More mr_levayi posts

@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

این صدای نسل نوی حرکت است که از زبان احمد ییغیت ییلدیریم فریاد زده می شود. سگ های تروریسم ایرانیت که در مجلس اشغالگران در حمایت از تروریست های کُردی دهان پاره می کنند باید آشکارا و صریح جواب دریافت کنند. تورک های ممالک محروسه و آزربایجان جنوبی در مسیر یک تحول برای استقلال به راه افتاده اند. این تحول در سطر به سطر فعالیت های سیاسی ما باید به وضوح دیده شود. اکنون جهان تورک به وضوح دریافته است که رژیم اشغالگر ایرانیت و آخوندهای کذاب در هر فرصتی پ ک ک و دیگر تروریست ها را حمایت می کنند. در عملیات « چشمه صلح » همه مدیای فارس تبدیل به حامیان اصلی تروریسم کُردی شدند. من اعتقاد دارم رایزنی های ما در شناساندن خویش و در شناساندن ماهیت اصلی استعمارگری ایرانیت باید بیش از اینها باشد. ما در پی رایزنی های مستمر و اصولی، دولت آمریکا را در شناختن چهره اصلی تروریسم کُردی کمک کردیم. شواهدش هم گفته ها و اعمال سیاسی پرزیدنت ترامپ است. در این خصوص‌بیشتر خواهم نوشت. اکنون بایدنسل نوی سیاستمداران ترکیه و جمهوری آزربایجان به صراحت بر لزوم حمایت آشکار از تورک های ایران و آزربایجان جنوبی اصرار ورزند. منتظر مقاله من در این باره باشید. 💯❌
💯❌

💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید #خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #آموزش_پرورش #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #تبریز #اردبیل #قزوین #زنجان #اورمو #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سنت #مدرنیسم
#presidenttrump

این صدای نسل نوی حرکت است که از زبان احمد ییغیت ییلدیریم فریاد زده می شود. سگ های تروریسم ایرانیت که در مجلس اشغالگران در حمایت از تروریست های کُردی دهان پاره می کنند باید آشکارا و صریح جواب دریافت کنند. تورک های ممالک محروسه و آزربایجان جنوبی در مسیر یک تحول برای استقلال به راه افتاده اند. این تحول در سطر به سطر فعالیت های سیاسی ما باید به وضوح دیده شود. اکنون جهان تورک به وضوح دریافته است که رژیم اشغالگر ایرانیت و آخوندهای کذاب در هر فرصتی پ ک ک و دیگر تروریست ها را حمایت می کنند. در عملیات « چشمه صلح » همه مدیای فارس تبدیل به حامیان اصلی تروریسم کُردی شدند. من اعتقاد دارم رایزنی های ما در شناساندن خویش و در شناساندن ماهیت اصلی استعمارگری ایرانیت باید بیش از اینها باشد. ما در پی رایزنی های مستمر و اصولی، دولت آمریکا را در شناختن چهره اصلی تروریسم کُردی کمک کردیم. شواهدش هم گفته ها و اعمال سیاسی پرزیدنت ترامپ است. در این خصوص‌بیشتر خواهم نوشت. اکنون بایدنسل نوی سیاستمداران ترکیه و جمهوری آزربایجان به صراحت بر لزوم حمایت آشکار از تورک های ایران و آزربایجان جنوبی اصرار ورزند. منتظر مقاله من در این باره باشید. 💯❌
💯❌
❌
💯#levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید#خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #آموزش_پرورش #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه#تبریز #اردبیل #قزوین #زنجان #اورمو #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سنت #مدرنیسم
 #presidenttrump
160 0 8 hours ago
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

🔴 این بسیجی لباس شخصی آتش به اختیار با این فیلم دستگیرمیشود

نامش را حسین راستگوئی اعلام کرده اند وتا حدود 60 نفرقربانی داشته وتخصص ایشون فروکردن سیخ به باسن خانمها درحال موتورسواری بوده وبخبرنگاری با غروروشادی گفته : حکم خداوپیغمبربوده که «درفشو بکنم تو اُسبولشون تا خانه مانده وخیابان نیان»؟ 💯❌
💯❌

💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید #خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #آموزش_پرورش #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سنت #مدرنیسم
#presidenttrump

