و نتیجه آن شکل گرفتن نسلی بی هویت که نمیداند به چه اصل تاریخی به چه هویت تعلق دارد همان نسلی که هم اسلامی است و اسلامش خلاصه می شود در محرم و سیاه پوشی همزمان باستان گراست و غبطه کوروش و جبروتش را می خورد همزمان ولنتاین میگرد هپی کریسمس میگوید و همزمان لباس مارک میپوشد و سرتاپا غربی میشود همزمان با آن وطنش شکوه پا برجا میشود همزمان در فکر فرار از وطن است و هم زمان با تمامی آنها به هیچکدام تعلق ندارد و شاهد نسلی هستیم بی هویت و گمشده و دعوت شده و رانده شده از همه چیز. این می شود نتیجه اصرار حکومت ها برای جبر فرهنگی
س_غ
ادامه مطلب در پست بعدی
#کمپین_نه_به_بسندگی_زبان_فارسی
#حجاب_اجباری #بندگی_فرهنگی #لیبرال #توتالیتر

82 2 26 July, 2019
طرح بسندگی زبان فارسی

بار نخست نیست که چنین طرح هایی از سوی نهاد های دولتی مطرح می شود از زمان تشکیل آموزش نوین در ایران حکومت کوشیده دامنه نفوذ و سیطره خود را در بخش های مختلف اجتماع از جمله فرهنگ گسترش دهد در حکومت های توتالیتر و تمامیت خواه، حکومت خود را محق در دخالت در تمام امور اجتماعی و فرهنگی و امور خصوصی مردم می داند حال آنکه در شکل اداره کرد لیبرال شاهد حداقل نقش دولت در فرهنگ، موسیقی، هنر... هستیم. حکومت های توتالیتر بخاطر ماهیت ایدئولوژیک خود علاقمند به یکسان سازی فرهنگی هستند و همیشه در تلاش برای ارائه الگوی مناسب متناسب با ایدئولوژی خود و القا آن به عنوان فرهنگ برتر و یگانه حق انتخاب مردم آن جامعه می باشد و برای رسیدن به این هدف همیشه در صدد از بین بردن دگر اندیشی، دگر فرهنگی و هر دگر دیگر می باشد اقوام و قومیت های مختلف با فرهنگ های دیگر مهم ترین و اصلی ترین این اهداف هست تا در جامعه چند صدایی دیده نشود.(ادامه مطلب در پست بعدی)
س_غ

#توتالیتر #لیبرالیسم #دیکتاتوری #نه_به_بسندگی_زبان_فارسی #بسندگی_زبان_فارسی

طرح بسندگی زبان فارسی

بار نخست نیست که چنین طرح هایی از سوی نهاد های دولتی مطرح می شود از زمان تشکیل آموزش نوین در ایران حکومت کوشیده دامنه نفوذ و سیطره خود را در بخش های مختلف اجتماع از جمله فرهنگ گسترش دهد در حکومت های توتالیتر و تمامیت خواه، حکومت خود را محق در دخالت در تمام امور اجتماعی و فرهنگی و امور خصوصی مردم می داند حال آنکه در شکل اداره کرد لیبرال شاهد حداقل نقش دولت در فرهنگ، موسیقی، هنر... هستیم. حکومت های توتالیتر بخاطر ماهیت ایدئولوژیک خود علاقمند به یکسان سازی فرهنگی هستند و همیشه در تلاش برای ارائه الگوی مناسب متناسب با ایدئولوژی خود و القا آن به عنوان فرهنگ برتر و یگانه حق انتخاب مردم آن جامعه می باشد و برای رسیدن به این هدف همیشه در صدد از بین بردن دگر اندیشی، دگر فرهنگی و هر دگر دیگر می باشد اقوام و قومیت های مختلف با فرهنگ های دیگر مهم ترین و اصلی ترین این اهداف هست تا در جامعه چند صدایی دیده نشود.(ادامه مطلب در پست بعدی)
س_غ

#توتالیتر #لیبرالیسم #دیکتاتوری #نه_به_بسندگی_زبان_فارسی #بسندگی_زبان_فارسی

73 0 26 July, 2019
دو نگاه به نقد:
 #نیما_صفار
 #جستار_فارسی
1-شفافیّت کورکننده:
 نوشته بودم پیش‌تر که تو نظامای #توتالیتر گاهی نه تنها ممانعتی از انتقاد از #نقش_ایوان نمی‌شه، که علی‌الخصوص اگه خودیا دهن‌شون بهش بجنبه، کم تشویق نمی‌شن؛ به دلائل عدیده، یکی‌ش: مشغولیّت به فرآیند انتقاد از نقش ایوان، انکار #ویرانی_از_پای‌_بست خونه‌ست. تو ماهای اخیر مخصوصاً می‌بینیم گروهایی حمایت‌شده و خودی میان سمینار می‌دن و افشاگری و ... و بلااستثناء همه علیه بخشای #کمی_انتخابی قدرت (چون نهاد انتخابی که نداریم اینجا ...) و مطلقاً ثانیه‌ای زبون‌شون به سمت انتصابیا جز به تملق نمی‌چرخه ... یکی از کارکردای این #شوهای_افشاگری می‌تونه این باشه و هست که هر جا هر پروژه بگیر و ببندی علیه فعالای مدنی و فرهنگی و ... کلید خورد، قدرت فائقه مدّعی باشد «حتماً اینا یه کارایی کردن! و الا این همه جوون دارن به شدیدترین وجهی انتقاد می‌کنن و کسی کارشون نداره!» کسی کارشون نداره که هیچ، به شکلی کاملاً #خودجوش و #یهویی تمام موارد افشاگری و ... اونا بلافاصله پی‌گیری می‌شه و ... دیگه حرف #حسن_روحانی رئیس‌جمهور همین مملکته که «تیتر بعضی روزنامه‌ها رو که می‌خونی می‌فهمی کی رو قراره بگیرن!» دیگه #فتوره_چی که تازه خیلی خودی هم محسوب نمی‌شه انگشت کوچیکه‌شونه که کاملاً تصادفی همه افشاگریاش بعداً پی‌گیری می‌شن! نوشته بودم قبلاً که دو مقام بلندپایه‌ی امنیّتی تو دو نظام قبل و بعد انقلاب، #پرویز_ثابتی و #سعید_امامی معتقد به حذف غیرخودیا و باز کردن فضا برای خودیا که تندترین انتقادا رو بکنن، بودن و اشاره به تمثیل #کافکا کرده بودم و رو همون حساب بعید می‌دونستم تو درازمدّت جواب بده این روش. ولی تو میون‌مدّت چی؟ این #پروژه_منتقدین_فیک نمی‌تونه یه سری آدم رو رو بیاره برای کادرسازیای جدید؟ بلاتشبیه، وقتی بعد پروژه قتل‌عام گنجشکا به دستور #مائو قحطی اومد و چندمیلیون چینی از گشنگی مردن (چون همون آذوقه‌ی محدودم باید به شهرای بزرگ و کادرای حزب می‌رسید) دیگه بو لاشه جوری گرفت مملکت رو که اعضای بلندپایه‌ی حزب به داد اومدن و یادآوری کردن این میلیون‌ها کشته نتیجه دستور مائو بوده. چیکار کرد طرف؟ خودش رو تبرئه کرد و انداخت ماجرا رو گردن بقیه کلّه‌گنده‌های حزب و به جوونا گفت هر جور صلاح می‌دونن تسویه حساب کنن؛ که جوونای حزب تو خیابون کادرای حزبی رو گیر میاوردن و با چکش و چاقو و مشت و لگد می‌کشتن. البته لابد سوای باور به مهدورالدم بودن کادرا، تلویحاً حواس‌شون بود که دارن جا برای پیشرفت خودشونم باز می‌کنن و ... ادامه تو کامنت t.me/EshterakArt