🔴 این بسیجی لباس شخصی آتش به اختیار با این فیلم دستگیرمیشود

نامش را حسین راستگوئی اعلام کرده اند وتا حدود 60 نفرقربانی داشته وتخصص ایشون فروکردن سیخ به باسن خانمها درحال موتورسواری بوده وبخبرنگاری با غروروشادی گفته : حکم خداوپیغمبربوده که «درفشو بکنم تو اُسبولشون تا خانه مانده وخیابان نیان»؟ 💯❌
💯❌
❌
💯#levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید#خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #آموزش_پرورش #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سنت #مدرنیسم
 #presidenttrump
128 0 11 hours ago
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

پست قبلی تصویری از به‌دار آویخته شدن گربه ای در کتاب کودک گروه سنی الف، «موش و گربه برخوانا» بود!
اعتراضی بود بر تدریس جنایت و خودکشی و خشونت و مرگ توسط رژیم اشغالگر ایرانیت. اما اینستا به خاطر شکایت احتمالا عوامل خود رژیم ، پست را به خاطر ترویج خشونت حذف کرد!!! یعنی خود این رژیم از دیدن چهره ی خویش در آیینه وحشت می کند اما آن چهره خشن خویش را بر بچه ها تحمیل می کند؟!! 💯

💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید #خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #آموزش_پرورش #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سنت #مدرنیسم
#presidenttrump

پست قبلی تصویری از به‌دار آویخته شدن گربه ای در کتاب کودک گروه سنی الف، «موش و گربه برخوانا» بود!
اعتراضی بود بر تدریس جنایت و خودکشی و خشونت و مرگ توسط رژیم اشغالگر ایرانیت. اما اینستا به خاطر شکایت احتمالا عوامل خود رژیم ، پست را به خاطر ترویج خشونت حذف کرد!!! یعنی خود این رژیم از دیدن چهره ی خویش در آیینه وحشت می کند اما آن چهره خشن خویش را بر بچه ها تحمیل می کند؟!! 💯
❌
💯#levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید#خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #آموزش_پرورش #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سنت #مدرنیسم
 #presidenttrump
129 0 19 October, 2019
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت اردوغان در حقیقت به توافق خوبی دست یافته اند. کمربند و کریدور شیطانی دارد شکسته می شود و تروریست های کُردی دارند در می روند. عرب ها و ترک های سوریه به مناطق خویش بر خواهند گشت. البته رژیم اشغالگر ایران مترصد فرصتی است تا توسط تروریست ها این بازی را به هم بزند❌ 💯

💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید #خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سنت #مدرنیسم
#presidenttrump

پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت اردوغان در حقیقت به توافق خوبی دست یافته اند. کمربند و کریدور شیطانی دارد شکسته می شود و تروریست های کُردی دارند در می روند. عرب ها و ترک های سوریه به مناطق خویش بر خواهند گشت. البته رژیم اشغالگر ایران مترصد فرصتی است تا توسط تروریست ها این بازی را به هم بزند❌ 💯
❌
💯#levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید#خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سنت #مدرنیسم
 #presidenttrump
270 0 18 October, 2019
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

ما در بطن جنگ های مداوم و بی دلیل زاده شده ایم. در بطن جنگ های خاورمیانه ای که میانه ای با جهان و حتی خود ما ندارد. همه ی دلایل گروه‌های مسلح برای جنگیدن، همه شان بی دلیلی است. چنان نشان می دهند که دین و ملیت و زبان و هویت دلیل های جنگ های خاورمیانه هستند اما در حقیقت خوب که بنگریم همه ی اینها دلایل زندگی در خاورمیانه هستند.
بنابراین پر واضح است که وقتی من از خاورمیانه حرف می زنم از دلایل زندگی حرف می زنم نه از دلایل جنگ. ❌ 💯
❌ ❌
💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید #خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #سنت #مدرنیسم
#presidenttrump