دو نگاه به نقد:
#نیما_صفار
#جستار_فارسی
1-شفافیّت کورکننده:
نوشته بودم پیش‌تر که تو نظامای #توتالیتر گاهی نه تنها ممانعتی از انتقاد از #نقش_ایوان نمی‌شه، که علی‌الخصوص اگه خودیا دهن‌شون بهش بجنبه، کم تشویق نمی‌شن؛ به دلائل عدیده، یکی‌ش: مشغولیّت به فرآیند انتقاد از نقش ایوان، انکار #ویرانی_از_پای‌_بست خونه‌ست. تو ماهای اخیر مخصوصاً می‌بینیم گروهایی حمایت‌شده و خودی میان سمینار می‌دن و افشاگری و ... و بلااستثناء همه علیه بخشای #کمی_انتخابی قدرت (چون نهاد انتخابی که نداریم اینجا ...) و مطلقاً ثانیه‌ای زبون‌شون به سمت انتصابیا جز به تملق نمی‌چرخه ... یکی از کارکردای این #شوهای_افشاگری می‌تونه این باشه و هست که هر جا هر پروژه بگیر و ببندی علیه فعالای مدنی و فرهنگی و ... کلید خورد، قدرت فائقه مدّعی باشد «حتماً اینا یه کارایی کردن! و الا این همه جوون دارن به شدیدترین وجهی انتقاد می‌کنن و کسی کارشون نداره!» کسی کارشون نداره که هیچ، به شکلی کاملاً #خودجوش و #یهویی تمام موارد افشاگری و ... اونا بلافاصله پی‌گیری می‌شه و ... دیگه حرف #حسن_روحانی رئیس‌جمهور همین مملکته که «تیتر بعضی روزنامه‌ها رو که می‌خونی می‌فهمی کی رو قراره بگیرن!» دیگه #فتوره_چی که تازه خیلی خودی هم محسوب نمی‌شه انگشت کوچیکه‌شونه که کاملاً تصادفی همه افشاگریاش بعداً پی‌گیری می‌شن! نوشته بودم قبلاً که دو مقام بلندپایه‌ی امنیّتی تو دو نظام قبل و بعد انقلاب، #پرویز_ثابتی و #سعید_امامی معتقد به حذف غیرخودیا و باز کردن فضا برای خودیا که تندترین انتقادا رو بکنن، بودن و اشاره به تمثیل #کافکا کرده بودم و رو همون حساب بعید می‌دونستم تو درازمدّت جواب بده این روش. ولی تو میون‌مدّت چی؟ این #پروژه_منتقدین_فیک نمی‌تونه یه سری آدم رو رو بیاره برای کادرسازیای جدید؟ بلاتشبیه، وقتی بعد پروژه قتل‌عام گنجشکا به دستور #مائو قحطی اومد و چندمیلیون چینی از گشنگی مردن (چون همون آذوقه‌ی محدودم باید به شهرای بزرگ و کادرای حزب می‌رسید) دیگه بو لاشه جوری گرفت مملکت رو که اعضای بلندپایه‌ی حزب به داد اومدن و یادآوری کردن این میلیون‌ها کشته نتیجه دستور مائو بوده. چیکار کرد طرف؟ خودش رو تبرئه کرد و انداخت ماجرا رو گردن بقیه کلّه‌گنده‌های حزب و به جوونا گفت هر جور صلاح می‌دونن تسویه حساب کنن؛ که جوونای حزب تو خیابون کادرای حزبی رو گیر میاوردن و با چکش و چاقو و مشت و لگد می‌کشتن. البته لابد سوای باور به مهدورالدم بودن کادرا، تلویحاً حواس‌شون بود که دارن جا برای پیشرفت خودشونم باز می‌کنن و ... ادامه تو کامنت t.me/EshterakArt

134 1 25 July, 2019
جایگاه دگر پذیری و رواداری در جوامع و نقدی برهمایش تالار وحدت مهاباد 
انسان به عنوان موجودی اجتماعی که پیشرفت و رفاهش در زندگی مسالمت آمیز در اجتماع تجلی پیدا میکند . بنظر میرسد رسیدنش به این ارامش و پیشرفت ، با وجود تنوعهای قومیتی ، مذهبی و فکری ، بدون دگر پذیری و رواداری امری غیر ممکن باشد .

دگرپذیری همانگونه که از اسمش پیداست به معنای قبول کردن اشخاصی غیر از خود است که این اشخاص یا از لحاظ فکری ، مذهبی ، عقیدتی و یا سیاسی، با ما یکی نباشند.
در واقع دگرپذیری تعامل با حقیقت اختلاف و تفاوت‎ها بر اساس اندیشه‎ی متمدّنانه‎ای است که در آن حذف و طرد و به حاشیه راندن  و تحقیر دیگری جایگاهی ندارد و تنها گفتگوی برابر وسیله‎ی انتقال دیدگاه‌ها، افکار و مواضع است.
رواداری واژه‌ای با بیش از یک دهه عمر در فرهنگ سیاسی- اجتماعی ، 
دانشمندان علوم اجتماعی آن را به این معنا تعریف کرده اند که انسان‌ها بتوانند هم‌نوع خود را همان‌گونه که هست بپذیرند و به رسمیت بشناسند.
علیرغم قدمت اندیشه رواداری، ((به لحاظ تاریخی این اصطلاح به عنوان یک دکترین در اندیشه و عمل سیاسی و درمتن جنگ‌های مذهبی قرن شانزدهم اروپا پدیدار شد. رواداری به تعبیری حاصل اصلاح پروتستانیسم است. در آن زمان منازعه بین اعتقادات و باورهای متضاد و متعارض راهی برای سازش و مذاکره پیدا نمی‌کرد و هیچ یک از طرف‌های منازعه نیز نمی‌توانستند به عنوان نماینده جریان مذهب صالح خود را بر دیگران تحمیل کنند و در چنین کارزاری بود که «رواداری» آرام و محتاطانه برای جلوگیری از کُشت و کُشتار متقابل مذهبیون و به قصد عرضه یک راه حل مطرح شد و البته به تدریج راه خود را باز کرد.))
رواداری نوعی طرز تلقی همراه با تحملِ طرفِ مقابل در جامعه است که موجب همزیستی صلح‌آمیز و خشونت‌گریزی می‌شود. شخص «روادار» در اعتقادات، نحوه رفتار و کردار و یا شیوه عمل و زندگی دیگران دخالت نمی‌کند حتی اگر آن اعتقاد و رفتاربرایش سئوال‌برانگیز باشد. 
حال باید از خود پرسید چرا بسیاری جوامع با تنوع های فراوان قومیتی و مذهبی به خوبی به واقعیت دگرپذیری و رواداری رسیده اند و تنوعات موجود به خوبی با رعایت اصل دگرپذیری و رواداری در موضوع بزرگتری بنام پیشرفت و توسعه حل شده است . 
اگر به چالشها و تنشها در حوزه دگرپذیری و رواداری بپردازیم بیشتر این تنشها در کشورهای جهان سوم و اکثرا با حکومتهای ایدئولوژیک تجلی پیدا میکند . 
#دگرپذیری #رواداری # عدالت #فاتح _کردی #مهاباد #سابلاغ#کوردستان #اشنویه #شنو #پیرانشهر #پیرانشار #الیگارشی #توتالیتر

جایگاه دگر پذیری و رواداری در جوامع و نقدی برهمایش تالار وحدت مهاباد
انسان به عنوان موجودی اجتماعی که پیشرفت و رفاهش در زندگی مسالمت آمیز در اجتماع تجلی پیدا میکند . بنظر میرسد رسیدنش به این ارامش و پیشرفت ، با وجود تنوعهای قومیتی ، مذهبی و فکری ، بدون دگر پذیری و رواداری امری غیر ممکن باشد .

دگرپذیری همانگونه که از اسمش پیداست به معنای قبول کردن اشخاصی غیر از خود است که این اشخاص یا از لحاظ فکری ، مذهبی ، عقیدتی و یا سیاسی، با ما یکی نباشند.
در واقع دگرپذیری تعامل با حقیقت اختلاف و تفاوت‎ها بر اساس اندیشه‎ی متمدّنانه‎ای است که در آن حذف و طرد و به حاشیه راندن  و تحقیر دیگری جایگاهی ندارد و تنها گفتگوی برابر وسیله‎ی انتقال دیدگاه‌ها، افکار و مواضع است.
رواداری واژه‌ای با بیش از یک دهه عمر در فرهنگ سیاسی- اجتماعی ،
دانشمندان علوم اجتماعی آن را به این معنا تعریف کرده اند که انسان‌ها بتوانند هم‌نوع خود را همان‌گونه که هست بپذیرند و به رسمیت بشناسند.
علیرغم قدمت اندیشه رواداری، ((به لحاظ تاریخی این اصطلاح به عنوان یک دکترین در اندیشه و عمل سیاسی و درمتن جنگ‌های مذهبی قرن شانزدهم اروپا پدیدار شد. رواداری به تعبیری حاصل اصلاح پروتستانیسم است. در آن زمان منازعه بین اعتقادات و باورهای متضاد و متعارض راهی برای سازش و مذاکره پیدا نمی‌کرد و هیچ یک از طرف‌های منازعه نیز نمی‌توانستند به عنوان نماینده جریان مذهب صالح خود را بر دیگران تحمیل کنند و در چنین کارزاری بود که «رواداری» آرام و محتاطانه برای جلوگیری از کُشت و کُشتار متقابل مذهبیون و به قصد عرضه یک راه حل مطرح شد و البته به تدریج راه خود را باز کرد.))
رواداری نوعی طرز تلقی همراه با تحملِ طرفِ مقابل در جامعه است که موجب همزیستی صلح‌آمیز و خشونت‌گریزی می‌شود. شخص «روادار» در اعتقادات، نحوه رفتار و کردار و یا شیوه عمل و زندگی دیگران دخالت نمی‌کند حتی اگر آن اعتقاد و رفتاربرایش سئوال‌برانگیز باشد.
حال باید از خود پرسید چرا بسیاری جوامع با تنوع های فراوان قومیتی و مذهبی به خوبی به واقعیت دگرپذیری و رواداری رسیده اند و تنوعات موجود به خوبی با رعایت اصل دگرپذیری و رواداری در موضوع بزرگتری بنام پیشرفت و توسعه حل شده است .
اگر به چالشها و تنشها در حوزه دگرپذیری و رواداری بپردازیم بیشتر این تنشها در کشورهای جهان سوم و اکثرا با حکومتهای ایدئولوژیک تجلی پیدا میکند .
#دگرپذیری #رواداری # عدالت #فاتح _کردی #مهاباد #سابلاغ #کوردستان #اشنویه #شنو #پیرانشهر #پیرانشار #الیگارشی #توتالیتر

139 4 21 July, 2019
یکی از راهبردهای رژیم‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر این است که چنان قوانین کیفری سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند که اگر نص آنها در نظر گرفته شود همگان مجرم‌اند. ولی در مرحله بعد، از اجرای کامل آنها امتناع می‌شود. بدین ترتیب رژیم می‌تواند با گذشت بودنِ خودش را به رخ بکشد: می‌بینید، اگر می‌خواستیم می‌توانستیم همه‌تان را دستگیر و محکوم کنیم ولی نترسید ما اهل مدارا و آسان گیری هستیم.
خشونت

#اسلاوی_ژیژک #رژیم #تمامیت_خواه #توتالیتر #کیفری #خشونت #سختگیرانه #مجرم #جرم #محکوم #ترس #ملت #هنر #اثر #دستگیری #علیرضا_پاکنهاد #نگاه_نو
@negaahno

یکی از راهبردهای رژیم‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر این است که چنان قوانین کیفری سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند که اگر نص آنها در نظر گرفته شود همگان مجرم‌اند. ولی در مرحله بعد، از اجرای کامل آنها امتناع می‌شود. بدین ترتیب رژیم می‌تواند با گذشت بودنِ خودش را به رخ بکشد: می‌بینید، اگر می‌خواستیم می‌توانستیم همه‌تان را دستگیر و محکوم کنیم ولی نترسید ما اهل مدارا و آسان گیری هستیم.
خشونت

#اسلاوی_ژیژک #رژیم #تمامیت_خواه #توتالیتر #کیفری #خشونت #سختگیرانه #مجرم #جرم #محکوم #ترس #ملت #هنر #اثر #دستگیری #علیرضا_پاکنهاد #نگاه_نو
@negaahno

21 0 11 hours ago
بز اخفش کنایه از کسی‌است که در بحث‌ها بدون هیچ تفکری با جنباندن سر خود گفتار طرف مقابل را تأیید می‌کند.بز اخوش به كسى گفته مي شود كه مانند ابله ها بدون دانستن مطلب اصلى براى توهم چشمى و غرور حرفى را تائيد مى كند.
#استبداد #آزادی #رهایی #تعصب #تبعیض #اخلاق #مسئولیت #واقعیت #ایدئولوژی #ایدئولوگ #قانون #قانونگرایی #دموکراتیک #خانواده #فمینیسم #حقوق_بشر #خشم #اضطراب #سنت #تجدد #مدرنیته #مدرنیسم #مه_بانگ #توتالیتر #کثرت_گرایی #تفاهم #منولوگ #نقد #علم #پرورش

بز اخفش کنایه از کسی‌است که در بحث‌ها بدون هیچ تفکری با جنباندن سر خود گفتار طرف مقابل را تأیید می‌کند.بز اخوش به كسى گفته مي شود كه مانند ابله ها بدون دانستن مطلب اصلى براى توهم چشمى و غرور حرفى را تائيد مى كند.
#استبداد #آزادی #رهایی #تعصب #تبعیض #اخلاق #مسئولیت #واقعیت #ایدئولوژی #ایدئولوگ #قانون #قانونگرایی #دموکراتیک #خانواده #فمینیسم #حقوق_بشر #خشم #اضطراب #سنت #تجدد #مدرنیته #مدرنیسم #مه_بانگ #توتالیتر #کثرت_گرایی #تفاهم #منولوگ #نقد #علم #پرورش