ما در بطن جنگ های مداوم و بی دلیل زاده شده ایم. در بطن جنگ های خاورمیانه ای که میانه ای با جهان و حتی خود ما ندارد. همه ی دلایل گروه‌های مسلح برای جنگیدن، همه شان بی دلیلی است. چنان نشان می دهند که دین و ملیت و زبان و هویت دلیل های جنگ های خاورمیانه هستند اما در حقیقت خوب که بنگریم همه ی اینها دلایل زندگی در خاورمیانه هستند. 
بنابراین پر واضح است که وقتی من از خاورمیانه حرف می زنم از دلایل زندگی حرف می زنم نه از دلایل جنگ. ❌ 💯
❌ ❌
💯#levayi #محمدرضا_لوایی #چهارشنبه_های_سفید#خاورمیانه #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #جاهلیت_مدرن #بردگی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#سنت #مدرنیسم
 #presidenttrump
179 0 18 October, 2019
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

اینجا مجلس تروریست های کُردی است.
تُف به شرف جمهوریّت اسلامیّت ایرانیّت که آشکارا
انسان ستیزی و « تورک ستیزی »می کند.
و تُف به شرف نمایندگان به اصطلاح آزربایجانی که بیانیه تروریست ها را امضا می کنند💯 💯
❌❌❌
💯

❌ 💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #presidenttrump #مجلس #چهارشنبه_های_سفید #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه# #حکومت_فاسد# #دین_سیاسی #ترکیه #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #آلاداغلار #saharkhodayari #تبریز #ارومیه #اردبیل

اینجا مجلس تروریست های کُردی است. 
تُف به شرف جمهوریّت اسلامیّت ایرانیّت که آشکارا
انسان ستیزی و « تورک ستیزی »می کند. 
و تُف به شرف نمایندگان به اصطلاح آزربایجانی که بیانیه تروریست ها را امضا می کنند💯 💯
❌❌❌
💯
❌
❌ 💯#levayi #محمدرضا_لوایی #presidenttrump #مجلس #چهارشنبه_های_سفید #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه# #حکومت_فاسد# #دین_سیاسی #ترکیه #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#آلاداغلار #saharkhodayari#تبریز #ارومیه #اردبیل
251 0 15 October, 2019
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

مجلسی که لانه فساد و اختلاس است و صادرکننده تروریسم به منطقه و جهان می باشد کاسه داغ‌تر از آش شده و دارد از سر گشادش می نوازد.
اولاً این رژیم حامی هیچ مظلومی نیست بلکه حامی تروریست های منطقه ، به خصوص تروریسم کُردی است.
دوماً جنگ ترکیه با تروریسم کُردی است نه مردم کُرد.
سوماً خود همین مجلس لکه ننگی است بر تاریخ. مجلسی که بیش از نیمی از آن تروریست های سپاه هستند. و البته همشان علناً لباس سپاه تروریست را پوشیدند و ژست تروریست ها را گرفتند.
چهارماً، آزربایجان سالهاست که دم از عدالت و احقاق و انسانیت می زند پس کدام گوری هستند؟!
پنجم اینکه اسم تک تک نمایندگان آزربایجانی امضاکننده ی این بیانیه را پیدا کرده و بنویسید تا صفحه ای دیگر در تادیب خیانت بگشاییم.

متن بیانیه👇🏻👇🏻«امروز فریاد مظلومیت مردم کرد بر اثر تجاوز ناجوانمردانه ترکیه بلند است. در دنیایی که حاکمان دم از عدالت، برادری و حمایت از مظلومان سر می دهند امروز سکوت ننگین آنان در تاریخ ثبت خواهد شد و سازمان ملل متحد هم که نهادی برای حمایت از مظلومان از در سکوت سیاسی که خود نوعی حمایت از دولت ترکیه است به سر می‌برد. به یقین بدانید که این عملکرد جانبدارانه دولت های مدعی حقوق بشر و سازمان ملل در تاریخ ثبت خواهد شد. ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بر خود فرض می دانیم از مظلومان کرد سوریه دفاع و حمایت نموده و انتظار داریم دولت جمهوری اسلامی ایران که حامی مظلومان است از طرق مختلف حمایت خود را از مظلومان کرد سوریه اعلام و با رایزنی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و کشورهای همسایه همچنین با به‌کارگیری تمامی ابزارها و پتانسیل‌های دیپلماسی نسبت به ممانعت از ادامه کشتار بی‌رحمانه آن مردم توسط دولت ترکیه و نیروهای تکفیری داعش و النصره اقدام فوری نمایند» ❌


❌ 💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #presidenttrump #مجلس #چهارشنبه_های_سفید #آمدنیوز #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه# #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #ترکیه #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #آلاداغلار #saharkhodayari #تبریز #ارومیه #اردبیل