10 0 2 December, 2018
تخریب اموال عمومی و صحنه سازی
#توتالیتر

تخریب اموال عمومی و صحنه سازی
#توتالیتر

32 0 19 September, 2018

Top #توتالیتر posts

دوستداران جهان سیاست
با افتخار این پست ویژه تقدیم شما خواهد شد
چهار صفحه
معرفی ونقد اجمالی سیاسی ترین فیلم تاریخ #سینما
زد(z)
ساخته #کوستا_گاوراس 
با موسیقی #میکیس_تئودوراکیس
وبا بازی #ایو_مونتان 
در صفحه اول موسیقی شنیدنی این فیلم را که حتما با گوشتان آشنا هست با تصاویری از تئودوراکیس میبینید. یکی از عناصری که در جذابیت و موفقیت فیلم "زد" مؤثر بوده موسیقی متن آن است. خالق تم اصلی و #موسیقی_متن_فیلم میکیس تئودوراکیس آهنگساز بنام یونانی است. فیلم "زد" در سال 1970 جایزه #اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی ‌زبان 
نخل طلایی بهترین بازیگر مرد، جایزه منتقدین آمریکا به خاطر بهترین کارگردانی و بهترین فیلم، جایزه اسکار و 
#GoldenGlobe 
به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان و همچنین جایزه خرس طلایی جشنواره «بافتا» برای بهترین موسیقی متن از مهمترین دستاوردهای فیلم زد برای گاوراس و همکاران اش بود. ولی به جرأت می توان گفت بزرگترین دستاورد این فیلم ماندگاری اش بود در دل و یاد میلیون‌ها انسان!و البته ما مردم ایران اگر بیشتر بیندیشیم
وزحمتی به خودمان بدهیم واگر ندیدیم ،ببینیم
در فیلم زد «ایو مونتان»
 نقش رهبر یك حزب سوسیالیستی را بازی می کند كه برای سخنرانی به كشور دیگری می رود. پس از درگیری و کشمکشهای فراوان میان طرفداران و مخالفان، آقای سیاستمدار در خیابان به قتل می‌رسد.(داستانی آشنا برای ما) پلیس و سیستم قضایی می‌خواهند روی قتل زد سرپوش بگذارد اما همسر، دوستان و هم‌حزبی‌های زد كوتاه نمی‌آیند و یك دادستان درستكار از دل همان دادگاه‌های فاسد به كمك‌ آنها می‌آید. با وجود همه موانعی كه برایشان ایجاد می‌شود، در نهایت موفق می‌شوند دست عاملان واقعی این قضیه را، كه از ژنرال‌های مهم و قدرتمند هستند، رو كنند اما به كمك دستگاه فاسد قضایی و زد و بندها، همه آنها از حكم‌های جدی و طولانی جان سالم به در می‌برند(صفحه 3)
گاوراس با جملات اول فیلم «هرگونه مشابهت با اشخاص و رخدادهای حقیقی تعمدی است» همان ابتدای فیلم بیانیه اش را می دهد. او مکانیزم #خشونت_سیاسی،  #فساد دستگاه دولتی، ظلم و ستم را تاب نمی آورد و آن را به چالش می کشد، هرچند فیلم را بسیار تلخ به پایان می برد.
صفحه چهارم را از دست ندهید چون تمام زیبایی این فیلم در تیتراژ نهایی اش است
در پایان این یادداشت و در رابطه با فیلم به این گفته از #ناپلئون بسنده می کنیم که گفته است: «سیاست فاقد قلب است و فقط مغز دارد. فیلم زد داستان تکراری همه حکومت های #توتالیتر است #نقد_فیلم #نقد_موسیقی #سیاست#نقد_سیاسی#فیلم_سیاسی
#MikisTheodorakis#oscar#cinema#filmmusic

دوستداران جهان سیاست
با افتخار این پست ویژه تقدیم شما خواهد شد
چهار صفحه
معرفی ونقد اجمالی سیاسی ترین فیلم تاریخ #سینما
زد(z)
ساخته #کوستا_گاوراس
با موسیقی #میکیس_تئودوراکیس
وبا بازی #ایو_مونتان
در صفحه اول موسیقی شنیدنی این فیلم را که حتما با گوشتان آشنا هست با تصاویری از تئودوراکیس میبینید. یکی از عناصری که در جذابیت و موفقیت فیلم "زد" مؤثر بوده موسیقی متن آن است. خالق تم اصلی و #موسیقی_متن_فیلم میکیس تئودوراکیس آهنگساز بنام یونانی است. فیلم "زد" در سال 1970 جایزه #اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی ‌زبان
نخل طلایی بهترین بازیگر مرد، جایزه منتقدین آمریکا به خاطر بهترین کارگردانی و بهترین فیلم، جایزه اسکار و
#GoldenGlobe
به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان و همچنین جایزه خرس طلایی جشنواره «بافتا» برای بهترین موسیقی متن از مهمترین دستاوردهای فیلم زد برای گاوراس و همکاران اش بود. ولی به جرأت می توان گفت بزرگترین دستاورد این فیلم ماندگاری اش بود در دل و یاد میلیون‌ها انسان!و البته ما مردم ایران اگر بیشتر بیندیشیم
وزحمتی به خودمان بدهیم واگر ندیدیم ،ببینیم
در فیلم زد «ایو مونتان»
نقش رهبر یك حزب سوسیالیستی را بازی می کند كه برای سخنرانی به كشور دیگری می رود. پس از درگیری و کشمکشهای فراوان میان طرفداران و مخالفان، آقای سیاستمدار در خیابان به قتل می‌رسد.(داستانی آشنا برای ما) پلیس و سیستم قضایی می‌خواهند روی قتل زد سرپوش بگذارد اما همسر، دوستان و هم‌حزبی‌های زد كوتاه نمی‌آیند و یك دادستان درستكار از دل همان دادگاه‌های فاسد به كمك‌ آنها می‌آید. با وجود همه موانعی كه برایشان ایجاد می‌شود، در نهایت موفق می‌شوند دست عاملان واقعی این قضیه را، كه از ژنرال‌های مهم و قدرتمند هستند، رو كنند اما به كمك دستگاه فاسد قضایی و زد و بندها، همه آنها از حكم‌های جدی و طولانی جان سالم به در می‌برند(صفحه 3)
گاوراس با جملات اول فیلم «هرگونه مشابهت با اشخاص و رخدادهای حقیقی تعمدی است» همان ابتدای فیلم بیانیه اش را می دهد. او مکانیزم #خشونت_سیاسی،  #فساد دستگاه دولتی، ظلم و ستم را تاب نمی آورد و آن را به چالش می کشد، هرچند فیلم را بسیار تلخ به پایان می برد.
صفحه چهارم را از دست ندهید چون تمام زیبایی این فیلم در تیتراژ نهایی اش است
در پایان این یادداشت و در رابطه با فیلم به این گفته از #ناپلئون بسنده می کنیم که گفته است: «سیاست فاقد قلب است و فقط مغز دارد. فیلم زد داستان تکراری همه حکومت های #توتالیتر است #نقد_فیلم #نقد_موسیقی #سیاست #نقد_سیاسی #فیلم_سیاسی
#MikisTheodorakis #oscar #cinema #filmmusic

351 83 2 August, 2019
.
.

می آمد،
دخترک کولی آزادی
و در لیوان شب زده هر دیوانه،
قرص ماهی را،
می رقصانید
.
 از عبای عبوس هر فقیه،
شطح و شعر ،
می بارید
و از لبان دختران شهر،
بوسه می تراوید 
و می تپید
آفتاب ،
در تپش پنجره ی زمستان...
.
بوی مسیح می آید ؛
در خنده ی کیخسرو صبح ...
.
#صالح_بوعذار 
#انقلاب_سیاه
#ایدئولوژی
#توتالیتر#استبداد
#غیاب_عقلانیت
#مرگ
#داریوش
#نفرین#حریه
#دموکراسی
#سکولاریسم
#لیبرالیسم
#چند_صدایی
#اعتراض
#فریاد#آزادی

.
.

می آمد،
دخترک کولی آزادی
و در لیوان شب زده هر دیوانه،
قرص ماهی را،
می رقصانید
.
از عبای عبوس هر فقیه،
شطح و شعر ،
می بارید
و از لبان دختران شهر،
بوسه می تراوید
و می تپید
آفتاب ،
در تپش پنجره ی زمستان...
.
بوی مسیح می آید ؛
در خنده ی کیخسرو صبح ...
.
#صالح_بوعذار
#انقلاب_سیاه
#ایدئولوژی
#توتالیتر #استبداد
#غیاب_عقلانیت
#مرگ
#داریوش
#نفرین #حریه
#دموکراسی
#سکولاریسم
#لیبرالیسم
#چند_صدایی
#اعتراض
#فریاد #آزادی

406 118 10 February, 2019
.
«۲۶ بهمن‌ماه تولد #کارگردان جوان #سینما #سمیرامخملباف است.

سمیرا متولد ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۵۸ است. نمی‌دانم صفحه‌ی شما در مورد ایشان چیزی می‌نویسد یا نه اما گفتم این چند خطر را بنویسم که اگر مایل بودید منتشر بشود.

سمیرا #مخملباف فیلمی دارد به نام «سیب» که محصول سال ۱۳۷۶ است. داستان این #فیلم تا جایی که می‌دانم واقعی است. همسایه‌ها به سازمان بهزیستی خبر می‌دهند که یک خانواده‌ی چهار نفری که پدر خانواده «ملا» نام دارد در تهران زدندگی می‌کنند که پدر خانواده یعنی همین آقای «ملا» دو دختر نوجوانش را در خانه به مدت چندین سال زندانی کرده است. سازمان بهزیستی ملا و همسرش را که نابینا است به همراه خود می‌برند اما آن‌ها را مرخص می‌کنند و از پدر تعهد می‌گیرند که دیگر دخترانش را زندانی نکند اما ملا که عصبانی است همچنان به دخترش، معصومه و زهرا اجازه نمی‌دهد که از منزل خارج بشوند. ملا بر اساس باورهایی معتقد است که نباید آفتاب روی دخترهایش را ببیند. خانم محمدی که مددکار است اره‌ای آهن‌بر از همسایه‌ها قرض می‌گیرد و به ملا می‌دهد تا خود میله‌های آهنی را ببرد و فرزندانش را آزاد کند. داستان را باید ببینید اما می‌توان حدس زد که این دخترکان معصوم که چندین سال از خانه بیرون نیامده‌اند و با دیگران مراوده نداشته‌اند چه وضعیتی دارند. آن‌ها حتا نمی‌توانند درست و حسابی حرف بزنند. این فیلم جوایز متعدد بین‌المللی کسب کرد.

آن‌چه من علاوه بر ستمی که بر #زنان در ایران می‌رود از این فیلم درک می‌کنم چیزی است که می‌توان شرایط زندگی در نظام‌های #دیکتاتوری دانست. شهروندان که در نظام‌های غیردموکراتیک رعیت و امت و مانند این هستند و توسط دیکتاتورها مهار شده‌اند به دلیل عدم ارتباط مناسب با محیط بیرون به کودکانی نابالغ تبدیل می‌شوند که هنوز نمی‌توانند به درستی گفت‌وگو کنند هر چند سن‌هاشان بالا رفته است.

زندگی در نظام‌های #توتالیتر و تمامت‌خواه که بر همه‌ی شئونات فردی و جمعی زندگی «رعیت» سیطره دارند موجب می‌شود که رعیت نیز از خود اراده‌ای نداشته باشند. همان‌طور که معصومه و زهرا شاید هیچ‌گاه به فکرشان خطور نکرد که علیه ظلم «ملا» بشورند و خواهان ارتباط با بیرون و دیدن روی آفتاب باشند. این کودکان نابالغ شاید راه رهایی را نیز در دستان همان «ملا» می‌دیدند. ملایی که خود آن را در زیرزمین خانه محبوس کرده است.
نظام‌های غیردموکراتیک شهروندانی زبان‌بسته و مطیع می‌سازند که قدرت اراده‌ی معطوف به تغییر ندارند و در بسیاری مواقع نجان‌دهنده را همان کسانی می‌پندارند که آن‌ها را محبوس و محصور کرده است.

بقیه در کامنت

.
«۲۶ بهمن‌ماه تولد #کارگردان جوان #سینما #سمیرامخملباف است.

سمیرا متولد ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۵۸ است. نمی‌دانم صفحه‌ی شما در مورد ایشان چیزی می‌نویسد یا نه اما گفتم این چند خطر را بنویسم که اگر مایل بودید منتشر بشود.

سمیرا #مخملباف فیلمی دارد به نام «سیب» که محصول سال ۱۳۷۶ است. داستان این #فیلم تا جایی که می‌دانم واقعی است. همسایه‌ها به سازمان بهزیستی خبر می‌دهند که یک خانواده‌ی چهار نفری که پدر خانواده «ملا» نام دارد در تهران زدندگی می‌کنند که پدر خانواده یعنی همین آقای «ملا» دو دختر نوجوانش را در خانه به مدت چندین سال زندانی کرده است. سازمان بهزیستی ملا و همسرش را که نابینا است به همراه خود می‌برند اما آن‌ها را مرخص می‌کنند و از پدر تعهد می‌گیرند که دیگر دخترانش را زندانی نکند اما ملا که عصبانی است همچنان به دخترش، معصومه و زهرا اجازه نمی‌دهد که از منزل خارج بشوند. ملا بر اساس باورهایی معتقد است که نباید آفتاب روی دخترهایش را ببیند. خانم محمدی که مددکار است اره‌ای آهن‌بر از همسایه‌ها قرض می‌گیرد و به ملا می‌دهد تا خود میله‌های آهنی را ببرد و فرزندانش را آزاد کند. داستان را باید ببینید اما می‌توان حدس زد که این دخترکان معصوم که چندین سال از خانه بیرون نیامده‌اند و با دیگران مراوده نداشته‌اند چه وضعیتی دارند. آن‌ها حتا نمی‌توانند درست و حسابی حرف بزنند. این فیلم جوایز متعدد بین‌المللی کسب کرد.

آن‌چه من علاوه بر ستمی که بر #زنان در ایران می‌رود از این فیلم درک می‌کنم چیزی است که می‌توان شرایط زندگی در نظام‌های #دیکتاتوری دانست. شهروندان که در نظام‌های غیردموکراتیک رعیت و امت و مانند این هستند و توسط دیکتاتورها مهار شده‌اند به دلیل عدم ارتباط مناسب با محیط بیرون به کودکانی نابالغ تبدیل می‌شوند که هنوز نمی‌توانند به درستی گفت‌وگو کنند هر چند سن‌هاشان بالا رفته است.

زندگی در نظام‌های #توتالیتر و تمامت‌خواه که بر همه‌ی شئونات فردی و جمعی زندگی «رعیت» سیطره دارند موجب می‌شود که رعیت نیز از خود اراده‌ای نداشته باشند. همان‌طور که معصومه و زهرا شاید هیچ‌گاه به فکرشان خطور نکرد که علیه ظلم «ملا» بشورند و خواهان ارتباط با بیرون و دیدن روی آفتاب باشند. این کودکان نابالغ شاید راه رهایی را نیز در دستان همان «ملا» می‌دیدند. ملایی که خود آن را در زیرزمین خانه محبوس کرده است.
نظام‌های غیردموکراتیک شهروندانی زبان‌بسته و مطیع می‌سازند که قدرت اراده‌ی معطوف به تغییر ندارند و در بسیاری مواقع نجان‌دهنده را همان کسانی می‌پندارند که آن‌ها را محبوس و محصور کرده است.

بقیه در کامنت

537 17 16 February, 2016
این روزها مداوم بر سر خودم فریاد میزنم #نباز اما امروز وقتی این فیلم را دیدیم اشک راه افتاد؛ صدا آشنا بود همان صدای همیشگی که من و ما را منع میکرد از هر بردی که مغایر ارزش های حکومت بود. دلم میخواست داد بزنم : نه علی‌رضا، تو هیچ وقت نباید ببازی! میدانی برادر جان حقارت محضه که تو باید شکست بخوری تا حضرات احساس نکنند از چیزی محروم شده اند، حقارتی که دلیلش ترس از محرومیته جهانی هست پس بر سر ما فریاد میزند که #باید_ببازی ... حکومتی که از قوانین بین‌المللی می‌ترسد و فقط زورش به شهروندان خودش می‌رسد باید به خودش حق بدهد که به دروغ از آرمان مردم #فلسطين هم دفاع بکند.از نظر من حکومت اسرائیل مثل تمام حکومت های #توتالیتر است اما به قول رفیقی این شکست همه ما بود. ‏فیلم بازیش رو دیدید ؟
‏انگار که تمان ملت ایران دارن باهاش فیتیله پیچ میشن ‏قبول کنید ‏⁧‫#علیرضا_کریمی‬⁩ نماد تمام فریادهایی هست که بر سر این مردم کشیدند که:
‏⁧‫#باید_ببازید حق‌ با مهدی است : ‏⁧‫#بباز‬⁩ علیرضا باید ببازی... ‏بباز تا با سکوتمان در برج بلند دموکراسی ⁧‫#جزیره_ثبات‬⁩ مفتخر به امنیت قبرستانی باشیم.
‏‎#باید_قهرمان_بشی #باید_برم #باید_رفت #باید_ببازی_تا_طرف_خوشش_بیاید ‫⁦‪@alirezakarimi_94‬⁩ ‬ ‫⁧‫#باید_ببازی‬⁩‬
‏⁧‫#علیرضا_کریمی‬⁩ ‏ ⁦‪#YouMustLose‬⁩