مجلسی که لانه فساد و اختلاس است و صادرکننده تروریسم به منطقه و جهان می باشد کاسه داغ‌تر از آش شده و دارد از سر گشادش می نوازد. 
اولاً این رژیم حامی هیچ مظلومی نیست بلکه حامی تروریست های منطقه ، به خصوص تروریسم کُردی است.
دوماً جنگ ترکیه با تروریسم کُردی است نه مردم کُرد.
سوماً خود همین مجلس لکه ننگی است بر تاریخ. مجلسی که بیش از نیمی از آن تروریست های سپاه هستند. و البته همشان علناً لباس سپاه تروریست را پوشیدند و ژست تروریست ها را گرفتند. 
چهارماً، آزربایجان سالهاست که دم از عدالت و احقاق و انسانیت می زند پس کدام گوری هستند؟!
پنجم اینکه اسم تک تک نمایندگان آزربایجانی امضاکننده ی این بیانیه را پیدا کرده و بنویسید تا صفحه ای دیگر در تادیب خیانت بگشاییم.

متن بیانیه👇🏻👇🏻«امروز فریاد مظلومیت مردم کرد بر اثر تجاوز ناجوانمردانه ترکیه بلند است. در دنیایی که حاکمان دم از عدالت، برادری و حمایت از مظلومان سر می دهند امروز سکوت ننگین آنان در تاریخ ثبت خواهد شد و سازمان ملل متحد هم که نهادی برای حمایت از مظلومان از در سکوت سیاسی که خود نوعی حمایت از دولت ترکیه است به سر می‌برد. به یقین بدانید که این عملکرد جانبدارانه دولت های مدعی حقوق بشر و سازمان ملل در تاریخ ثبت خواهد شد. ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بر خود فرض می دانیم از مظلومان کرد سوریه دفاع و حمایت نموده و انتظار داریم دولت جمهوری اسلامی ایران که حامی مظلومان است از طرق مختلف حمایت خود را از مظلومان کرد سوریه اعلام و با رایزنی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و کشورهای همسایه همچنین با به‌کارگیری تمامی ابزارها و پتانسیل‌های دیپلماسی نسبت به ممانعت از ادامه کشتار بی‌رحمانه آن مردم توسط دولت ترکیه و نیروهای تکفیری داعش و النصره اقدام فوری نمایند» ❌
❌
❌
❌ 💯#levayi #محمدرضا_لوایی #presidenttrump #مجلس #چهارشنبه_های_سفید#آمدنیوز #آزادگی #آزربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه# #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #ترکیه #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#آلاداغلار #saharkhodayari#تبریز #ارومیه #اردبیل
192 0 13 October, 2019
Güney Azerbaycan Azadlığa Doğru Partisi (AD Parti ) - Yeni Neslin Söylemi, Özgürlüyün Harayı آ د پ ،حزب « رو به سوی آزادی » آزربایجان جنوبی 🔥
🔥
🔥
🔥

#mhp #chp #adp#akp #levayi #presidenttrump #محمدرضا_لوایی#چهارشنبه_های_سفید #آزادگی #ازربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون#دین_سیاسی #azerbaycan #مسیح_علینژاد #تبریز # اردبیل #اوزمیه #زنجان #قزوین#özgürlük #چهارشنبه_های_سفید##güneyazerbaycan #vatan#türkçülük
99 0 12 October, 2019
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