این روزها مداوم بر سر خودم فریاد میزنم #نباز اما امروز وقتی این فیلم را دیدیم اشک راه افتاد؛ صدا آشنا بود همان صدای همیشگی که من و ما را منع میکرد از هر بردی که مغایر ارزش های حکومت بود. دلم میخواست داد بزنم : نه علی‌رضا، تو هیچ وقت نباید ببازی! میدانی برادر جان حقارت محضه که تو باید شکست بخوری تا حضرات احساس نکنند از چیزی محروم شده اند، حقارتی که دلیلش ترس از محرومیته جهانی هست پس بر سر ما فریاد میزند که #باید_ببازی ... حکومتی که از قوانین بین‌المللی می‌ترسد و فقط زورش به شهروندان خودش می‌رسد باید به خودش حق بدهد که به دروغ از آرمان مردم #فلسطين هم دفاع بکند.از نظر من حکومت اسرائیل مثل تمام حکومت های #توتالیتر است اما به قول رفیقی این شکست همه ما بود. ‏فیلم بازیش رو دیدید ؟
‏انگار که تمان ملت ایران دارن باهاش فیتیله پیچ میشن ‏قبول کنید ‏⁧‫ #علیرضا_کریمی‬⁩ نماد تمام فریادهایی هست که بر سر این مردم کشیدند که:
‏⁧‫ #باید_ببازید حق‌ با مهدی است : ‏⁧‫ #بباز‬⁩ علیرضا باید ببازی... ‏بباز تا با سکوتمان در برج بلند دموکراسی ⁧‫ #جزیره_ثبات‬⁩ مفتخر به امنیت قبرستانی باشیم.
‏‎ #باید_قهرمان_بشی #باید_برم #باید_رفت #باید_ببازی_تا_طرف_خوشش_بیاید ‫⁦‪@alirezakarimi_94‬⁩ ‬ ‫⁧‫ #باید_ببازی‬⁩‬
‏⁧‫ #علیرضا_کریمی‬⁩ ‏ ⁦‪ #YouMustLose‬⁩

337 10 28 November, 2017
.
حکومت‌های #استبدادی و علوم انسانی!

کسانی که با اسلامی کردن #علوم_انسانی مخالفند، نه تنها با دین اسلام مخالف نیستند بلکه اکثرا می خواهند که بیشتر مردم مسلمان بمانند، کما اینکه بسیاری معتقد بودند و هستند که برای #مسلمان بودن مردم لازم نیست حکومت اسلامی تشکیل شود و در طول 1400 سال مردم مسلمان بودند، بدون اینکه #حکومت_اسلامی تشکیل شود. اینگونه چون حکومت داری هم بلد نیستیم #اعتماد مردم به کارکرد های واقعی دین نیز از بین می رود.چیزی را که #دین ادعا نکرده نباید در دهن دین بگذاریم.

معنویان جهان همیشه می گفتند:انسان فرزانه، انسانی است که مساله را با شبه مساله (مساله نما) اشتباه نگیرد. مساله آن چیزی است که اگر حل نشود کمیت زندگی من لنگ است اما مساله نما چیزی است که اگر حل نشود کمیت زندگی من لنگ نیست. اسلامی کردن علوم، مساله نماست نه مساله. این مقدمه ای است برای طرح مسائل بیشتر... چرا حکومت های استبدادی ( #توتالیتر) با علوم طبیعی کاری ندارند و تنها با علوم انسانی مشکل دارند؟

چون به محض اینکه کسی الفبای علوم انسانی را بفهمد درک می کند که یک سوال، یک جواب ندارد و چنین حرفی یک توهم خواهد بود در حالی که در علوم مهندسی و علوم طبیعی، یک سوال یک جواب دارد. علوم انسانی ذاتا #پلورالیست هستند برخلاف علوم فنی که ذاتا مونیست هستند و خب رژیم های توتالیتر هم معتقدند که هر سوال تنها یک جواب دارد؛ جوابی که آنها می دهند. به طور کلی آنها معتقدند که هر عالم و دانش پژوه علوم انسانی، دشمن بالقوه ی بک #رژیم_توتالیتر است.
رژیم های توتالیتر، اقتدار(authority) ندارند و صرفا قدرت دارند. برای حفظ این قدرت رابطه ی آنها با دانشمندان علوم فنی خوب است چون وقتی توپ و تانک بخواهی باید با مهندسان دوست باشی!

منبع: قسمتی از سخنرانی #مصطفی_ملکیان در دانشگاه تهران، ۱۳۸۸

شما چه فکر می‌کنید؟

برای اطلاع بیش‌تر در مورد «اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها» گفت‌وگوی زیر خواندنی است:
http://bit.ly/2d7dNpc

.
حکومت‌های #استبدادی و علوم انسانی!

کسانی که با اسلامی کردن #علوم_انسانی مخالفند، نه تنها با دین اسلام مخالف نیستند بلکه اکثرا می خواهند که بیشتر مردم مسلمان بمانند، کما اینکه بسیاری معتقد بودند و هستند که برای #مسلمان بودن مردم لازم نیست حکومت اسلامی تشکیل شود و در طول 1400 سال مردم مسلمان بودند، بدون اینکه #حکومت_اسلامی تشکیل شود. اینگونه چون حکومت داری هم بلد نیستیم #اعتماد مردم به کارکرد های واقعی دین نیز از بین می رود.چیزی را که #دین ادعا نکرده نباید در دهن دین بگذاریم.

معنویان جهان همیشه می گفتند:انسان فرزانه، انسانی است که مساله را با شبه مساله (مساله نما) اشتباه نگیرد. مساله آن چیزی است که اگر حل نشود کمیت زندگی من لنگ است اما مساله نما چیزی است که اگر حل نشود کمیت زندگی من لنگ نیست. اسلامی کردن علوم، مساله نماست نه مساله. این مقدمه ای است برای طرح مسائل بیشتر... چرا حکومت های استبدادی ( #توتالیتر) با علوم طبیعی کاری ندارند و تنها با علوم انسانی مشکل دارند؟

چون به محض اینکه کسی الفبای علوم انسانی را بفهمد درک می کند که یک سوال، یک جواب ندارد و چنین حرفی یک توهم خواهد بود در حالی که در علوم مهندسی و علوم طبیعی، یک سوال یک جواب دارد. علوم انسانی ذاتا #پلورالیست هستند برخلاف علوم فنی که ذاتا مونیست هستند و خب رژیم های توتالیتر هم معتقدند که هر سوال تنها یک جواب دارد؛ جوابی که آنها می دهند. به طور کلی آنها معتقدند که هر عالم و دانش پژوه علوم انسانی، دشمن بالقوه ی بک #رژیم_توتالیتر است.
رژیم های توتالیتر، اقتدار(authority) ندارند و صرفا قدرت دارند. برای حفظ این قدرت رابطه ی آنها با دانشمندان علوم فنی خوب است چون وقتی توپ و تانک بخواهی باید با مهندسان دوست باشی!