جمهوری آزربایجان ، ترکیه و آزربایجان جنوبی باید صحنه ی آرایش حامیان تروریسم را امروز به خوبی زیر نظر بگیرند. از اکبر گنجی که پست تروریسمی بارزانی را توییت می کند تا همه ی آنهایی که در روزنامه های رژیم قلم می زنند، از فدرالیست ها تا سکولارهای اوپوزیسیون ایرانشهری، از تب و تاب دولت روحانی برای ایجاد راهپیمایی علیه ترکیه در شهرهای کردنشین ایران، از سیل عظیم ماشین تبلیغاتی و رسانه ای ایرانشهری، همه و همه شان « ننه من کُردم » بازی در می آورند و از چهره ی تروریسم کُردی یک سیمای مظلوم و قربانی درست می کنند.
کریدور « کُردسازی » از مرزهای ارمنستان تا مرزهای ترکیه و سوریه بزرگ‌ترین جنایت تاریخی است. ایرانشهری با یکی دو سه کشور اروپایی قصد دارد تا گرداگرد مرزهای ترکیه را توسط کُردها محاصره کند. برای همین سالهاست که « پروژه ی سکونت کُردها » در گرداگرد ترکیه را تعقیب می کند. و برای همین ماشین تبلیغاتی ایرانشهری از رژیم تروریست آخوندها گرفته تا اپوزیسیونش همه و همه در خدمت این پروژه اند.
کار به جایی رسیده که این ماشین رسانه ای با جعل و کپی عکس های جنگ های کهنه و ربط دادنش به عملیات « چشمه صلح » می خواهد نگاه جهان را از تروریسم به سمت مردم عادی برگرداند.
رژیم ایران کثیف ترین بازی ها را طرح می ریزد. این رژیم قدرت و جرئت و فرهنگ نگهداری از پناهندگان را ندارد اما ترکیه فعلا فقط چهار میلیون پناهنده سوری را در خود جای داده است که در بینشان کُردها هم وجود دارند. این حق ترکیه است که این پناهندگان را در سوریه به منزلشان برگرداند. این حق ترکیه است که تروریسم را از گرداگرد مرزهای خویش پاکسازی کند.
آزربایجان جنوبی باید از این صحنه ها عبرت بگیرد. آزربایجان جنوبی باید « پروژه اسکان اکراد در سرزمین های ترکی » را به خوبی تعقیب کند. این رژیم و عواملش در خارج سعی دارند سراسر آزربایجان را تحت سیطره ی این پروژه در آورند. این رژیم به راحتی به اکراد مجوز راهپیمایی در شهرهای آزربایجان جنوبی را می دهد. جنایات این رژیم کثیفتر از جنایات سایر شاخه های ایرانشهری در خصوص آزربایجان جنوبی است.
به نظرم وقت آنست که در دفاع از خویش، بخشی از بدنه ی حرکت ملی مسلح شود و گرنه با سیر تحولات منطقه ای و جهانی ما در برابر سیاست های کثیف و تروریسمی دشمنان کاملا بی دفاع خواهیم ماند.

جمهوری آزربایجان ، ترکیه و آزربایجان جنوبی باید صحنه ی آرایش حامیان تروریسم را امروز به خوبی زیر نظر بگیرند. از اکبر گنجی که پست تروریسمی بارزانی را توییت می کند تا همه ی آنهایی که در روزنامه های رژیم قلم می زنند، از فدرالیست ها تا سکولارهای اوپوزیسیون ایرانشهری، از تب و تاب دولت روحانی برای ایجاد راهپیمایی علیه ترکیه در شهرهای کردنشین ایران، از سیل عظیم ماشین تبلیغاتی و رسانه ای ایرانشهری، همه و همه شان « ننه من کُردم » بازی در می آورند و از چهره ی تروریسم کُردی یک سیمای مظلوم و قربانی درست می کنند. 
کریدور « کُردسازی » از مرزهای ارمنستان تا مرزهای ترکیه و سوریه بزرگ‌ترین جنایت تاریخی است. ایرانشهری با یکی دو سه کشور اروپایی قصد دارد تا گرداگرد مرزهای ترکیه را توسط کُردها محاصره کند. برای همین سالهاست که « پروژه ی سکونت کُردها » در گرداگرد ترکیه را تعقیب می کند. و برای همین ماشین تبلیغاتی ایرانشهری از رژیم تروریست آخوندها گرفته تا اپوزیسیونش همه و همه در خدمت این پروژه اند. 
کار به جایی رسیده که این ماشین رسانه ای با جعل و کپی عکس های جنگ های کهنه و ربط دادنش به عملیات « چشمه صلح » می خواهد نگاه جهان را از تروریسم به سمت مردم عادی برگرداند. 
رژیم ایران کثیف ترین بازی ها را طرح می ریزد. این رژیم قدرت و جرئت و فرهنگ نگهداری از پناهندگان را ندارد اما ترکیه فعلا فقط چهار میلیون پناهنده سوری را در خود جای داده است که در بینشان کُردها هم وجود دارند. این حق ترکیه است که این پناهندگان را در سوریه به منزلشان برگرداند. این حق ترکیه است که تروریسم را از گرداگرد مرزهای خویش پاکسازی کند. 
آزربایجان جنوبی باید از این صحنه ها عبرت بگیرد. آزربایجان جنوبی باید « پروژه اسکان اکراد در سرزمین های ترکی » را به خوبی تعقیب کند. این رژیم و عواملش در خارج سعی دارند سراسر آزربایجان را تحت سیطره ی این پروژه در آورند. این رژیم به راحتی به اکراد مجوز راهپیمایی در شهرهای آزربایجان جنوبی را می دهد. جنایات این رژیم کثیفتر از جنایات سایر شاخه های ایرانشهری در خصوص آزربایجان جنوبی است. 
به نظرم وقت آنست که در دفاع از خویش، بخشی از بدنه ی حرکت ملی مسلح شود و گرنه با سیر تحولات منطقه ای و جهانی ما در برابر سیاست های کثیف و تروریسمی دشمنان کاملا بی دفاع خواهیم ماند.
214 0 11 October, 2019
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