منبع: قسمتی از سخنرانی #مصطفی_ملکیان در دانشگاه تهران، ۱۳۸۸

شما چه فکر می‌کنید؟

برای اطلاع بیش‌تر در مورد «اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها» گفت‌وگوی زیر خواندنی است:
http://bit.ly/2d7dNpc

514 19 29 September, 2016
.
درباره آزادی
اثر جان استوارت میل
.
شاید کم‌تر دیکتاتوری در جهان باشد که اعلام کند مخالف «آزادی» است. دیکتاتورها هم از آن سخن می‌گویند که طرفدار آزادی هستند. آزادی‌ای که نظام‌های #دیکتاتور و #توتالیتر از آن سخن می‌گویند قطعا با آن‌چه آزادی‌خواهان می‌گویند و یا در نظام‌های دموکراتیک گفته می‌شود فقط یک «اشتراک لفظ» است.

این‌که آزادی چیست و انسان آزاد چه ویژگی‌هایی دارد و جامعه‌ی آزاد چگونه جامعه‌ای است هم‌واره موضوعی مورد اندیشه بوده است.

#جان_استوارت_میل در رساله‌ی «درباره آزادی» یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی یعنی آزادی را مورد مطالعه قرار داده است و تلاش کرده است حدود #آزادی_فردی و اصول آن را روشن سازد و رابطه‌ی آن با قدرت و سلطه اجتماع را نشان می‌دهد.

جان استوارت میل (زیسته در سالهای ۱۸۰۶ تا ۱۸۷۳) شاید یکی از ستوده ترین نظریه پردازان دموکراسی در عصر مدرن باشد. پدرش جیمز میل نظریه پرداز فایده گرایی (utilitarianism) بود و پسر معیشت خود را با کار در کمپانی هند شرقی به عنوان بازرس تامین می کرد. اما زندگی فکری او کارش را کوچک جلوه می دهد. میل دفاع خود از دموکراسی لیبرال را بر پایه اصالت فایده قرار می دهد و از جمله استدلال می کند که آزادی اندیشه و عمل موجب بهبود تدریجی سعادت آدمی می شود. ایده های خوب ایده های بد را از میدان به در می کنند و شیوه های برتر زندگی که تنها با آزمون در یک جامعه آزاد شناخته می شود شیوه های فروتر را کم اهمیت می سازد. از نظر او، #دموکراسی مرجح است نه فقط به خاطر حقوق پیشینی افراد بلکه به خاطر اینکه دموکراسی کیفیت زندگی همگان را افزایش می دهد. در فرهنگ دوره ویکتوریا در انگلستان که به طور روزافزون مادی تر و غیرمذهبی تر می شد، این نحوه استدلال بنیادهای تازه ای برای نهادهای دموکراتیک فراهم می آورد.

با اینهمه، فایده گرایی میل بدان معنا نبود که در بیان قاطع #حقوق_فردی جدی نباشد. در این ترجمه اختصاصی توانا از فصل چهارم در باره آزادی که مشهورترین اثر او ست، استدلال های او به فراتر از آزادی از سرکوب سیاسی گذر می کند تا آزادیهای کلی تری مثل آزادی از #سرکوب اجتماعی را در بر گیرد؛ یعنی #آزادی از اینکه دیگران برای زندگی خصوصی یا دیدگاههای مان و ترجیحاتی که داریم قاعده تعیین کنند. بیشتر آنچه ما امروز از آزادیهای اساسی در حوزه خصوصی می فهمیم در صورتهای اولیه خود در آثار جان استوارت میل دیده می شود.

این رساله را رایگان از لینک زیر دانلود کنید:
https://goo.gl/TRsbmV

کانال تلگرام کتاب و کلاس توانا :
https://t.me/tavaana

.
درباره آزادی
اثر جان استوارت میل
.
شاید کم‌تر دیکتاتوری در جهان باشد که اعلام کند مخالف «آزادی» است. دیکتاتورها هم از آن سخن می‌گویند که طرفدار آزادی هستند. آزادی‌ای که نظام‌های #دیکتاتور و #توتالیتر از آن سخن می‌گویند قطعا با آن‌چه آزادی‌خواهان می‌گویند و یا در نظام‌های دموکراتیک گفته می‌شود فقط یک «اشتراک لفظ» است.

این‌که آزادی چیست و انسان آزاد چه ویژگی‌هایی دارد و جامعه‌ی آزاد چگونه جامعه‌ای است هم‌واره موضوعی مورد اندیشه بوده است.

#جان_استوارت_میل در رساله‌ی «درباره آزادی» یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی یعنی آزادی را مورد مطالعه قرار داده است و تلاش کرده است حدود #آزادی_فردی و اصول آن را روشن سازد و رابطه‌ی آن با قدرت و سلطه اجتماع را نشان می‌دهد.

جان استوارت میل (زیسته در سالهای ۱۸۰۶ تا ۱۸۷۳) شاید یکی از ستوده ترین نظریه پردازان دموکراسی در عصر مدرن باشد. پدرش جیمز میل نظریه پرداز فایده گرایی (utilitarianism) بود و پسر معیشت خود را با کار در کمپانی هند شرقی به عنوان بازرس تامین می کرد. اما زندگی فکری او کارش را کوچک جلوه می دهد. میل دفاع خود از دموکراسی لیبرال را بر پایه اصالت فایده قرار می دهد و از جمله استدلال می کند که آزادی اندیشه و عمل موجب بهبود تدریجی سعادت آدمی می شود. ایده های خوب ایده های بد را از میدان به در می کنند و شیوه های برتر زندگی که تنها با آزمون در یک جامعه آزاد شناخته می شود شیوه های فروتر را کم اهمیت می سازد. از نظر او، #دموکراسی مرجح است نه فقط به خاطر حقوق پیشینی افراد بلکه به خاطر اینکه دموکراسی کیفیت زندگی همگان را افزایش می دهد. در فرهنگ دوره ویکتوریا در انگلستان که به طور روزافزون مادی تر و غیرمذهبی تر می شد، این نحوه استدلال بنیادهای تازه ای برای نهادهای دموکراتیک فراهم می آورد.

با اینهمه، فایده گرایی میل بدان معنا نبود که در بیان قاطع #حقوق_فردی جدی نباشد. در این ترجمه اختصاصی توانا از فصل چهارم در باره آزادی که مشهورترین اثر او ست، استدلال های او به فراتر از آزادی از سرکوب سیاسی گذر می کند تا آزادیهای کلی تری مثل آزادی از #سرکوب اجتماعی را در بر گیرد؛ یعنی #آزادی از اینکه دیگران برای زندگی خصوصی یا دیدگاههای مان و ترجیحاتی که داریم قاعده تعیین کنند. بیشتر آنچه ما امروز از آزادیهای اساسی در حوزه خصوصی می فهمیم در صورتهای اولیه خود در آثار جان استوارت میل دیده می شود.

این رساله را رایگان از لینک زیر دانلود کنید:
https://goo.gl/TRsbmV

کانال تلگرام کتاب و کلاس توانا :
https://t.me/tavaana

643 1 14 September, 2017
درگیری و شلیک هوایی در جریان اعتراضات مردم #اهواز

روز گذشته جمعه ۲۳ فروردین ماه، مردم اهواز به وضعیت کمک‌رسانی به #سیل‌ زدگان اعتراض کردند اما پاسخ حکومت همچون همیشه ارعاب و #تهدید مردم بود.

جمهوری اسلامی، حکومتی #توتالیتر است که در طول چهل سال حکومت همواره از ابزار ارعاب و هراس، اتهام و توهین برای تطمیع شهروندان استفاده کرده است.

#سیل_خوزستان 
ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما: ▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@iranncorg

درگیری و شلیک هوایی در جریان اعتراضات مردم #اهواز

روز گذشته جمعه ۲۳ فروردین ماه، مردم اهواز به وضعیت کمک‌رسانی به #سیل‌ زدگان اعتراض کردند اما پاسخ حکومت همچون همیشه ارعاب و #تهدید مردم بود.