به تروریسم کُردی و به اراذل و اوباش قلم به دست ایرانشهری که از آنها حمایت می کنند باید بگویم این دفعه توی « چشمه صلح » غسل تان می دهیم اما دفعه بعد می اندازیمتان توی دریای صلح!!! منتظر نوشته جدیدم در این خصوص باشید


❌ 💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #presidenttrump #انقلاب_عراق #چهارشنبه_های_سفید #آمدنیوز #آزادگی #ازربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه# #اردبیل #تبریز #ارومیه #زنجان #قزوین #مسیح_علینژاد #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #عراق #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #آلاداغلار #saharkhodayari

به تروریسم کُردی و به اراذل و اوباش قلم به دست ایرانشهری که از آنها حمایت می کنند باید بگویم این دفعه توی « چشمه صلح » غسل تان می دهیم اما دفعه بعد می اندازیمتان توی دریای صلح!!! منتظر نوشته جدیدم در این خصوص باشید
❌
❌
❌ 💯#levayi #محمدرضا_لوایی #presidenttrump #انقلاب_عراق #چهارشنبه_های_سفید#آمدنیوز #آزادگی #ازربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه##اردبیل #تبریز #ارومیه #زنجان #قزوین #مسیح_علینژاد #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #عراق #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#آلاداغلار #saharkhodayari
254 0 11 October, 2019
@mr_levayi Profile picture

@mr_levayi

کتاب « گونش سسین دیر باتیر » را در این کوهها نوشته ام و بخش هایی از « آرباتان » زاییده ی همین رنگارنگی است. به خصوص آن خرگوش سپید زخمی. چه شبهایی که بر دامنه ها و قله های این کوهها چادر می زدم و منتظر طلوع و غروب خورشید می ماندم. آلاداغلار اکنون در درون من داغ داغ می جوشد. من فرزند آلاداغلار هستم. ❌

❌ 💯 #levayi #محمدرضا_لوایی #presidenttrump #انقلاب_عراق #چهارشنبه_های_سفید #آمدنیوز #آزادگی #ازربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات #اپوزیسیون #خاورمیانه# #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #فرهنگ_سازی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی #ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #عراق #دیکتاتور #چهارشنبه_های_سفید #آلاداغلار #saharkhodayari

کتاب « گونش سسین دیر باتیر » را در این کوهها نوشته ام و بخش هایی از « آرباتان » زاییده ی همین رنگارنگی است. به خصوص آن خرگوش سپید زخمی. چه شبهایی که بر دامنه ها و قله های این کوهها چادر می زدم و منتظر طلوع و غروب خورشید می ماندم. آلاداغلار اکنون در درون من داغ داغ می جوشد. من فرزند آلاداغلار هستم. ❌
❌
❌ 💯#levayi #محمدرضا_لوایی #presidenttrump #انقلاب_عراق #چهارشنبه_های_سفید#آمدنیوز #آزادگی #ازربایجان #آذربایجان #امدنیوز #انتخابات#اپوزیسیون #خاورمیانه# #حکومت_فاسد #دین_سیاسی #فرهنگ_سازی #مسیح_علینژاد #دموکراسی #آزادی#ترامپ #آمریکا #دین_سیاسی #عراق #دیکتاتور#چهارشنبه_های_سفید#آلاداغلار #saharkhodayari
265 0 10 October, 2019