جمهوری اسلامی، حکومتی #توتالیتر است که در طول چهل سال حکومت همواره از ابزار ارعاب و هراس، اتهام و توهین برای تطمیع شهروندان استفاده کرده است.

#سیل_خوزستان
ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما: ▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@iranncorg

1,416 26 13 April, 2019
ما شاد رفتیم و خشمگین بازگشتیم

می دانم این تجربه به کرات برای همگانمان رخ داده، اما چه کنم که جز بازگو کردنش راهی برای تسکین عصبیتم ندارم.

امشب توامان مراسم سالگرد #ازدواج و #تولد یکی از دوستان و آشنایان عزیز بود. در این شهر ماتم زده، ایشان به همت همسر گرامی اش نیت به برگزاری جشنی مختصر و شخصی برای شادباش چنین مناسبتی داشتند. من و خانم نیز در لیست مدعوین بودیم. مراسم در باغی شخصی واقع در حاشیه شهر، با #موسیقی شاد و خوش و بش و پذیرایی و بی هیچ ایراد و مشکلی در حال برگزاری بود تا اینکه به ساعت ده شب نرسیده همسایه ای پرده ماتم ذهنش مخدوش گشته و معترض به بساط شادی همسایه اش، اعتراض خود و پلیس امنیت اخلاقی را بر سر مراسم آوار نمود. خستگی و رنج زحمت و برنامه ریزی و هزینه و رویای جشنی #شاد بر دوش زوج دوست داشتنی صاحب مراسم ماند و مهمانان زودتر از برنامه، مراسم به اجبار مختومه شده را ترک کردند. آنچه در آغاز عصر #جمعه متصور و منتظرش بودیم، ناگهان بدل به دندان قروچه ای خشمگین گشت که گمانم مترصد جویدن شاهرگ حاکمیت ماتم و اندوه است. 
ساختار غم پرست، مردمان #غمگین اندوه دوستی را پرورانده که شنیدن هر گونه غریو #شادی را بر نمی تابند. ذهن های ماتم زده ای که دغدغه ای جز ممانعت از شادی خلق الله ندارند و آسودگی شان جز در نعره های حزن تکایا و روضه ها و #عزاداری ها میسر نمی گردد. به ضرس قاطع می توانم بگویم اگر امشب در این مراسم، زیارت #عاشورا با بلندگوهایی به قدرت چندبرابر و با نعره های مداحی محب اهل بیت پخش می شد، نه آن همسایه به ذهنش خطور می کرد که آسایشش مخدوش شده و نه نهادهای امنیتی و انتظامی به صرافت مداخله می افتادند.

#هانا_آرنت در اثر معروفش می گوید در ساختار #توتالیتر توده ها هر عملی غیر از عمل در راستای اهداف و ارزش های حاکم را، بی ارزش و پوچ و حتی مزدورانه می پندارند.
هرگز کسی (حکومتی) چنین فجیع به پروراندن دشمنانش برنخواست. درد من از مداخله نهادهای انتظامی نیست، درد من از همشهریان و هموطنانی است که شادی برایشان امری حرام، و واجب بودن گزارش امکان وقوعش همطراز گزارش کشف عناصر داعش برایشان است.

پ.ن: عکس مربوط به زمان پیش از آغاز مراسم است که ما به خیال باطلمان از کسالت عصر جمعه رهیده ایم.

ما شاد رفتیم و خشمگین بازگشتیم

می دانم این تجربه به کرات برای همگانمان رخ داده، اما چه کنم که جز بازگو کردنش راهی برای تسکین عصبیتم ندارم.

امشب توامان مراسم سالگرد #ازدواج و #تولد یکی از دوستان و آشنایان عزیز بود. در این شهر ماتم زده، ایشان به همت همسر گرامی اش نیت به برگزاری جشنی مختصر و شخصی برای شادباش چنین مناسبتی داشتند. من و خانم نیز در لیست مدعوین بودیم. مراسم در باغی شخصی واقع در حاشیه شهر، با #موسیقی شاد و خوش و بش و پذیرایی و بی هیچ ایراد و مشکلی در حال برگزاری بود تا اینکه به ساعت ده شب نرسیده همسایه ای پرده ماتم ذهنش مخدوش گشته و معترض به بساط شادی همسایه اش، اعتراض خود و پلیس امنیت اخلاقی را بر سر مراسم آوار نمود. خستگی و رنج زحمت و برنامه ریزی و هزینه و رویای جشنی #شاد بر دوش زوج دوست داشتنی صاحب مراسم ماند و مهمانان زودتر از برنامه، مراسم به اجبار مختومه شده را ترک کردند. آنچه در آغاز عصر #جمعه متصور و منتظرش بودیم، ناگهان بدل به دندان قروچه ای خشمگین گشت که گمانم مترصد جویدن شاهرگ حاکمیت ماتم و اندوه است.
ساختار غم پرست، مردمان #غمگین اندوه دوستی را پرورانده که شنیدن هر گونه غریو #شادی را بر نمی تابند. ذهن های ماتم زده ای که دغدغه ای جز ممانعت از شادی خلق الله ندارند و آسودگی شان جز در نعره های حزن تکایا و روضه ها و #عزاداری ها میسر نمی گردد. به ضرس قاطع می توانم بگویم اگر امشب در این مراسم، زیارت #عاشورا با بلندگوهایی به قدرت چندبرابر و با نعره های مداحی محب اهل بیت پخش می شد، نه آن همسایه به ذهنش خطور می کرد که آسایشش مخدوش شده و نه نهادهای امنیتی و انتظامی به صرافت مداخله می افتادند.

#هانا_آرنت در اثر معروفش می گوید در ساختار #توتالیتر توده ها هر عملی غیر از عمل در راستای اهداف و ارزش های حاکم را، بی ارزش و پوچ و حتی مزدورانه می پندارند.
هرگز کسی (حکومتی) چنین فجیع به پروراندن دشمنانش برنخواست. درد من از مداخله نهادهای انتظامی نیست، درد من از همشهریان و هموطنانی است که شادی برایشان امری حرام، و واجب بودن گزارش امکان وقوعش همطراز گزارش کشف عناصر داعش برایشان است.

پ.ن: عکس مربوط به زمان پیش از آغاز مراسم است که ما به خیال باطلمان از کسالت عصر جمعه رهیده ایم.

306 35 15 September, 2017
#poet: #faanoss 
#ندا_آقا_سلطان #زندانی_سیاسی #خفقان ##دیکتاتور 
#شعر#شعور #توتالیتر #شعر_پارسی 
عروس و حجله بی داماد
سکوت از ظلم و از بیداد
زفاف خون بپا کردند
برایت در امیر آباد
تو ای سنگسار ز اندیشه
هنوز سنگ است بر آن شیشه
ز ظلم دستان جعشوشان
تبر مجنون در بیشه
ندای من خموش گشته
یکی در بند یکی نشعه 
همه در فقر و عصیانند
همه بازیچه در نقشه
تو را از یاد خواهند برد 
به جهل و فقر خواهند مرد
در این تقویم بدنامان
ز پستی مان خواهند گفت

#poet: #faanoss
#ندا_آقا_سلطان #زندانی_سیاسی #خفقان # #دیکتاتور
#شعر #شعور #توتالیتر #شعر_پارسی
عروس و حجله بی داماد
سکوت از ظلم و از بیداد
زفاف خون بپا کردند
برایت در امیر آباد
تو ای سنگسار ز اندیشه
هنوز سنگ است بر آن شیشه
ز ظلم دستان جعشوشان
تبر مجنون در بیشه
ندای من خموش گشته
یکی در بند یکی نشعه
همه در فقر و عصیانند
همه بازیچه در نقشه
تو را از یاد خواهند برد
به جهل و فقر خواهند مرد
در این تقویم بدنامان
ز پستی مان خواهند گفت

359 16 21 June, 2019